थिपु म्ये थिपु चिय खँ

थिपु म्ये थिपु चिय खँ
भाजु शिवजी प्रधानभीनपा –२, गुरक्वार, द्वाल्खा थीपु म्ये, थीपु चिय खँखोसु दुपान ताङन उयन चोङगु जीवनसर्गकु हाकउ ईमा नापय गिद्धवोँकु पोम्टु फ्याटा फ्याटा यकु वोर्खुनग्वा जीन हाती खोन्गीचोई हाती म्वालगीथउतुङ् मसिगि ।भानुभक्तन् वा घाँसीय वुहार खोँन्जु चोर्जुजीन वा हातिङ मोखोन्गीखोन्गी वा जुकुननई मोखोङ्गु, हातीङ मदउ, कोत्यालकु चोङन्तीर्पायन खोयन चोङ्गु आले हाती हाती ।आन्थे जुयन गुने हाती चोईगुन्त ड्वाकके चोई ।न... Read More

द्वाल्खा दुपानय मुचा म्ये

द्वाल्खा दुपानय मुचा म्ये
अमरकुमार प्रधान छिजी द्वाल्खा नेपाल भाषाकु चोयन तय साफर पेन मदर्सङ मुचान्नसी ड्वाकुटुल्ले हलेन उइरी मे पेन मदौ मखे । ऊ पतिकुरी मुचापे मेय चर्चा यतगी । थौ मुचा (मीच जुर्सङ कय जुर्सङ) दाछी दयन्नी मान् थौ लाहान जुरुक जुरुक ल्वाप ठोङन हतैःजुला जुला सोईंफकुँ फकुँ सोईंचुमा पित टींबाके दाम फोईंमाके तुतु पापा हाम्(तुतु पापा हाय हत्ङ मुचाय निस्पा लाहा... Read More

छपु मतिनाया म्ये

छपु मतिनाया म्ये
बालकृष्ण श्रेष्ठ ‘पासा’तिमिला थें खने दुगु छंगु ख्वाःया किपा,द्य:पिन्सं बियाहःगु थें जितः ताल सिरपाः,छन्हु जक मखंसां ख्युंसे च्वनीगु न्हि व चातप्यंक छकः धया ब्यु रे छु दु छंगु बिचा: ।लुसुलुसु बिस्युं वनीगु जितः खने कथं,मुसुमुसु न्हिले त्वःताः चिला वनीगु अथेंछन्हु जक मखंसां…बुँइ वंसां क्यबय् च्वंसां छ जक लुमनी,प्याखं स्वःसां जात्रा खंसां छ हे वइच्वनी,छन्हु जक मखंसां…सुथय् त्यलं हिती वना छ... Read More

दोवोना–दोवोना–दोवोना

दोवोना–दोवोना–दोवोना
प्रा. डा. श्याम जोशीदोवोना, दोवोना, दोवोना,छि वन्मुन हर्श जन्त दु:ख जुयौ,मेबे मुचा पिसिन जन्त डायन लिययु २ । खोइ मटे हङन मान जन्त नित्तेङ हकुन जु २,थनु थौ मिखाय मन्त छन खोबि हु ,मेबिस्त हरि सजिलो , थनु छन्त सम्झयाकु गुन ।छेङाना ३ ,छि छे मोवन्स खोयन जिङ सिरि,जन ख्वाल सौउ नत्र जिङ सिरि । मेसिन हत्चु हतङ तुङ हात्त... Read More

छिन् माया बिर्मुन् जन्त

छिन् माया बिर्मुन् जन्त
गजलछिन् माया बिर्मुन् जन्त गिथी जिन् मसिर्गी,छिन् नुगर तु थिर्मुन् जन मुल जिन् मतिर्गि । जि थिन्हु म्वखोन्न छिन् निर तु मायार हतन्,छिन् जन्ततुं पिर्मुन् थउ नुगर गुन्तङ् मबिर्गि । थातकोत लिङार्न हति व इथि म्वालेन् स्वये,छिन् जन खँ सिर्मुन् जिन् मेबुपिस्त मपिर्गि । लाहाकु स्वन बुयेन् पियेन् च्वनगी छन्त उकु,छिन् प्रेम्ये दर्खा गिर्मुन् जिन् गिबिङ मथिर्गि । उ जुनीकु... Read More

