Search

छिजि थउ मा भाषा त गिथी यङन् छ्यालीउरी ?

छिजि थउ मा भाषा त गिथी यङन् छ्यालीउरी ?
पिपानय् मिपिसिन् गुलिं रसतायेन् न्येङ्केरहिन् थपे बाँपिझ्यालाकु च्वये द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषाय् खँग्वारापेन् म्वथुर्सं इसिन् ब्वनगु । बाँलकु तारगु हतहिन् । अझ बाँलकु म्ये, चिय् खँ, बाखन्, गजलपेन् तयेन् छुसासिन् हतहिन् । यिनागु खँ तार्नसिन् ईसी गत्केङ खुसी चारगु आले मन छुत । आन्थिनुं थउतु माय् खँ द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा खँ लाउ छिजि द्वाल्खाय् तु लाङा फरकु म्येथयेन् उ... Read More

छिजि द्वाल्खा शहरय ट्वाल (समाज) दुपानय् नस्कन !

छिजि द्वाल्खा शहरय ट्वाल (समाज) दुपानय् नस्कन !
ट्वालय् मिपेन् हत्नसिन् द्वाल्खा दुपान मिखान् खोइँ दउ पेंगर ङागर छेँ त जुकुन् स्वइम्वाले हरिम्वाले मखे आले हाब्चालान् नसि दुङ्गल टुल्के व सियौटारालान् नसि घुम्टारा टुल्केय् दुपान दउ छेँपेन् व आम् ठाइँय् मिपिस्त जुकुनुं छिजि समाज हङन् हत्न भातिचा म्वलोउ थिनागु जुइफरै । हात्त हर्स भीमेश्वर नगरपालिका दुपान दउ गुगर वडाय् ल्याखाःकु वडा ल्याखा–२ दुपान नागदह, नेगल, फुलपा, चक्प, डाँडागाउँ,... Read More

थन्हु मधेसय् ड्वाक्क पर्व छठ नखत !

थन्हु मधेसय् ड्वाक्क पर्व छठ नखत !
नेपाल देशकु ब्यलाबखतकु ठाइँठाइँकु नखतचखत यलेङ् जुयेन् च्वंगु छिजिन् सिरगु । गुल्प निभार ल्हु ठाइँ पूर्वखेन्न उभौंली नखत, गुल्प निभार डुङ्गु पश्चिमखेन्न देउडा नखत, आले गुल्प च्वापाछेँ दउ (हिमाल) खेन्न ल्होसार नखत यिनागु नखतचखत छिजि चुल्हाकु ङियेन् ल्याखा येङन् मफगुजेउ शायद । झन् नेवार समुदाये वा हङन् साध्यतु मद । आन्थितु नेपाल देशय् कोतखेन्न पिचल्गु ठाइँ मधेसखेन्नं घत्कें नखतचखत मानेतहिन्,... Read More

थन्हु यम पञ्चकय् पेन्हुय् न्हि !

थन्हु यम पञ्चकय् पेन्हुय् न्हि !
ज्योतिषि शास्त्रपे ल्याखाःकु तिथि थातकोत जुयेन् थापरेय् तिवार खुन्हुटुल्के मानेरिमल्गु जुर । कोकपूजा, खिचापूजा, लक्ष्मीपूजा, न्हुलु द (म्ह–पूजा व गोवर्धन पूजा) आले किँजपूजा येङन् ङान्हु जुकुन् मानेङन् च्वङ हाबिन्नसिय् परम्पराय् ल्याखाःकु पञ्चाङ्ग समितिय् ल्याखाःन् थातकोत जु खेउँ । हिन्दूधर्म मानेकुपिसिन् थन्हुय् न्हिखुन्हु सुन्हिय् ब्यलाकु गिसा (गाई) त पूजा येतहिन् । गिसा त थिगुर ल्याखाःन् माँय् स्तरकु तय् खोइँदमु । आन्थिनु... Read More

पिपानय् ज्येखँ त स्वयेन् द्वाल्खात तु भिंकेइत स्वर्स बाँलरेउरा ?

पिपानय् ज्येखँ त स्वयेन् द्वाल्खात तु भिंकेइत स्वर्स बाँलरेउरा ?
दाँच्छिन् थिपुल येउ महनी बाँलस्के ङाकेइरि दोखुसें मनकु दइफरै दइतु मल, दकेइङ् मल । हात्त हर्स महनी हङ छिजि लोकय् लागिन् हाबिन्नसि नामजाउ नखत खेङ । उ नखत छिजि द्वाल्खा जुकुन् ङाउ वा मखे, गुलिं उ ब्रम्हाण्ड दुपान नेपाल देशय् मिपेन् थ्येँगन् च्वनहिन् आम्लितु मिपे दात्तिकु हिन्दूधर्म मानेकु पिसिन् उ महनी थउ क्षमताय् ल्याखाकु तु दुनुगर न नसि मानेतहिन् ।... Read More

