फागु : द्वाल्खाय नेवारी म्ये

फागु : द्वाल्खाय नेवारी म्ये
परम्परा छिजि तिसा खेङ् परम्परा त त्वार्मतयेन् हाखेन येइँरि बाँलकु खेउँ । आन्थिनुं थउ मौलिक परम्परा त मूल खँकु तु ट्वाक्स्याङन् थउतु मा भाषाकु तयेन् हाखेन उइँम्वाल्स झन् बाँलरेउरा ? उ खँ त मन्कु तयेन् द्वाल्खाय् नेपाल (नेवार) भाषालान् थिपु फागु म्ये थपे लाहाकु तइ म्वालेखेउँ थिपुल स्वइत ब्याला पितकायेन् रंगरस येरिलौ ना ? जय गणेश परमेश्वर छिजी द्यउ भीमेश्वर,परम्परा... Read More

म्ये: थिपु म्ये

म्ये: थिपु म्ये
जिन म्वाल्गी शहर थ्येङन्छि तान्मुन् हुलकु,छन्त स्वइरी रहर येङन्थ्येन्गी सिमा पुलकु ।छन ख्वाल्न सलै जन्तयले वङन् च्वन्सङ्नाप या ना हतै जन्तत्वार्त टायेन् ओन्सङ् ।जिन् स्वर्गी मुलकु च्वङन्छि ब्वात्मुन् हुलकुछन्त स्वइरी रहर येङन्थ्येन्गी सिमा पुलकु ।ट्वाङ् स्वन थेँ हेँगौख्वन्न छन नक्कु,बसन्तये बन्थेँ ओँगौनापङ् च्वङ ताक्कु ।जि ख्वर्गी छि म्वख्वङन्छि तान्मुन हुलकु,छन्त स्वइरी रहर येङन्थ्येन्गी सिमा पुलकु । बालकृष्ण पासा Read More

छन्त लुओन्केर्न

छन्त लुओन्केर्न
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” छन्त पियेन् च्वङ लाङा पोङ्ला जुयेन् च्वन,छन जन मायाये खँपेन् हेङ्लातु जुयेन् ओन । आखर ब्वन्द ओन्न नाप जुउपे गुङ् ब्याला,जिन् आखर सेङताक्कु सुलेन् बिउन् ज्याला,छन नाम कायेन् छाये ओलीये सिनार स्वन,छन जन मायाये खँपेन् हेङ्लातु जुयेन् ओन । मलङ्सी पाङ नइत बियेन् ओङ्गुपे स्कुललान्,निस्माकु थिमा तुल्नसिन् ख्पउपेजु थिपुल्नङ्,टाँबुँ आले जौसी बुँये दर्खाकु म्वरलुये लुओन,छन जन मायाये... Read More

द्वाल्खा देशये म्ये

द्वाल्खा देशये म्ये
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” जय थ्वजु द्वाल्खा देशये जय थ्वजु दोखुनु प्राणी,हाबिन्नसि जुयेन्च्वङ द्वाल्खामी छीजि स्वाभीमानी । ऋषिमुनिपिसिन् ध्यान येङन् जुये खेउँ महाज्ञानी,नुगर्कु हि थिप्टी दत्टुल्के जुइलौ दोखुनुं बुद्धिमानी । गौरीशंकरन ब्याला क्येनै भीमसेन द्यउन येतै रक्षा,कालिन्चोक माँन् आशिक बिर्न देक्वार्न स्येनै दीखा । करुणामयन् वा येकेरै सरस्वतीन् स्यनै उकु विद्या,ज्ञान ब्वठउ गणेश द्यउ दमु थिखाकेङ् बिरै शिक्षा । सिंगबन व... Read More

बुग्द्यउ सले ताक्कु

बुग्द्यउ सले ताक्कु
गजल पिङ्गलकु बुग्द्यउ सल्द ओन्न उइँमटे हकुन् छिन्,पोँटय् गुखिन् घारयेरेउ हङन् लाहा सल्गुन् छिन् ।सुलेन्सुलेन् म्वस्वयेथेँ स्वउन् थाम्न कित्केकित्के, दाम थिमोहर थौ सुलेन् चाक्सला ब्वठउन् छिन् ।जि म्वखोन्न थातकोत जुयेन् म्वाल्गुन् घडीघडी,लाबा वालेन् काँकर नाप निजाङ् नकेर्मुन् छिन् । रास्नीकु बुग्द्यउ डुर्नसिन् दोओँ हकु छनतु मिखा,आम्ली माया बियेन् तयेन् थन्केसि म्वथुन् छिन् ।नसुलान् दुङ्गल थ्येइँ ताक्कु ज्वउन् जन लाहाकु, चुकान्चुका... Read More

