साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन : आन्टी जिन भविष्यकु साङघाइत लुवन्के चोइ

साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन : आन्टी जिन भविष्यकु साङघाइत लुवन्के चोइ
बाखन जन ताताय कय हङकङलान् क्याम्पस शिक्षाय लागिन मुल थलो चीन यर । आमुन थउन मनन मत्याङ मिसामीय खातिर इथि यङन चोङ्गुजु । मिसामि क्याम्पस बोईत साङ्घाई यर । आपेन ब्यागल ब्यागल क्याम्पसकु बोङ्गुतन जुजु । आपे बोङ क्याम्पस गत्केङ टायन जुउजु । मिसामी नाम गत्केङ आकर्षित जुयलागिन् वन्सा हरेक हप्ता विदा खुनु मिसामित नापलरित सुनितु बस गउजु ।निस्गुर घडीकु... Read More

मृत्यत पिर्ङ … पिर्ङ ….. ?

मृत्यत पिर्ङ … पिर्ङ ….. ?
श्रेष्ठ सत्यद्वाल्खा आउ बेलायतनर्सिङ होमय शैयाकु चोङन काल कुरेरीतु आउ चार्लीय दिनचर्या जुएन चोन । जुईत वा आमे वास्तविक नाम चाल्र्स खेङ । तर आमे परिवार, नातेदार आले साङत पिसीन दोखसेनुन मायाँन आम्त चार्ली हङन सत्तउजु । नर्सिङ होेमकु दोखुनुङ कर्मचारी पिसीनुङ आम्त चार्ली हङन सतरई । मस्तिष्क सम्बन्धी जटिल रोगए कारण चार्लीन थउ खलाई हो बुझ्इजुइरी सामथ्र्य गुम्याङ खेङ... Read More

कोकय् सर नेताय् भाषण !

कोकय् सर नेताय् भाषण !
चिचाबाखन्–बिके श्रेष्ठ पासारमानन्द थन्केसि याकर्चा ओर्गसी सिमाय् पुलकु च्वँगन् आम्तु सिमाय् काँचापेन् व लप्तीपेन् स्वयेन् टोल्है जुयेन् च्वँगन् च्वंगु खोइँदम् । गु ब्यलाकु प्याटा वारेउ, गु ब्यलाकु हाति नइमलेउ हातिं वास्ता मद । आमु सिमाय् काँचाकु च्वइँत गुंिलं थरीय् जाङलपेन् ब्वयेन् ययेन् च्वनहिन् वनहिन् गर्छि चिलिंमिलिं न हलहिन् लितं थउ ठाइँकु ब्वयेन् ओनहिन् । तर न आमू जाङलपिसिन् रमानन्द आँकु... Read More

समाज य मिपेन

समाज य मिपेन
मिसु श्रेष्ठ थपलियाफूलमाला दाइ ए जवानी ऊ ब्वङकुठी पियन चोन्ङ तुङ् मोइटेन्जु । “छन ब्याहा मोसोयन् मसित्कि” हकु माँ ढाँड खँ लायन सित । आउ आमे ब्याहा नाप गुन्त काइबि दयौ ले । गुल्पगुल्प ब्याहाए खँ यर्स – “ब्याहा यर्स वा बोङकुठी ए सोइकाइ बालस्के मेयरेउ न ! झहङन् नस्पुटी फुर्जु गुनानुङ् । आमुन लि फूलमान उङ् ब्याहा यरि त... Read More

द्वाल्खा स्वर्न प्याखन-२

द्वाल्खा स्वर्न प्याखन-२
बालकृष्ण श्रेष्ठ“पासा”निस् दृश्य,ड्वाक्बाजे नाप खँलायेन् केसि नाप्लरि हङन् दोखुनुं सिंगबनलान् कोत वँगन् चामसलीय् डाँडाकु थ्येङन्लि बाहारवलि खेन्न ह्वयेन्च्वंगु तपुल स्वन, ग्वइ स्वन, हतिइथि वलिय् बार खेन्न खोइँदउ हेंगौपत स्वन (लालुपाते ) खोन्नसिन् नक्ति व नेम्ला नापयउ साङतपेन् बेस्न रसतायेन् अझ हातिङ् खोइँदयउरा हङथें दुपानन्सि तु उत्साहित जुयेन् च्वंगु खोङन् नेम्लान् हत्चु नेम्ला:- आउ इसिन् थपिस्त द्वाल्खा सास, द्वाल्खाय् मिपिस्त म्वात्के... Read More

