बुग्द्यउ सले ताक्कु

बुग्द्यउ सले ताक्कु
गजल पिङ्गलकु बुग्द्यउ सल्द ओन्न उइँमटे हकुन् छिन्,पोँटय् गुखिन् घारयेरेउ हङन् लाहा सल्गुन् छिन् ।सुलेन्सुलेन् म्वस्वयेथेँ स्वउन् थाम्न कित्केकित्के, दाम थिमोहर थौ सुलेन् चाक्सला ब्वठउन् छिन् ।जि म्वखोन्न थातकोत जुयेन् म्वाल्गुन् घडीघडी,लाबा वालेन् काँकर नाप निजाङ् नकेर्मुन् छिन् । रास्नीकु बुग्द्यउ डुर्नसिन् दोओँ हकु छनतु मिखा,आम्ली माया बियेन् तयेन् थन्केसि म्वथुन् छिन् ।नसुलान् दुङ्गल थ्येइँ ताक्कु ज्वउन् जन लाहाकु, चुकान्चुका... Read More

फागु द्वाल्खाय नेवारी म्ये

फागु द्वाल्खाय नेवारी म्ये
परम्परा छिजि तिसा खेङ् परम्परा त त्वार्मतयेन् हाखेन येइँरि बाँलकु खेउँ । आन्थिनुं थउ मौलिक परम्परा त मूल खँकु तु ट्वाक्स्याङन् थउतु मा भाषाकु तयेन् हाखेन उइँम्वाल्स झन् बाँलरेउरा ? उ खँ त मन्कु तयेन् द्वाल्खाय् नेपाल (नेवार) भाषालान् थिपु फागु म्ये थपे लाहाकु तइ म्वालेखेउँ थिपुल स्वइत ब्याला पितकायेन् रंगरस येरिलौ ना ? म्ये चिङ्गुमिः बालकृष्ण श्रेष्ठ ‘पासा’ जय... Read More

बुदिन्य् भिंगु टोङ म्ये

बुदिन्य् भिंगु टोङ म्ये
रसतार्गि जि येक्कु छन बुन्हि थन्हु,मन्न टोङ थिथाखा भिंगु टोङन् । बाँलकु स्वन थ्वह्व पाराक् तये ठाइँ,लूँय् आखर्न थउ कर्म च्वइ फयेन् ।थौ माबुँत संसारकु क्येइँत ब्वइ फयेन्, रसतार्गि जि येक्कु छन बुन्हि थन्हु,मन्न टोङ थिथाखा भिंगु टोनगी । ववङ ठाइँ छन्त जयजयकार थयेत्,निभारय् जर्न थथिउ भिंगु टोनगी,खिङौ ठाइँ छन्त निपु म्वास्वात्के,नेम्लाय् त्वाकौ थाया भिंगु टोनगी । रसतार्गि जि येक्कु... Read More

हजुरपे लागिन् संक्रान्तीय व्यलाकु थिपु म्ये विशेष

हजुरपे लागिन् संक्रान्तीय व्यलाकु थिपु म्ये विशेष
छन्त भिंगु टोङन हतगी,छन बाँलकु थ्वजु हतगी । दाँही जाकीहीङ् म्वङन् तउइँ,सेलमारीङ् जिन् छुङन् तउइँ,हाकौ मासउङ् डोयेन् तउइँ,संक्रान्तिखुन्हु या हङन् तउइँ । पिपान् जुर्सं माया यतगीछन्त भिंगु टोङन हतगी । घेर व चाकु रिकापीकु तयेन्,कहताराकु तिखौउङ् डोयेन्,पियेन् च्वंगुइ छन मुल स्वयेन्,येइन बार्पउइँ जाङलथेँ ब्वयेन् । उन्थाँ मेबु जिं हरि मसगीछन्त भिंगु टोङन् हतगी । भुजिरी वालेन् आलु म्वङन्,लाबा पालौ तयेन्... Read More

द्वाल्खा भिंकेउ म्ये

द्वाल्खा भिंकेउ म्ये
बिके श्रेष्ठ ‘साङतपासा’ हलिलौ छिजिन् द्वाल्खाय् म्ये,भिंगु जुयेन् थ्वचों द्वाल्खा छेँ । नाडीय् हितु खेउँ तामाकोसी,द्वाल्खाभाषा खेङ छिजि कोँची, घत्कें जातीय् बास दउ ठाइँ,भीमसेन द्यउय् आशिक काइ । हलिलौ छिजिन् द्वाल्खाय् म्ये,भिंगु जुयेन् थ्वचों द्वाल्खा छेँ । मिखाकु हाखेन त्रिपुरासुन्दरी,नुगरकु थायेन् च्वन वाराणसी छेरदेपान कालिन्चोक भगवती,छिजि म्वात्केउ राइती बज्रवती । हलिलौ छिजिन् द्वाल्खाय् म्ये,भिंगु जुयेन् थ्वचों द्वाल्खा छेँ । गौरीशंकर्न... Read More