बुदिन्य् भिंगु टोङ म्ये

बुदिन्य् भिंगु टोङ म्ये
रसतार्गि जि येक्कु छन बुन्हि थन्हु,मन्न टोङ थिथाखा भिंगु टोङन् । बाँलकु स्वन थ्वह्व पाराक् तये ठाइँ,लूँय् आखर्न थउ कर्म च्वइ फयेन् ।थौ माबुँत संसारकु क्येइँत ब्वइ फयेन्, रसतार्गि जि येक्कु छन बुन्हि थन्हु,मन्न टोङ थिथाखा भिंगु टोनगी । ववङ ठाइँ छन्त जयजयकार थयेत्,निभारय् जर्न थथिउ भिंगु टोनगी,खिङौ ठाइँ छन्त निपु म्वास्वात्के,नेम्लाय् त्वाकौ थाया भिंगु टोनगी । रसतार्गि जि येक्कु... Read More

हजुरपे लागिन् संक्रान्तीय व्यलाकु थिपु म्ये विशेष

हजुरपे लागिन् संक्रान्तीय व्यलाकु थिपु म्ये विशेष
छन्त भिंगु टोङन हतगी,छन बाँलकु थ्वजु हतगी । दाँही जाकीहीङ् म्वङन् तउइँ,सेलमारीङ् जिन् छुङन् तउइँ,हाकौ मासउङ् डोयेन् तउइँ,संक्रान्तिखुन्हु या हङन् तउइँ । पिपान् जुर्सं माया यतगीछन्त भिंगु टोङन हतगी । घेर व चाकु रिकापीकु तयेन्,कहताराकु तिखौउङ् डोयेन्,पियेन् च्वंगुइ छन मुल स्वयेन्,येइन बार्पउइँ जाङलथेँ ब्वयेन् । उन्थाँ मेबु जिं हरि मसगीछन्त भिंगु टोङन् हतगी । भुजिरी वालेन् आलु म्वङन्,लाबा पालौ तयेन्... Read More

द्वाल्खा भिंकेउ म्ये

द्वाल्खा भिंकेउ म्ये
बिके श्रेष्ठ ‘साङतपासा’ हलिलौ छिजिन् द्वाल्खाय् म्ये,भिंगु जुयेन् थ्वचों द्वाल्खा छेँ । नाडीय् हितु खेउँ तामाकोसी,द्वाल्खाभाषा खेङ छिजि कोँची, घत्कें जातीय् बास दउ ठाइँ,भीमसेन द्यउय् आशिक काइ । हलिलौ छिजिन् द्वाल्खाय् म्ये,भिंगु जुयेन् थ्वचों द्वाल्खा छेँ । मिखाकु हाखेन त्रिपुरासुन्दरी,नुगरकु थायेन् च्वन वाराणसी छेरदेपान कालिन्चोक भगवती,छिजि म्वात्केउ राइती बज्रवती । हलिलौ छिजिन् द्वाल्खाय् म्ये,भिंगु जुयेन् थ्वचों द्वाल्खा छेँ । गौरीशंकर्न... Read More

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी
थिपु गजल छन लागिन् ….. उपेन्द्र प्रधान, द्वाल्खा ब्वयेन् येइत पम्टु मद लोँ स्वयेन् चोनगी,टुटिन् ल्येइत लोँ बन्द जि खोयेन् चोनगी । हतिइथि स्वर्न गिबिं ख्वाल खोइँतङ् ठाकर,उ पति बिइत फइरा हँगन् चोयन् चोनगी । म्वालेन् लिङाउ दमु छन्त मिपेन् उ धर्तीकु,जन्त स्वउङ् ययेउरा बार्पm ह्वयेन् चोनगी । हाखेन् लिखन् गुनुङ् येर्न तिर्पारगी जि वा,नापलङन् माया ब्वठइत खँ ब्वयेन् चोनगी... Read More

म्ये

म्ये
द्वाल्खा नेपाल भाषा म्ये (लयः– नेवाः म्ये सिरिसिरि… बसन्त) भाषा हिल्के च्वउमि : बिके श्रेष्ठ “पासा” सिरिसिरिन् फसन् जन्त कुचकुचु लाकेर्जु,वैंशय् खँ वा थुकेर्जु,पिलिपिलिन् ख्वबिन् जन्त धुरुधुरु खोकेर्जु,मायाय् भारा बुकेर्जु । ओँगौ घाँस देपान् नाप च्वँग लुवन,नागबेली खो नाप म्ये हलेङ् लुवन,घरिघरि छन्त लुवन्केर्जु । सिरिसिरिन् फसन् जन्त कुचकुचु लाकेर्जु,वैंशय् खँ वा थुकेर्जु । बल्न्हिय् नेम्ला तोर्न छितु त्वउ गिनागु,गर्छिय्... Read More
1 2 3
error: Content is protected !!