Search

गुल्पनुङ् लुङमोन्गु हाबिय् भकुण्डो ग्याम् !

गुल्पनुङ् लुङमोन्गु हाबिय् भकुण्डो ग्याम् !
अझटुल्के मिखाकु यार्गायन् च्वन द्वाल्खा देशय् को्बन ट्वालय् पुखुर्सी, पंचायत् छेंय् लाङा, रास्कुल स्कुलय् लाङाकु ग्याम मेथय् खँपेन् ।आमुताक्कु कोब्नय् पुखुरकु लोखु मदौजु, दाँछिन् थिपुल गुन्लाय् पुनिस खुन्हु पुखुर ज्वालि जात्रा ङाकेईय लागिन् लोखु थिखाके तउजु, आले बर्खाताक्कुरि बच्छि चच्छि लोखु दयन च्वँगु, आले चिकौला यर कि लोखु सुङन गाँङन पोङला चौर थिनागु जुजु, आले उ ब्यालाकु दोखुनु ट्वाले साङत,... Read More

छुँ व बटी (मुसो र बिरालो) गिथी म्येथईरी ?

छुँ व बटी (मुसो र बिरालो) गिथी म्येथईरी ?
– दोखुनु सोयन हाखेन पहिला झिमान्नसी निमा मुचापिस्त ग्वारमुङन दोखुसेत लाहा जोङ्के थिगुरी घेराकु टिकरेकेई मल ।– घेराय दातिकु थिमा मुचा त छुँ व मेवु मुचा त बटी दकेई मल ।– छुँ व बटी जुउ मुचापिस्त मिखाकु गमचान चियन विई मल ।– मेथकेउ नाईकेय ईशारान्ली छुँ चि चि हङन हल हर्स बटीन म्याउ म्याउ हङन छुँ त जोन्द उई म्वालई... Read More
error: Content is protected !!