हजुरपे लागिन् संक्रान्तीय व्यलाकु थिपु म्ये विशेष

हजुरपे लागिन् संक्रान्तीय व्यलाकु थिपु म्ये विशेष
छन्त भिंगु टोङन हतगी,छन बाँलकु थ्वजु हतगी । दाँही जाकीहीङ् म्वङन् तउइँ,सेलमारीङ् जिन् छुङन् तउइँ,हाकौ मासउङ् डोयेन् तउइँ,संक्रान्तिखुन्हु या हङन् तउइँ । पिपान् जुर्सं माया यतगीछन्त भिंगु टोङन हतगी । घेर व चाकु रिकापीकु तयेन्,कहताराकु तिखौउङ् डोयेन्,पियेन् च्वंगुइ छन मुल स्वयेन्,येइन बार्पउइँ जाङलथेँ ब्वयेन् । उन्थाँ मेबु जिं हरि मसगीछन्त भिंगु टोङन् हतगी । भुजिरी वालेन् आलु म्वङन्,लाबा पालौ तयेन्... Read More

द्वाल्खा भिंकेउ म्ये

द्वाल्खा भिंकेउ म्ये
बिके श्रेष्ठ ‘साङतपासा’ हलिलौ छिजिन् द्वाल्खाय् म्ये,भिंगु जुयेन् थ्वचों द्वाल्खा छेँ । नाडीय् हितु खेउँ तामाकोसी,द्वाल्खाभाषा खेङ छिजि कोँची, घत्कें जातीय् बास दउ ठाइँ,भीमसेन द्यउय् आशिक काइ । हलिलौ छिजिन् द्वाल्खाय् म्ये,भिंगु जुयेन् थ्वचों द्वाल्खा छेँ । मिखाकु हाखेन त्रिपुरासुन्दरी,नुगरकु थायेन् च्वन वाराणसी छेरदेपान कालिन्चोक भगवती,छिजि म्वात्केउ राइती बज्रवती । हलिलौ छिजिन् द्वाल्खाय् म्ये,भिंगु जुयेन् थ्वचों द्वाल्खा छेँ । गौरीशंकर्न... Read More

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी
थिपु गजल छन लागिन् ….. उपेन्द्र प्रधान, द्वाल्खा ब्वयेन् येइत पम्टु मद लोँ स्वयेन् चोनगी,टुटिन् ल्येइत लोँ बन्द जि खोयेन् चोनगी । हतिइथि स्वर्न गिबिं ख्वाल खोइँतङ् ठाकर,उ पति बिइत फइरा हँगन् चोयन् चोनगी । म्वालेन् लिङाउ दमु छन्त मिपेन् उ धर्तीकु,जन्त स्वउङ् ययेउरा बार्पm ह्वयेन् चोनगी । हाखेन् लिखन् गुनुङ् येर्न तिर्पारगी जि वा,नापलङन् माया ब्वठइत खँ ब्वयेन् चोनगी... Read More

म्ये

म्ये
द्वाल्खा नेपाल भाषा म्ये (लयः– नेवाः म्ये सिरिसिरि… बसन्त) भाषा हिल्के च्वउमि : बिके श्रेष्ठ “पासा” सिरिसिरिन् फसन् जन्त कुचकुचु लाकेर्जु,वैंशय् खँ वा थुकेर्जु,पिलिपिलिन् ख्वबिन् जन्त धुरुधुरु खोकेर्जु,मायाय् भारा बुकेर्जु । ओँगौ घाँस देपान् नाप च्वँग लुवन,नागबेली खो नाप म्ये हलेङ् लुवन,घरिघरि छन्त लुवन्केर्जु । सिरिसिरिन् फसन् जन्त कुचकुचु लाकेर्जु,वैंशय् खँ वा थुकेर्जु । बल्न्हिय् नेम्ला तोर्न छितु त्वउ गिनागु,गर्छिय्... Read More

जि बुग्द्येउ स्वइत वन्गी ।

जि बुग्द्येउ स्वइत वन्गी ।
द्वाल्खा नेवारी भाषाय म्ये बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” जि बुग्द्येउ डुये जात्रा स्वइत जि द्वाल्खा थेन्गी,येँ यल ख्वपदेशलान् साङत पिस्त येन्गी, धिमे बाजा ढोलक ठ्याङन् ख्वपय् मिं येर,बाँसुरी फुयेन् यल देशलान् तिताकेहेँ येर,द्वाल्खाछेँय् भीमसेन द्यउ दोखुसेतं क्येन्गी,बुग्द्यउ डुये जात्रा स्वइत जि द्वाल्खा थेन्गी । येँ देशय् साङतपिसिन् बुढा भजन येत्हिन्,खिं ठ्याङन् प्याखन् हुयेन् गुलि रस्तार्हिन्,थउठाइँये मौलिकताय् बाखनेगुखि फेन्गी,बुग्द्यउ डुये जात्रा स्वइत... Read More

