सुखकु खुसी, दुःखकु दुःख चाई मजिर !

सुखकु खुसी, दुःखकु दुःख चाई मजिर !
मित सुखन मखे दुःखन मुल केनई दुःखन सही मुल केनई । चिचा परिवारय जिकुशल कान्छि मिच साधारण परिवारय कान्छी मिच, साधारण परिवारकु जन्मैजुर । परिवारकु ताता, दाईपेन मा बा दम । साधारण परिवारकु जुयन ज्यउ सुनी बल्निय आर्जनन परिवार चलैजुयन चोन । मेलपात हो न्हिछिय कमाइलान थिजो वास्ती हो थि छाक नइ त गत । घडि वितई जुयन ओन आम्तु... Read More

ताङन ल्हु थिम्हा बाँसुरी फु मि –ल्याखाः –४

ताङन ल्हु थिम्हा बाँसुरी फु मि –ल्याखाः –४
हाखेन सोगुर ल्याखाः य लेन्गु ….सेंठ धनराज न बिये झिटाका चानचुन ढ्याबा ज्वङन् गोपी थउ ट्वालकु दउ ककन पसलकु थेन्जु । थन्हु आमु कोखुर थिनाग मुचाय् मुथुसिकु ह्वइटेंगु स्वनय् ख्वालथेँ तु ङिलिम्वाले खोँइदउजु । ओल्तेचा जुर्स थउ मन्न टोङ घरिरै हङथेँ चायेन् पसले नाप ङेन्जु,– “साहुजी, जन्त ङाटाका खुटाकाय् हेँगौ ककन गुलियेर आम्लि बिसिन्ना..” गोपीय् चञ्चले सर् तायेन् पसलेन् ककन... Read More

ताङन ल्हु थिम्हा बाँसुरी फु मि (ल्याखा–२)

ताङन ल्हु थिम्हा बाँसुरी फु मि (ल्याखा–२)
–बालकृष्ण ‘पासा’अर्जुन आम्खुन्हुय् थउ जागिर ज्येय् ब्याला धोन्क बल्न्हि थउ छेँकु च्वङन् माउरि नाप खँ ल्हायेन् च्वन । माउरिन् कयेउरित न्येइ लगैजुर,.. “बाबु अर्जुन ! इरि त सत्तइ माबालरा गिथिले ? येल्पनुं आखर ब्वइँरि व ज्ये हङन् च्वङन् जुकुन्रा जियेउ, छि सुन्हिन्नसि बल्न्हि टुल्के जागिरकु ओनन् । इरिङ् म्वचोँ, जि न्हिच्छि न्हिच्छि याकर्चा उ छेँकु म्वछुत्के च्वइँमल, याकर्चा जुयेन्रा मसिगि... Read More

न्हुलु बाखन्

न्हुलु बाखन्
(सत्नय् ज्येखँ (घटना)कु लकु) ताङन ल्हु थिम्हा बाँसुरी फु मि –१ बालकृष्ण ‘पासा’ए बाखन् सत्नय् तु खेङ् । भारत देशय् उत्तर प्रदेशय् आण्दाबादकु चिला ज्वयेन् ग्वाठालाय् जुनी काटेङन् च्वंगु गोपी लाल खत्रीय् खायेउ सत्नय् खँ तइटेनगी । उ बाखन् भारत देशय् क्राइम पेट्रोल १०० हङ च्यानलकु पितयेउ खेङ् । स्वर्न व न्येन्ङ नुगरकु तु थिउ खँ खोइँ दयेलागिन् उकु तइम्वाले... Read More

साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन : आन्टी जिन भविष्यकु साङघाइत लुवन्के चोइ

साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन : आन्टी जिन भविष्यकु साङघाइत लुवन्के चोइ
बाखन जन ताताय कय हङकङलान् क्याम्पस शिक्षाय लागिन मुल थलो चीन यर । आमुन थउन मनन मत्याङ मिसामीय खातिर इथि यङन चोङ्गुजु । मिसामि क्याम्पस बोईत साङ्घाई यर । आपेन ब्यागल ब्यागल क्याम्पसकु बोङ्गुतन जुजु । आपे बोङ क्याम्पस गत्केङ टायन जुउजु । मिसामी नाम गत्केङ आकर्षित जुयलागिन् वन्सा हरेक हप्ता विदा खुनु मिसामित नापलरित सुनितु बस गउजु ।निस्गुर घडीकु... Read More

मृत्यत पिर्ङ … पिर्ङ ….. ?