द्वाल्खा शहरकु गाठामा नखत धोन, रासकुलकु वय बारेकु ज्य खँ

द्वाल्खा शहरकु गाठामा नखत धोन, रासकुलकु वय बारेकु ज्य खँ
बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । थनु द्वाल्खाकु गाठामा डुई ज्य खँ धोन । नाह्ग नाह्गथे नाह्गथेतु थापरेङ व्यलाकुतु गाठामा डुईरी ज्य खँ धोन हङन वडानाय् भाजु स्टालिन श्रेष्ठन् ईस्त सिके दिरहिन् । द्वाल्खा शहर त लिपुलेन् स्वर्न नुगरकु मन्येंगु खँपेन् पितयेइफरै, थन्हुन्नसि द्वाल्खाकु चहकदउ जात्रापेन् ङाकेयेउ हङन् मुचाताक्कु गुलि रसताउपे, साचिला जोर ओङन् छेँ पुलेन् गाठामा डुये स्वइत हतारचाय् खँपेन् मिखाकु यार्गायेन्... Read More

तुर्सि पूजा व वय् महत्व !

तुर्सि पूजा व वय् महत्व !
हिन्दूधर्म मानेकु पिसिन् तुर्सिसिमा त विष्णु द्यउय् ल्याखान् पूजा येरिउरि व व्रत च्वइँरि ज्ये येतहिन् । हिन्दूधर्मय् ल्याखाःकु ओंगु तछलाथ्व निर्जला एकादशी खुन्हु थउ छेँय् लाङाकु दउ तुर्सिय् थलकु पिय् तुर्सिब्व (बिरुवा) त थन्हु दिल्लाथ्व एकादशी खुन्हु थउथउ तुर्सिमोठकु पियेन् विष्णु द्यउ मानेङन् पिलाटुल्के भजन किर्तन येँगन् व्रत च्वइँरि ज्ये येतहिन् । हाबि हाबि छेँकु मिसामिपे छेँ बुँय् ज्ये बाहेक... Read More

थनुय बाँपीझ्याला विशेष: द्वाल्खाय ट्वाल ट्वालकु चौंला नखत …..

थनुय बाँपीझ्याला विशेष: द्वाल्खाय ट्वाल ट्वालकु चौंला नखत …..
नेपाल सम्वत् ११४२ चौँलागा पञ्चमी तिथि बिहिबार (२०७९ साल चैत ८ गते) । नेपाल देशय् तु घत्कें हाखेनय् पुरान् शहर द्वाल्खाकु करुणा माँ (बुग्द्यउ) सले जात्राय् ङान्हुय् न्हि खेउँ । जात्रा चल्केयेरि खुन्हु जुर हर्स रथकु थापना येँगन् गुखिन् सलेरि पेन्हु जुइ धोन्जु थन्हु सलेन्नि ङान्हु जुयेउ । उ बुग्द्येउ जात्रा गुन्हुटुल्के जु दमु । पुन्हिस खुन्हु ड्वाकुलुङा ट्वालय् देगलकु... Read More

द्वाल्खाय् फागु होलीकु घाटो (घाटु) म्ये हले अर्थ हाती ?

द्वाल्खाय् फागु होलीकु घाटो (घाटु) म्ये हले अर्थ हाती ?
न्हिनस बच्छि थाब्न ट्वाल व कोब्न ट्वालकु ब्यागल ब्यागल ल्याखान् फागु ब्वँगन् द्वाल्खा देश हिले चलन घत्कें दँ हाखेनन्नसि दउ खेउँ, फागुय् हाबिय् खँ सोर्नसिन् द्वाल्खाकु मिपेन् च्वइँ थालेत्नन्नसि तु फागु ब्वँगन् उ मेला ङाकेय् खोइँ दमु, उ फागु हँग थिता रसतायेन् थउ थउ साँगतपे नाप, थउ मनकु तये ल्यास्म्हान् ल्यासिमिसा त अँबिर बुलेन् रंग ह्वालेन् म्येथइरि हाबिन्नसिय् चलन दमु... Read More

थन्हु धर्म डोङ पुनिस ।

थन्हु धर्म डोङ पुनिस ।
नेपाल सम्वत् ११४२ सिल्लागा स्वस्थानी पुनिस मंगलबार (२०७८-११-४) ।बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । द्वाल्खाये घत्केङ नखतचखतय् ल्याखाकु थन्हुय् न्हि त द्यउ नखत (धार्मिक पर्व) हर्सं जिर, हात्त हर्स थन्हुय् न्हिखुन्हु स्वस्थानीकु हङन् तये खँय् ल्याखान् स्वस्थानी त माँ (देवी) य् ख्वाल्न पूजा येँग दर्सङ् खासउरि महादेव व नारायण द्यउय् पूजाआजा येरिउरि खँ खोइँदमु । पार्वतीन् महादेव कैमु नाप्लरि त व्रत च्वन्नं स्वस्थानी... Read More
1 2 3
error: Content is protected !!