द्वाल्खा देशय् म्ये

द्वाल्खा देशय् म्ये
बालकृष्ण श्रेष्ठ ‘पासा’ मुथुकु च्वन छिजि सरस्वती माँ,श्री गणेश छिजि ल्हाहाकु,नुगरकु च्वन महाबली भीमसेन,द्वाल्खा देश छिजि बाहाकु । मञ्जुश्रीन् हाबितु पाराकतये ठाईँइतिहासकु नाम जाउ द्वाल्खा,ईन्द्रसिंह देवन ढ्याबा दकेय् ठाइँदोखुसेनुं नाम काउ द्वाल्खा । कालिन्चोक माई ट्वापर देपानहाखेन दमु मञ्जेश्वरी,बज्रयोगिनी सर्वमङ्गल दुपानहरसिद्धि भवानी ईश्वरी । महादेव नारायण भैरव–कुमारीबुद्धय् चैत्य व गुम्बा,कोतखेन्न नागदह हनुमन्ते पारीलिखन सैलुङ्य् थुम्का । प्राणीपे ज्यान म्वात्के च्वन... Read More

द्वाल्खा नेवार भाषाय् थउ म्ये

द्वाल्खा नेवार भाषाय् थउ म्ये
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”मुथुकु च्वन श्री गणेश नुगरकु छिजि भीमसेन,जउखेन्न त्रिपुरासुन्दरी बालकुमारी खउखेन्न,कालिन्चोक माई पर्वत देपान् हाखेन मञ्जेश्वरी,बज्रयोगिनी, च्यागुर मङ्गलकु हरसिद्धि परमेश्वरी । महादेव, नारायण, भैरव, बुद्ध व सरस्वती महेश्वरी,करुणामाई बुग्द्यउ दउ अभयपुर तु भिंगु नगरी,गौरीशंकर न ब्याला क्येनै लिङाइ सेङगु तामाकोशी,श्रेष्ठ, प्रधान, मास्के, खडगी, कुसुले आले दमु जोशी । जउ व खउ कु बार्मुन् क्षेत्री थातकोत थामी तामाङ्,महनी, गुल्ना, सिथनखत,... Read More

द्वाल्खाकु फागुम्ये व घाटुम्ये हिलि मलेउरा ?

द्वाल्खाकु फागुम्ये व घाटुम्ये हिलि मलेउरा ?
द्वाल्खाकु फागु ब्वइँत मुचान्नसि ड्वाकु टुल्केय् मिपेन् रसतायेन् तिम्तिमुङन् थउ सोय्न् ड्वाकुपिसिन् गिथि गिथि म्ये हलहिन् आन्थितु ओप्तेचा मुचापिसिनुं हलेन् अँबिर, सिँदर व रंग ह्वालेन् मज्जा कारहिन् । उ छिजि हाबिन्नसि छ्यालेन्र तये चलन खेउँ । उ त छिजिन् थउ ठाइँय् मूल रीतिरिवाज हँगन् च्वनगु । तर ओस्चाकु छिजिन् थउ मूलखँ (मौलिक) त सियेन् मसियेथेँ येङरा, वा मूलखँय् अर्थ थुकेइ... Read More

थिपु म्ये

थिपु म्ये
–बिके श्रेष्ठ ‘पासा’मिय् जुनी उलितु खेउँ थिपुल सिँगन् उइँमल,मिय् लागिन् मिपिसिन्तु नुगरय् खँरि थुइमल । थन्हु केसि हत्न हत्नं ब्याला म्वउँग् चाइमद,सिमाकु ह्वउ स्वनं हँग कत्नङ् थउ खाइमद, हाति बिरै भाग्यन् थउ त आम्लि तु बुइमल,मिय् जुनी उलितु खेउँ थिपुल सिँगन् उइँमल । उङ् जनखें आमुङ् जन हँगन् हात्त हरिउरि,मेबे हाखेन मिपिस्त तुं हेला हात्त येरिउरि, विधातान् गिबिय् मुलोँ क्येनै... Read More

द्वाल्खा नेपाल भाषा गजल

द्वाल्खा नेपाल भाषा गजल
खोँगौ ताक्कु क्वाकु ऐराक गुस्टुले साकुजु,चिकौ ताक्कु मिकुङन् च्वन्न गुस्टुले क्वाकुजु । लाङा दांके च्वापा हार्न बार्फउपे काँकरय् तिवा,च्वापान् कके म्येथर्नसिन् वा गुस्टुले प्याकुजु । काँकर म्वार सियेन् सिनाइङ् वालेन् नर्नसिन्,मिये ह्याक्कु आलु छुयेन् नर्न गुस्टुले माकुजु । महनीन् स्याङ डुकुय् थोँसी छुयेन् वालेन् नये,गुलि याल्जु आम्लितु पेनयेन् गुस्टुले छाकुजु । सर्गकु ख्वसु ल्वाङन् मिच्याङन् तिर्पाकेर्न वा,मुचाखाचापेन चियेन् खोयेन् गुस्टुले... Read More
1 2 3
error: Content is protected !!