Search

उ थिता ब्वई मल्गु व ङेइमल्गु खँ !

उ थिता ब्वई मल्गु व ङेइमल्गु खँ !

उ यिनागु खँ खेउँ कि छिजि म्वग्र त येल्पनु चहकदके रोग मदके च्वइँ फरगु । उ थिमा इन्जिनियर न थउ तु उ ज्ये येङन् दोखुसेत ङेङ्केइटेङ खेउँ । उ थिगुर मिपे म्वग्र व दुपानय् दोखुनुं अंगपिस्त तन्दुरुस्त तइउरि उपाय खेउँ । ब्यालाकु नइ म्वखोन्जु हर्स म्वग्र तु बेस्न गाङन् शिथिल जुयेन् ख्वाल नापं प्याटाय् व्यथान् ग्रसित येङन् बिरै, नइत ब्याला मिलैम्वजुर हर्स कुपोषणय् व्यथान् थिफरै । प्याटा वात्के च्वङन् नस्पुटि हब्राके च्वइँङ् मजि, बेस्न प्याटा वात हङन् घत्के नर्नङ् छिजि म्वग्र त ज्ये लगै म्वजु ।

छेँय् हालत बामलकु जुर, नइँत्वइँ ठाकउ अवस्थाकु गुलिं मिपिसिन् नइ म्वखङन् प्याटा कुइँ कुइँ न हल्के च्वंगुपेनुङ् दमु, आले गिबिलानुङ् नइत नाप्लत हर्स न्येतु मन्येंके नउपेनुं दमु, यिनागु ब्यालाकु तु मन्न म्वटोङ व्यथान् थिफरै । इथिजुये लागिन् आनागु मिपिस्त फर्स थउके दउ बियेन् जुर्सं ग्वाहार बि बाँलकु खेउँ, यदि थउ मफर्स हतिइथि ल्हाहा फयेन् जुर्सं ग्वाहार बिइउरि मिय् थिगुर उपकार खेउँ ।

उकु हरिटेङरि नइत्वइँत ब्याला, मात्रा, आले हाति हाति नर्स जिउ म्वग्रकु हातिङ् व्यथा मदयेन् टाक्कल येक्कु दँटुल्के सन्चो सुविस्तान् म्वाङन् च्वइँत गिनागु ज्ये येरिउरि हङ खँ स्वइलौ,
सुन्हि पिपहरकु (४ः३०–५ः०० घडी) ड्वइँरि बानी येरिमल,
– डोङन्लि निस्कप (गिलास) मनमनदाउ लोखु त्वइँ बानी येरिमल,
– फर्स लर्स २ घडी, मलर्स १ घडी जुर्सं योगा व्यायाम येरिमल,
– काँचि फयेन्तय् गेडागुडी चुलियेउ चौचाइ ल्याखान् नइमल,
– मन्कु हातिं पीर माकायेन् तनाव मतयेन् १ घडी ध्यान येरिमल,
– चिकन येक्कु तयेन् भुटेङ, तारेङ चीज नइ त्वार्तइमल,
– चाकउ चीजपेन् घत्के नइ बानी येरिमजि,
– बासी चीज खेर जुयेउ हङन् नइमजिउ चीज नइमजि,
– ओँगौ पाल्का, चम्सुर, धनिया, लावा, नइमल,
– पिपान होटलकु दकेय् मम, चाउमिन ( मैदालान् दकेय् ) चीजपेन् भरसक मनर्स जिर ।
– लोखु ओल्तेचाकु ३ लीटर त्वइँमल,
– सुन्हिय् भोजन स्वयेन् हाखेन, फलफूल नर्स झन् बाँलकु जुर ।

उलि ल्याखा तयेन् न्हिचाय् ल्याखाकु ब्यालाकु तु डिँइरि बानी येत्कुहर्स ढ्याबाङ् येक्कु म्वमो, डाक्टर वासरुङ् नइमाबाल्के आनन्दन् च्वइँफयेउ ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!