थन वा मातृ भाषा दिवस हँ

थन वा मातृ भाषा दिवस हँ
गणेश कुमार श्रेष्ठ थन वा मातृ भाषा दिवस हँताङनउई टानई लाईत थाै माँ खँनाेन्टुईमल थाै माँ खँ सागत नापलर्नगुली रस्तायन यर मन थाैमाँ भाषतार्न ।१। लास्चाई मटे गुनानु थाै माँ खँ लाईतदखुनु ग्वाहारविईमल थाै भाष थाँ हाइतग्यारिमटे गुनानु हातिउ हरितनरा हङनगाैरब यारिमल थाेैतु माँ खँ तरगु लङन ।२। व्दाल्खा,ताैथल,लिस्ति अले दुतिय खँबाति बाति पार्सउ घत्केथे मिलैजुर हँयिउ पेठाईयतु मिपेन दखु... Read More

हानथाप

हानथाप
बजै न हङन् चोङ्गुजु “छिजी दोखुनुङ् थिमा तुङ् किज य सन्तान, छिजी चलन अनुसार ब्याहा यङन् लिङ् थिगुर तु छेँ कु मिलै जुयन् चोङ्गु पे जु।“ “हाति जग्गा व ढ्याबा मदय लागिन् खेङ् बजै ?” “आन्थि उङ् मखे, छिजी व्यापारी जाति । ढ्याबा ए खाँचो खासै मदौ जु । जग्गाङ् गत्केङ ग्वारमुङन तउपे । छिजी गत्केथे व्यापारय क्रमकु लिङायन् चोङ्गुपे... Read More

भूत ज्यामी

भूत ज्यामी
निकै हाखेनय खँ खेङ । द्वाल्खाकु थिमा बेस्न सिपालु तान्त्रिक दउजु । आमे कय मिचपेन दोखुनुङ सिरि दोंगुजु । आले आमु थउ थिमा सिरि दोंगु कयय मिसानाप चोंगुजु । थउ इरित आमुन थउ मिचत थेंतु माया यकुजु । आम तान्त्रिकय माइछि या पुया वंगु बेस्न ड्वाकु बुँ दउजु । आमु बँुकु या पिइत, तुचिइत आले या डाइत निस्मा कुबा इरित... Read More

ककनय नुगर

ककनय नुगर
मिपे खँ वा खेङ्, हुक्नय् खँ उक्न लार्जु उक्नय् खँ हुक्न लार्जु, मुथु सोन्केय् थें लाहाङ् सोन्के हातिङ बाँलकु ज्य खँ यर्स थौतं बाँलकु जु, आले समाजनं बाँलकु मी हङन् क्याबात् हकु जु ज्यउ । यिनागु तु मदौ मदौ खँ ल्वाप्ठोङन् मेपिस्त ल्वात्केइत व फाइत चम्बु थिमा ताता हरि रा हाती हरि जि सोयन् ड्वाकु तु खेङ आमु ताता त... Read More

निजा

निजा
मिसु श्रेष्ठथनु अफिस ए मेसकु निजा नइमन्त, न्हिछ ि ज्यन फुर्सद उङ मदर झन मन मन न खँ लायन होटल य चुका ए मेच कु चोङन् टेबुल य मेनु पल्ट्यारि लतै । हाति नइ ? झन् प्याटा बेस्न वाङन् चोन मःम चाउमिन, नेवारी निजासेट, समोसा ??? झन“हाति हाई ताता थेत ?” वेटर न हङ तायन् झसङ्ग …जुर ।ए ओहो !... Read More

मि त सुखन मखे दुःखन मुल केनै

मि त सुखन मखे दुःखन मुल केनै
हिरा माया थामीमित सुखन मखे दुःखन मुल केनई दुःखन सही मुल केनई । चिचा परिवारय कान्छि मिच साधारण परिवारय कान्छी मिच, साधारण परिवारकु जन्मैजुर । परिवारकु ताता, दाईपेन मा बा दम । साधारण परिवारकु जुयन ज्यउ सुनी बल्निय आर्जनन परिवार चलैजुयन चोन । मेलपात हो न्हिछिय कमाइलान थिजो वास्ती हो थि छाक नइत गत । समय वितई जुयन ओन आम्तु... Read More

लाङन च्वइफइमल, दखुता सोइखाइ दमु

लाङन च्वइफइमल, दखुता सोइखाइ दमु
तौथल नेपाल भाषालान च्वय चि बाखन थन कुवेरय ढोक कय सुन्दरय व्याहा । दखुता वालास्केतु जुर । धुमधाम न इरि छेंकु दुंतरिन । नक ईरि छेंकु दुंतयन्ली सगुन काय जेशुरू जुर ।तर गर्छिनलि थेम निस्म याङन फुकिज दखुनु त्वार्तयन उनिन ।कुबेर न हाति खाँ खेउ हातिउ थुई मफर्जु । लिविथा थेमन हत्चु जिसि खलक स्वयन कोविय मिय मिचनाप नाता ट्वाक्स्याङ... Read More

मेवै ढ्यावा

मेवै ढ्यावा
तौथल नेपाल भाषालान चिबाँख थन रामचा सुनिननसि हथिईथि ब्वाङन च्वन । गर्छि खाँ लाईतउ लिमला । आपसिन थिगुर एनजिओ खोल्याङन तरेहेन । आमु एनजिओन ट्वाल ट्वालकु उङन घत्केथरि वाँलाकु बाँलाकु ज्य याङ दमु । दखुनु आँपै प्रशंसा याङतु ताई दमु । थन आँपै एनजिओलान ट्वाल्हेतु प्राविधिक (कृषि तथा पशुपालन) शिक्षालयकु पशुपालन विषय कायन ब्वङन च्वगुपेन मध्य बाँलस्के बोँगु जेहेन्दार विद्यार्थि... Read More

मिसामी दुपानय मिसामी

मिसामी दुपानय मिसामी
न्हिछीय खँ खेङ । सानुमैचा खींगउ ख्वाल यङन आमु ट्वालय ओतिचाकु घर बुयन लोखु कार ओन् । आम ओतिचाकु सोमा पेमा मिसामीपेन् सानुमैचाय खँ काटेरसङ् लोखु फर्सङ यङन चोङ्गुतन्जु । आम्तु व्यलाकु सानुमैचा टुप्लुक्क थेन । गिनागु बिडम्वना । गुल्प मिसामित मिसामियतु खँपेन् काटेङन् वदनामी यतहिन् हर्स आमु मिसामी जुय हाती अर्थ ? थिनागु तु चोट पिसिन थिखाएन चोन थिमा... Read More

मसान सर य बाखन

मसान सर य बाखन
कार्तिक मंसीर मासताक्कु बोङ कुठिलान् छें पुलेन ययन्ली वास्तीय गोजीकु सिय काँकर हो म्वार थिखाके तयन काँकर म्वार यालेन यालेन हति इथिगुने लाङाकु सुँ ह्वालेन तरइ आँकुतु वङन ह्वाले सँुकु तिम्मुङ, विद्यान पुलेन मेथइरि आले मेथइ दोन्के हति इथिय साङत, दाजुकिंजपेन ह्वाले सँुकु गर गर क्वाराङ थिनागु दके क्वात्के चोङन थउ सोयन ड्वाकु पिसिन लाय खँ व बाखनपेन ङेङन चोंइत... Read More
1 2
error: Content is protected !!