मृत्यत पिर्ङ … पिर्ङ ….. ?
श्रेष्ठ सत्यद्वाल्खा आउ बेलायतनर्सिङ होमय शैयाकु चोङन काल कुरेरीतु आउ चार्लीय दिनचर्या जुएन चोन । जुईत वा आमे वास्तविक नाम चाल्र्स खेङ । तर आमे परिवार, नातेदार आले साङत पिसीन दोखसेनुन मायाँन आम्त चार्ली हङन सत्तउजु । नर्सिङ होेमकु दोखुनुङ कर्मचारी पिसीनुङ आम्त चार्ली हङन सतरई । मस्तिष्क सम्बन्धी जटिल रोगए कारण चार्लीन थउ खलाई हो बुझ्इजुइरी सामथ्र्य गुम्याङ खेङ... Read More

कोकय् सर नेताय् भाषण !

कोकय् सर नेताय् भाषण !
चिचाबाखन्–बिके श्रेष्ठ पासारमानन्द थन्केसि याकर्चा ओर्गसी सिमाय् पुलकु च्वँगन् आम्तु सिमाय् काँचापेन् व लप्तीपेन् स्वयेन् टोल्है जुयेन् च्वँगन् च्वंगु खोइँदम् । गु ब्यलाकु प्याटा वारेउ, गु ब्यलाकु हाति नइमलेउ हातिं वास्ता मद । आमु सिमाय् काँचाकु च्वइँत गुंिलं थरीय् जाङलपेन् ब्वयेन् ययेन् च्वनहिन् वनहिन् गर्छि चिलिंमिलिं न हलहिन् लितं थउ ठाइँकु ब्वयेन् ओनहिन् । तर न आमू जाङलपिसिन् रमानन्द आँकु... Read More

समाज य मिपेन

समाज य मिपेन
मिसु श्रेष्ठ थपलियाफूलमाला दाइ ए जवानी ऊ ब्वङकुठी पियन चोन्ङ तुङ् मोइटेन्जु । “छन ब्याहा मोसोयन् मसित्कि” हकु माँ ढाँड खँ लायन सित । आउ आमे ब्याहा नाप गुन्त काइबि दयौ ले । गुल्पगुल्प ब्याहाए खँ यर्स – “ब्याहा यर्स वा बोङकुठी ए सोइकाइ बालस्के मेयरेउ न ! झहङन् नस्पुटी फुर्जु गुनानुङ् । आमुन लि फूलमान उङ् ब्याहा यरि त... Read More

द्वाल्खा स्वर्न प्याखन-२

द्वाल्खा स्वर्न प्याखन-२
बालकृष्ण श्रेष्ठ“पासा”निस् दृश्य,ड्वाक्बाजे नाप खँलायेन् केसि नाप्लरि हङन् दोखुनुं सिंगबनलान् कोत वँगन् चामसलीय् डाँडाकु थ्येङन्लि बाहारवलि खेन्न ह्वयेन्च्वंगु तपुल स्वन, ग्वइ स्वन, हतिइथि वलिय् बार खेन्न खोइँदउ हेंगौपत स्वन (लालुपाते ) खोन्नसिन् नक्ति व नेम्ला नापयउ साङतपेन् बेस्न रसतायेन् अझ हातिङ् खोइँदयउरा हङथें दुपानन्सि तु उत्साहित जुयेन् च्वंगु खोङन् नेम्लान् हत्चु नेम्ला:- आउ इसिन् थपिस्त द्वाल्खा सास, द्वाल्खाय् मिपिस्त म्वात्के... Read More

प्याखन्–द्वाल्खा स्वर्न

प्याखन्–द्वाल्खा स्वर्न
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”थिगर बस् ययेन् पाखलतिय् पुखुर नाप जाउदिर । आमु बस (मोटरलान्) थिहुल् मिपेन् पितयर्हिन् । आमु हुल्कु द्वाल्खाय् निस्मा मयजु नेम्ला व नक्तिपिसिन् थउ नापयउ साङत पिस्त थिठाइँ ग्वार्मुङन् हरिलगैजुर, नेम्ला ः स्वउ ना नक्ति ! छिजि ठाइँ वा हाबिय् थिनागु खोइ मद हारा ?नक्ति ः हात्तले हाबिङ् उ तु पाखलती खेङ्, आउङ् पाखलति तु हाति ब्यागल खोन्मुन्... Read More
1 2 3
error: Content is protected !!