Search

पारासिटामोल वासरय् थिता ब्वय् खँ !

पारासिटामोल वासरय् थिता ब्वय् खँ !

थन्केसि येँदेश थिनागु सुविधा सम्पन्न ठाइँकु पारासिटामोल नाप्लरि ठाकयेन् ययेन्च्वंगु खँ दोखुसेनुं सिरै, सिरगु । उ वासर खास येङन् क्वनपुर्न व कापल स्यात्न नइरि खेउँ । कोरोना व्यथा येर्नन्नसि येउसेनुं उ तु वासर नइत डाक्टर पिसिनुं सल्लाह बिरहिन् ।

पारासिटामोल हङ खास वासर दकेउ कुठी ( कम्पनीय् ब्राण्ड) नाम खेउँ । उ वासरय् मुल नाम एसिटामिनोफोन हतै । नेपाल देशकु उ वासर त सिटामोल हङन् ओँसिरहिन् ।शाही अौषधि लिमिटेडन २०३० दँकु नेपाल देशय् दोखुनु ठाइँकु ब्वठर्न वय् नाम ब्राण्ड नाम तु सिटामोल हङन् तये खेउँ । दोखुसे मुथुकु यार्गायेन् च्वंगु नाम सिटामोल तु जुर ।

सन् १८७८ अंग्रेजी दँकु हार्मोन नर्थरोप मोर्स पारासिटामोल दकेउ दोखुनु स्वयेन् हाखेनय् मि खेउँ । उ वासर दकेय् ङादन्लि सन् १८८३ दँकु डाक्टरय् सिफारिस काइत पितबिये खेउँ ।आन्थिनुं छ्यालि जियेउ मजियेउ हङ खँ निर्णय म्वजुयेन् उ वासर पित मकायेन् च्वन्नसिनुं उ वासरय् बारेकु मखेउ खँ पित हायेन्लि सन् १९५० टुल्के गिबिङ् गिबिङ् भाति भाति जुकुन् छ्याले दउजु ।

उ वासर त सन् १९५० दँ टुल्के अमेरिकाकु पिपान मिकेइरि ज्ये छ्याले मदउजु । आमताक्कु तु व्यावसायिक ल्याखान् छ्यालि मबियेन् तये खँ सिदत ।लिबि उ तु वासर त पानाडोल नाम तयेन् बजारकु पित हारयेजिन ।उ यिनागु ज्ये स्टर्लिङ्ग विन्थ्रोप कम्पनीन् येङ खेउँ । लित म्याकलिन् ल्याबोरेटरिज हङ कम्पनीन् सन् १९५५ कु चिल्ड्रेन टायलेनिस एलिक्सरय् नाम्न संयुक्त राज्य अमेरिकाकु मियेजिन ।

अष्ट्रेलिया हङ देशन सन् १९५६ कु उ तु वासर त ट्राइजेसिक नाम तयेन् व्यावसायिक ल्याखान् बजारकु हायेजिन, आमु पारासिटामोल वासरकु क्याफिन व एस्पिरिन् नापछ्याङन् दकेयेन् न्हुलु नाम न छ्यालेजिन ।सन् १९५९ टुल्के डाक्टरन सिफारिस येङन् बिये भ्वँरय् आधारकु जुकुन् ननपलरिदउ उ वासर उकुलान्लि सिफारिस माबाल्के तु येलेङ् नापलरिदत । थन्केसि उ वासर मेबु वासरय् ल्याखाकु घत्केतु छ्याले खोइँदमु ।उ वासर न खासै व्यथा त येक्कु ब्याला टुल्के लाकेउ वा मखे ।

गुल्प गुल्प छेर स्यात्न व क्वन्पुर्न भात्चा स्याकु क्वकाउ जुकुन् खेउँ ।आन्थिनुं मिपिसिन् छेर, वा, जोँ, टुटि स्यार्सं नइ बानी येतहिन् ।उ वासर न गिथि गिनागु ज्ये येतइ हङन् विज्ञान विशेषज्ञन् तु हरि मफउ हँ । वैज्ञानिक व डाक्टर पिसिन् उ वासर न न्हिपु, लिखनय् डुक्सर व हिय् नशा त ज्वङन् स्याकु ठाइँ त मलीन येङन् स्याकु कमजु चाकेरै हङन् तरै ।

उ वासर न छेरकु सञ्चार जु हि त नियन्त्रण येङन् सन्चो ताकेरै, तर उ वासर मभिंगुरि मखे हङन्तरै । आन्थिनुं डाक्टर तोकेङ ब्याला त ख्याल तयेन् नर्स उ वासर बाँलकु खेउँ । आन्थिनुं स्यात हङन् घत्के नर्जु हर्स बामलस्के म्वग्रकु हानी येरिफरै । उ वासर ल्यास्म्हा ल्यासिमिसाय् दँकु च्वंगुपिस्त थिन्हुकु ४ ग्राम जुकुन् नइमल हँ । घत्के नर्जु हर्स सेँलाकु असर येङन बिरै । ऐराक व नशालु चीज त्वंगु पिसिन् उ वासर नइत डाक्टरय् सल्लाह कायेन् जुकुन् नइमल हँ ।

प्याटामारी मिसामि व मुचान् दुधु त्वङन् च्वंगु सुत्केरी मिसामिन् उ वासर नइत डाक्टरय् सिफारिस माकाके नइमजि हँ ।

पारासिटामोल न बामलस्केइङ् फरै:-
वाक्वाक येइरि व प्याटा स्यारिउरि,
हातिं नइ मायाइरि,
च्व व खि फात्न रंग हिलिउरि,
येल्पनुं खोङौ ताइरि,
मुथु दुपान घार जुइरि,
छेउरि म्ह्वासयेन् येइरि,
छेउरिकु दाग खोइँदइरि हि येइरि

पारासिटामोल घत्के नर्नय् लक्षण
वाकवाकी, बान्ता जुइरि, प्याटा स्यारिउरि, चल्ति येइरि, जउ खेन्नय् करङ कोँसतल्कु स्यारिउरि, मिखाय् त्वायउ भागकु म्ह्वासयेन् येइरि ।
उ वासरय् मात्रा त येल्पनु ध्यान बियेन् नर्स घत्केङ बाँलकु थउ खुशीन् लकु लकु थेँ नर्जु हर्स घातककुङ् जुइफरै ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!