प्याखन्–द्वाल्खा स्वर्न

प्याखन्–द्वाल्खा स्वर्न
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”थिगर बस् ययेन् पाखलतिय् पुखुर नाप जाउदिर । आमु बस (मोटरलान्) थिहुल् मिपेन् पितयर्हिन् । आमु हुल्कु द्वाल्खाय् निस्मा मयजु नेम्ला व नक्तिपिसिन् थउ नापयउ साङत पिस्त थिठाइँ ग्वार्मुङन् हरिलगैजुर, नेम्ला ः स्वउ ना नक्ति ! छिजि ठाइँ वा हाबिय् थिनागु खोइ मद हारा ?नक्ति ः हात्तले हाबिङ् उ तु पाखलती खेङ्, आउङ् पाखलति तु हाति ब्यागल खोन्मुन्... Read More

समाज य मिपेन

समाज य मिपेन
मिसु श्रेष्ठफूलमाला दाइ ए जवानी ऊ बोङकुठी पियन चोन्ङ तुङ् मोइटेन्जु । “छन ब्याहा मोसोयन् मसित्कि” हकु माँ ढाँटेङन् सित । आउ आमे ब्याहा नाप गुन्त काइबि दयौ ले । गुल्पगुल्प ब्याहाए खँ यर्स – “ब्याहा यर्स वा बोङकुठी ए सोइकाइ बालस्के मेयरेउ न ! ” हङन् नस्पुटी फुर्जु गुनानुङ् । आमुन लि फूलमान उङ् ब्याहा यरि त बुय मि... Read More

साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन

साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन
जन ताताय कय हङकङलान् क्याम्पस शिक्षाय लागिन मुल थलो चीन यर । आमुन थउन मनन मत्याङ मिसामीय खातिर इथि यङन चोङ्गुजु । मिसामि क्याम्पस बोईत साङ्घाई यर । आपेन ब्यागल ब्यागल क्याम्पसकु बोङ्गुतन जुजु । आपे बोङ क्याम्पस गत्केङ टायन जुउजु । मिसामी नाम गत्केङ आकर्षित जुयलागिन् वन्सा हरेक हप्ता विदा खुनु मिसामित नापलरित सुनितु बस गउजु । दुई घडीकु... Read More

थनुकेसिय बाखन् – “टिकटक” ठिकठाक थ्वजु ।

थनुकेसिय बाखन् – “टिकटक” ठिकठाक थ्वजु ।
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”मतिनाये ख्वाल नेम्ला थेंतु चर्क्वंगु दमु, मिखा स्वर्न नक्ति थिनागु तु चहक दउ, नक्कु निस्खन बातिचा गह्र दउ जुर्सङ् हिसिपरैजु जुयलागिन् थन्केसिय ल्याखान् आम्त मतिना महङन् ’डिम्पल’ हतहिन् साङत पिसिन्, थनु थनु केसि केसि हत्न हत्नङ् दोखुसेनुङ ’डिम्पल’ तु हरि लगैजुरहिन् । आन्थिनु छेंदुपानय थउ बा मा वा ट्वालय साङत पासापिसिन् रि मतिना तु हङन् सत्तउ जु ।... Read More

– इज्जत –

– इज्जत –
बाय नास ढेइरी ! कुलय इज्जत बाइउरी, मूर्ख ! ग्वा छन इज्जत ? धन बहादुर साहुन शिक्षा पेशाकु लगैजु कयत धिक्कारेत्चु । जाबो महिनाय खु दोल तलबन थिम्ह खिचाय प्याटा माखा । छन्त सिरनरा ? ड्वाकु हेड मास्टर बनै जु । हाति दमु छन मास्टरीकु, न नाम, न दाम न इज्जत । छन कमाइन छन मिसाय लागिन् थिगुर पार्सी ङ्यारीत... Read More
1 2 3
error: Content is protected !!