Search

गुल्पनुङ् लुङमोन्गु हाबिय् भकुण्डो ग्याम् !

गुल्पनुङ् लुङमोन्गु हाबिय् भकुण्डो ग्याम् !
बिके. अभयपुरे पासा

अझटुल्के मिखाकु यार्गायन् च्वन द्वाल्खा देशय् को्बन ट्वालय् पुखुर्सी, पंचायत् छेंय् लाङा, रास्कुल स्कुलय् लाङाकु ग्याम मेथय् खँपेन् ।
आमुताक्कु कोब्नय् पुखुरकु लोखु मदौजु, दाँछिन् थिपुल गुन्लाय् पुनिस खुन्हु पुखुर ज्वालि जात्रा ङाकेईय लागिन् लोखु थिखाके तउजु, आले बर्खाताक्कुरि बच्छि चच्छि लोखु दयन च्वँगु, आले चिकौला यर कि लोखु सुङन गाँङन पोङला चौर थिनागु जुजु, आले उ ब्यालाकु दोखुनु ट्वाले साङत, दाजुकिंजपेन थिठाँई ग्वार्मुङन् थौ थौ मन न खोङ, सय्, फय् हाती मेथई यर आमु मेथउपे जु ।
उ भकुण्डो मेथयङ निस्ताजी दउ जु थिता ग्याम हकुपे, थितारि किङ हकु पे,
ग्याम् उ मेथय् ज्य खँ बेस्न मन त्याकु जु ।

उ मेथई त निस्गुर खलक दैमल, निस्मा नाईकेन् निस्मा निस्मा जुयन् यउत आमुपिसिन् तयन् यय् नाम हङन थिमा थिमा ल्येई मल्गु जु, ईथि यरी दोन्के निस्गुर हुल छुटैई जुयन लि गुरि हुल न लुङाय् देगलचा ठुरिउरि, गुरी हुल न डोंई मबियन पोईंरी, हङन लित थुक कि सुक हङन् ओ्प्तेचा सालौ लुङाकु न्यिलान् बुलेन् थात ङङन् कोत जुङनली स्वयन् आले देगल डोङ्गु हुलन पालन् पालो भकुण्डो न कके ठुरीमल्गु, डुङन लि दोखुनु तितरवितर जुुयन् विपक्षीलान् सुलेन सुरक्षित जुयन् आमु देगल दोखुनु डोइं फर्स त्याकु जुर, यदि मेबु हुलय मिपिसिन भकुण्डोन् कके गललान् नसि पुलिन थात टुल्के लत्के स्यात्चुहर्स बुत या आमुपेन बुकु निर्णय जुर, ।


उ खेल मेथई त द्वाल्खाय दोखुनुङ ट्वाललान् मुचा ल्यास्मापेन् ग्वार्मुङन्, थि जुयन् मेथउपे जु, ब्याला व परिस्थिति आले आखर ब्वँइत उइंमल्गु जुय लागिन् थनकेसि उ मेथय् खँपेन् ताङन वन ।
द्वाल्खाकु मेथय ज्य खँपेन् यक्कु दउजु, इमाखाचा, लुँबरि देउ, टुप्रिसुले, बाजाककु थिगुरी उईरी, डुम जुयन्, खुँ व पुलिस, आले ब्याला ब्यालाकु काँसी टप्छ्यारि, यिनागु खँ कु बुढापेनुङ हाखेन यउतन्जु । आउ उ खँ पेन् बाखन थिनागु जुयन वन ।
सुभाय् !
२०७७ दँ भदौं ०२ तिथी
भी.न.पा वडा ल्याखाः –२, श्यामसुन्दर, द्वाल्खा थनकेसि, यें देशय् जोरपाटी

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!