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी
थिपु गजल छन लागिन् ….. उपेन्द्र प्रधान, द्वाल्खा ब्वयेन् येइत पम्टु मद लोँ स्वयेन् चोनगी,टुटिन् ल्येइत लोँ बन्द जि खोयेन् चोनगी । हतिइथि स्वर्न गिबिं ख्वाल खोइँतङ् ठाकर,उ पति बिइत फइरा हँगन् चोयन् चोनगी । म्वालेन् लिङाउ दमु छन्त मिपेन् उ धर्तीकु,जन्त स्वउङ् ययेउरा बार्पm ह्वयेन् चोनगी । हाखेन् लिखन् गुनुङ् येर्न तिर्पारगी जि वा,नापलङन् माया ब्वठइत खँ ब्वयेन् चोनगी... Read More

म्ये

म्ये
द्वाल्खा नेपाल भाषा म्ये (लयः– नेवाः म्ये सिरिसिरि… बसन्त) भाषा हिल्के च्वउमि : बिके श्रेष्ठ “पासा” सिरिसिरिन् फसन् जन्त कुचकुचु लाकेर्जु,वैंशय् खँ वा थुकेर्जु,पिलिपिलिन् ख्वबिन् जन्त धुरुधुरु खोकेर्जु,मायाय् भारा बुकेर्जु । ओँगौ घाँस देपान् नाप च्वँग लुवन,नागबेली खो नाप म्ये हलेङ् लुवन,घरिघरि छन्त लुवन्केर्जु । सिरिसिरिन् फसन् जन्त कुचकुचु लाकेर्जु,वैंशय् खँ वा थुकेर्जु । बल्न्हिय् नेम्ला तोर्न छितु त्वउ गिनागु,गर्छिय्... Read More

जि बुग्द्येउ स्वइत वन्गी ।

जि बुग्द्येउ स्वइत वन्गी ।
द्वाल्खा नेवारी भाषाय म्ये बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” जि बुग्द्येउ डुये जात्रा स्वइत जि द्वाल्खा थेन्गी,येँ यल ख्वपदेशलान् साङत पिस्त येन्गी, धिमे बाजा ढोलक ठ्याङन् ख्वपय् मिं येर,बाँसुरी फुयेन् यल देशलान् तिताकेहेँ येर,द्वाल्खाछेँय् भीमसेन द्यउ दोखुसेतं क्येन्गी,बुग्द्यउ डुये जात्रा स्वइत जि द्वाल्खा थेन्गी । येँ देशय् साङतपिसिन् बुढा भजन येत्हिन्,खिं ठ्याङन् प्याखन् हुयेन् गुलि रस्तार्हिन्,थउठाइँये मौलिकताय् बाखनेगुखि फेन्गी,बुग्द्यउ डुये जात्रा स्वइत... Read More

द्वाल्खा देशय् म्ये

द्वाल्खा देशय् म्ये
बालकृष्ण श्रेष्ठ ‘पासा’ मुथुकु च्वन छिजि सरस्वती माँ,श्री गणेश छिजि ल्हाहाकु,नुगरकु च्वन महाबली भीमसेन,द्वाल्खा देश छिजि बाहाकु । मञ्जुश्रीन् हाबितु पाराकतये ठाईँइतिहासकु नाम जाउ द्वाल्खा,ईन्द्रसिंह देवन ढ्याबा दकेय् ठाइँदोखुसेनुं नाम काउ द्वाल्खा । कालिन्चोक माई ट्वापर देपानहाखेन दमु मञ्जेश्वरी,बज्रयोगिनी सर्वमङ्गल दुपानहरसिद्धि भवानी ईश्वरी । महादेव नारायण भैरव–कुमारीबुद्धय् चैत्य व गुम्बा,कोतखेन्न नागदह हनुमन्ते पारीलिखन सैलुङ्य् थुम्का । प्राणीपे ज्यान म्वात्के च्वन... Read More

द्वाल्खा नेवार भाषाय् थउ म्ये

द्वाल्खा नेवार भाषाय् थउ म्ये
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”मुथुकु च्वन श्री गणेश नुगरकु छिजि भीमसेन,जउखेन्न त्रिपुरासुन्दरी बालकुमारी खउखेन्न,कालिन्चोक माई पर्वत देपान् हाखेन मञ्जेश्वरी,बज्रयोगिनी, च्यागुर मङ्गलकु हरसिद्धि परमेश्वरी । महादेव, नारायण, भैरव, बुद्ध व सरस्वती महेश्वरी,करुणामाई बुग्द्यउ दउ अभयपुर तु भिंगु नगरी,गौरीशंकर न ब्याला क्येनै लिङाइ सेङगु तामाकोशी,श्रेष्ठ, प्रधान, मास्के, खडगी, कुसुले आले दमु जोशी । जउ व खउ कु बार्मुन् क्षेत्री थातकोत थामी तामाङ्,महनी, गुल्ना, सिथनखत,... Read More
1 2 3
error: Content is protected !!