मिसामी दुपानय मिसामी

मिसामी दुपानय मिसामी
न्हिछीय खँ खेङ । सानुमैचा खींगउ ख्वाल यङन आमु ट्वालय ओतिचाकु घर बुयन लोखु कार ओन् । आम ओतिचाकु सोमा पेमा मिसामीपेन् सानुमैचाय खँ काटेरसङ् लोखु फर्सङ यङन चोङ्गुतन्जु । आम्तु व्यलाकु सानुमैचा टुप्लुक्क थेन । गिनागु बिडम्वना । गुल्प मिसामित मिसामियतु खँपेन् काटेङन् वदनामी यतहिन् हर्स आमु मिसामी जुय हाती अर्थ ? थिनागु तु चोट पिसिन थिखाएन चोन थिमा... Read More

मसान सर य बाखन

मसान सर य बाखन
कार्तिक मंसीर मासताक्कु बोङ कुठिलान् छें पुलेन ययन्ली वास्तीय गोजीकु सिय काँकर हो म्वार थिखाके तयन काँकर म्वार यालेन यालेन हति इथिगुने लाङाकु सुँ ह्वालेन तरइ आँकुतु वङन ह्वाले सँुकु तिम्मुङ, विद्यान पुलेन मेथइरि आले मेथइ दोन्के हति इथिय साङत, दाजुकिंजपेन ह्वाले सँुकु गर गर क्वाराङ थिनागु दके क्वात्के चोङन थउ सोयन ड्वाकु पिसिन लाय खँ व बाखनपेन ङेङन चोंइत... Read More

थिगुर नुगर माय् !

थिगुर नुगर माय् !
हाखेन वह थें चहक दउ हिमाल गौरीशंकरय् मुड्याकु च्वँगु आमु ठाईं, गु ठाइँ त द्वाल्खा हङन दोखुसेनुङ सिरै, आमु तु ठाईँकु च्वँगु साक्षात् देउ भिमसेनय् लाङा, फरकु सोमा कये व निस्मा मिच मुचा त उ धर्तीकु बुयन् थौ त माय् दर्जाकु ल्वाप्ठोङन् च्वँगु माँँ थनुकेसि आमु तु लाङा फरकु थिका कठिय् भरकु म्वाङन् च्वन । थनुकेसि आमु मा मिखान् ङाईदक्कु... Read More

मेवु जातय ब्याहा

मेवु जातय ब्याहा
न्हिछीय खँ खेङ । श्यामसुन्दरन थौ बा हो माय मञ्जुरी बेगर अन्तरजातिय मीसा ब्याहा यङन् छेँकु दुत हायन य जुयन् च्वन । श्यामसुन्दरय बा हो मात हातितु थाहा दौले ? कयन् हाय इरी मेवु जात (अन्तरजात) य हङन् । खँ थनु हत्ङ, केसी हत्ङ संसार फिजैजुर । थिगुर नस्पुटी, निस्गुर नस्पुटी जुयन् श्यामसुन्दरय बा हो माय नस्पुटीकु थेन । उ... Read More

बुढ्या बजै

बुढ्या बजै
चपकु विथरिन खुयन तय दाउजु । बच्छी बेस्न त्वाकौ । बच्छी वासरय सिसिकु सिरकय बथर पल्ट तयन दकेय मटिचिकनय इतार पिलीपिली च्याङन च्वङ्गु । बेस्न त्वाकौ चप खेन्न इरीन जा छुयन चोङ्गु हर्ष पिलीपिली च्याङन चोङगु ठाइकु निन्मान जा छुयन चोङ्गु जु । इरीय चपकुतु लोखु थेङ्गु, दुदुतय च्याँ तोङ्गु, नस्नुकु नस्नुतु बुथुरकु थोसी बुकु, सोज्जा गुल्पनुङ नइमाल्गु, थोसीय ति... Read More

यिनागुङ्

यिनागुङ्
छ्याम छ्याम बाजाक ए तालकु निनस ए डाकस व दाउरे पिसिन् मुल लिङाउ, डाकस सोयन् चोङ्गु मि पिस्त गस्पुङन् ड्याबा फोन्ङ मबिर्स गोजि, जिउ छामेङन् ड्वाकु ड्याबा मखे २० व ५० व १०० कायन ब्वातहिन् । ड्याबा नाप मलर्स लाहाय बनमारा ए मुठा या चमर न डायन ओनहिन् । हरिन् लाहा कु कुरी बुयन् गर्छि डाकस सोयन हतार हतार बुँ... Read More
error: Content is protected !!