उ दुनिया, उ समाज

उ दुनिया, उ समाज
प्रा. डा. श्याम जोशीउ दुनिया, उ समाज जन्त दुख: बिउ खेउ ।लुवङन यर जन्त रातदिन आमे तुङ ङिलगु ख्वालमेब्ता जे मन्त जन रातदिन खोबी कु पुखुर ज्वालमन्त जन मिखा कु निर्, आकु आम्त रातदिन पिर्उ दुनियान यत्ङ सिन थनु जन उ दशा जुर ।उ दुनिया ….. पापी मिखा नुङ जन छन्त तुङ खोबी हु खोनै,नुगर य देउ नङ थनु छिन्तुङ... Read More

या यान कार या

या यान कार या
प्राध्यापक डा. श्याम जोशीउकु चोयन पित कायन तय म्ये २०३० दँय महनीकु द्वाल्खा शहरय थाप्नय सेङकु केङ “मिसामी” प्याखनय थिपु म्ये थपे लागिन् ब्वयन तरगु । या यान कार या,छन लागिन तुङ रात दिन खोबी हुयन चोनगी ।छन लागिन तुङ रात दिन जन्त सुख य भोग मन्त,छन य लागिन खोरङ जन मिखा कु निर मन्त,छी खेङ राजा अभागी जि उ... Read More

द्वाल्खा दुपानय मुचापे म्ये

द्वाल्खा दुपानय मुचापे म्ये
छिजी द्वाल्खा नेपाल भाषाकु चोयन तय साफर पेन मदर्सङ मुचान्नसी ड्वाकुटुल्ले हलेन उइरी म्येपेन मदौ मखे । ऊ पतिकुरी मुचापे म्येय चर्चा यतगी । थौ मुचा (मीच जुर्सङ कय जुर्सङ) दाछी दयन्नी मान् थौ लाहान जुरुक जुरुक ल्वाप ठोङन हतैःजुला जुला सोईंफकुँ फकुँ सोईंचुमा पित टींबाके दाम फोईंमाके तुतु पापा हाम्(तुतु पापा हाय हत्ङ मुचाय निस्पा लाहा आमेते मुथुकु थेङकेरै... Read More

द लाखे व्याण्डय मालाश्री धुन चल्के पितहार्जु

द लाखे व्याण्डय मालाश्री धुन चल्के पितहार्जु
बाँपीझ्याला, येँ । द लाखे ब्याण्डन महनीय व्याला लत्के बात्चा भिन्न शैलीकु मालाश्री धुन पित हायन तरै । वङ्गु झिम्सोदँ हाखेनन्सी उ व्याण्डन् थापना जुउ खेङ । २०६५ दँकु थापना जुउ उ व्याण्डन थापना जुर्ङन्नसी थउत बात्चा भिन्न रुपकु पिपान केङन ययन चोन । ईनागु व्यलाकु थापरे महनीय व्याला लत्के मालाश्री धुन चल्के पित हायन तरै । उ ब्याण्डन् पित... Read More

थाब्न व कोब्न हरी मटेना

थाब्न व कोब्न हरी मटेना
आमताक्कु निरकुश पञ्चायती व्यवस्था दउ जुयलागिन् उ म्ये चोयन दिउ भाजुन थउ नाम मोचोयन सुले (भुमीगत) नाम चोयथे लगई जुर सायद उ दोलखा सन्देश पित कायन दिउ भाजु त उ सुले (भुमीगत) नाम सिई फरई । थपिस्त लगई जुई फरई उ हाखेनय म्ये हात्त सारेत्चुले हङन ? थिताल उ म्ये दोखुनु ब्वङन हलेन सोसीन आले गुली मज्जा यउ जुयनचोन आले... Read More
1 2
error: Content is protected !!