समाज य मिपेन

समाज य मिपेन
मिसु श्रेष्ठफूलमाला दाइ ए जवानी ऊ बोङकुठी पियन चोन्ङ तुङ् मोइटेन्जु । “छन ब्याहा मोसोयन् मसित्कि” हकु माँ ढाँटेङन् सित । आउ आमे ब्याहा नाप गुन्त काइबि दयौ ले । गुल्पगुल्प ब्याहाए खँ यर्स – “ब्याहा यर्स वा बोङकुठी ए सोइकाइ बालस्के मेयरेउ न ! ” हङन् नस्पुटी फुर्जु गुनानुङ् । आमुन लि फूलमान उङ् ब्याहा यरि त बुय मि... Read More

साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन

साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन
जन ताताय कय हङकङलान् क्याम्पस शिक्षाय लागिन मुल थलो चीन यर । आमुन थउन मनन मत्याङ मिसामीय खातिर इथि यङन चोङ्गुजु । मिसामि क्याम्पस बोईत साङ्घाई यर । आपेन ब्यागल ब्यागल क्याम्पसकु बोङ्गुतन जुजु । आपे बोङ क्याम्पस गत्केङ टायन जुउजु । मिसामी नाम गत्केङ आकर्षित जुयलागिन् वन्सा हरेक हप्ता विदा खुनु मिसामित नापलरित सुनितु बस गउजु । दुई घडीकु... Read More

थनुकेसिय बाखन् – “टिकटक” ठिकठाक थ्वजु ।

थनुकेसिय बाखन् – “टिकटक” ठिकठाक थ्वजु ।
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”मतिनाये ख्वाल नेम्ला थेंतु चर्क्वंगु दमु, मिखा स्वर्न नक्ति थिनागु तु चहक दउ, नक्कु निस्खन बातिचा गह्र दउ जुर्सङ् हिसिपरैजु जुयलागिन् थन्केसिय ल्याखान् आम्त मतिना महङन् ’डिम्पल’ हतहिन् साङत पिसिन्, थनु थनु केसि केसि हत्न हत्नङ् दोखुसेनुङ ’डिम्पल’ तु हरि लगैजुरहिन् । आन्थिनु छेंदुपानय थउ बा मा वा ट्वालय साङत पासापिसिन् रि मतिना तु हङन् सत्तउ जु ।... Read More

– इज्जत –

– इज्जत –
बाय नास ढेइरी ! कुलय इज्जत बाइउरी, मूर्ख ! ग्वा छन इज्जत ? धन बहादुर साहुन शिक्षा पेशाकु लगैजु कयत धिक्कारेत्चु । जाबो महिनाय खु दोल तलबन थिम्ह खिचाय प्याटा माखा । छन्त सिरनरा ? ड्वाकु हेड मास्टर बनै जु । हाति दमु छन मास्टरीकु, न नाम, न दाम न इज्जत । छन कमाइन छन मिसाय लागिन् थिगुर पार्सी ङ्यारीत... Read More

वैज्ञानिक कैमुय कालात

वैज्ञानिक कैमुय कालात
डा.अनिता श्रेष्ठमाईतीछेँ जफे त्वार्त मैनापोखरीकु व्यहा जुयन उईरी न्हि प्रतिमान गुली रंगिन माङसपेन खोङन तउजु । थउ नकतुनी झिमनिस्गुर कलासकु ब्वङन यउ थिम्ह गाउँय ल्यासीमिसा जुयनुङ नविन थिनागु विज्ञानकु स्नातक तह यकु जागिरनउ बाँलकु वन्सात कैमुय रुपकु नापलत्ङसीन पक्काङ प्रतिमा सुखय कल्पनाकु ताङन च्वङ्गुजु । आम कारणन नविननङ प्रतिमान ब्वङन च्वङत त्वारमतयन ब्वङन च्वङन जिवनकु यउ सुख दुःखकु साथ विरी... Read More

निर्न माचाउ वन्सामी !

निर्न माचाउ वन्सामी !
“जन वास्ती हियन् तउ, या सुयन् जाकी लेयन् तउ, आले घाँस कार वँ, सा चिला त प्याटा खाके नकेउ, मुचापेन् स्कुललान् ययउ, निजा दके नकेउ, आले खचिन् जन साङतपेन् ययउ कुठा बाँलस्के बों पुङन् चट्ट मिल्याङन् तउ…ल जि वन्गी “हङन् मेजर बाबुन् थउ मिसा ड्वाकनानी (शान्ति) त आदेश बियन्, ज्वारिस्कोट ठ्वाठ्याङन् बाहाकु पाछायन् पित वन । इथि स्वर्न मेजर बाबू... Read More

थन वा मातृ भाषा दिवस हँ

थन वा मातृ भाषा दिवस हँ
गणेश कुमार श्रेष्ठ थन वा मातृ भाषा दिवस हँताङनउई टानई लाईत थाै माँ खँनाेन्टुईमल थाै माँ खँ सागत नापलर्नगुली रस्तायन यर मन थाैमाँ भाषतार्न ।१। लास्चाई मटे गुनानु थाै माँ खँ लाईतदखुनु ग्वाहारविईमल थाै भाष थाँ हाइतग्यारिमटे गुनानु हातिउ हरितनरा हङनगाैरब यारिमल थाेैतु माँ खँ तरगु लङन ।२। व्दाल्खा,ताैथल,लिस्ति अले दुतिय खँबाति बाति पार्सउ घत्केथे मिलैजुर हँयिउ पेठाईयतु मिपेन दखु... Read More

हानथाप

हानथाप
बजै न हङन् चोङ्गुजु “छिजी दोखुनुङ् थिमा तुङ् किज य सन्तान, छिजी चलन अनुसार ब्याहा यङन् लिङ् थिगुर तु छेँ कु मिलै जुयन् चोङ्गु पे जु।“ “हाति जग्गा व ढ्याबा मदय लागिन् खेङ् बजै ?” “आन्थि उङ् मखे, छिजी व्यापारी जाति । ढ्याबा ए खाँचो खासै मदौ जु । जग्गाङ् गत्केङ ग्वारमुङन तउपे । छिजी गत्केथे व्यापारय क्रमकु लिङायन् चोङ्गुपे... Read More

भूत ज्यामी

भूत ज्यामी
निकै हाखेनय खँ खेङ । द्वाल्खाकु थिमा बेस्न सिपालु तान्त्रिक दउजु । आमे कय मिचपेन दोखुनुङ सिरि दोंगुजु । आले आमु थउ थिमा सिरि दोंगु कयय मिसानाप चोंगुजु । थउ इरित आमुन थउ मिचत थेंतु माया यकुजु । आम तान्त्रिकय माइछि या पुया वंगु बेस्न ड्वाकु बुँ दउजु । आमु बँुकु या पिइत, तुचिइत आले या डाइत निस्मा कुबा इरित... Read More

ककनय नुगर

ककनय नुगर
मिपे खँ वा खेङ्, हुक्नय् खँ उक्न लार्जु उक्नय् खँ हुक्न लार्जु, मुथु सोन्केय् थें लाहाङ् सोन्के हातिङ बाँलकु ज्य खँ यर्स थौतं बाँलकु जु, आले समाजनं बाँलकु मी हङन् क्याबात् हकु जु ज्यउ । यिनागु तु मदौ मदौ खँ ल्वाप्ठोङन् मेपिस्त ल्वात्केइत व फाइत चम्बु थिमा ताता हरि रा हाती हरि जि सोयन् ड्वाकु तु खेङ आमु ताता त... Read More
1 2
error: Content is protected !!