पखला (Diarrhea)

पखला (Diarrhea)

स्वास्थ्य
निरा प्रधान, स्टाफ नर्स

परिभाषा
पखला हङ थिन्हुकु सोंताल आले सोताल सोएन गत्के छ्वालौ दिशा लगै जुइततु झाडापखला हतै । चिकौलाकु सोएन ताप्लाकु उ रोग गत्के लगैजुर ।

झाडापखला लगैजइरी कारणः
गिउ हो बाँसी चीजपेन नर्स ।
काची फलफूल, सागपात, लेन, गाँजरपेन मसिलेन नर्स ।
फोहर चीज थिर्ङ वा पाइखाना ओङन ययनली बाँलस्के लाहा मसिलेन नर्स ।
लोखु बाँलस्के मादाके वा छानेङ्न मोतोन्स ।

लक्षण व चिन्हः
थिन्हुकु सोताल सोएन गत्के छ्वालौ दिशा जुर ।
शरीरकु लोखुए कमी जुर्स ।
मिखाँ गाडैजुएन ओन आले शरीर गलैजुएन ओन ।
शरीरत अल्छी लगै जुर आले कमजोरी महशुस जुएन ओन ।

  • उपचार व रोकथाम
  • बाँसी सडईजु नयचिजपेन नईमजि, नय चिजपेन बाँलस्के ट्वापचियन तईमल, बझिङन नापलरि मफय ठाँईकु बाँलस्के तईमल ।
  • लोखु तोन्नसिन बाँलस्के दाके वा फिलटर यङन सफा तोइमल ।
  • लोखु यउ मुहानय हाखेन लिखन खि चो फारि मबियन सुचके यचके तईमल ।
  • बु स्वाँरा वङन ययनली हो चर्पि वङन फरपुलेनली फोहोर चिजपेन थियनली बाँलस्के साबुन लोखुन साबुन मदर्स नोलुु हो लोखुन लाहा सिलिमल ।
  • झाडापखला लगईजुइदोन्के गत्केथे तिपेन तोइमल आले वासर नापनापङ जिवन जल तोइमल ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!