Search

अचम्मय ठाइँ मखेराले उ !

अचम्मय ठाइँ मखेराले उ !
सर्ग थिनागु ठाइँ दुपान,स्वनओलीन् थिखाउ ठाइँकु,द्यउदेगलन नाम जाउ लाङाकु,ग्वा गिथि जुर खँ थुकेइ ठाकर,चात मल्गु लुङा खेउँ हतहिन्,लुङात मल्गु चा खेउँ सिरहिन्,उ खँ म्वथुपेन् गुन् दयेउ,खेर्सङ् मखे हरिमल्गुरी हात्त,मखेर्सङ् खेङ् हरिमल्गु मिपिस्त,अचम्मये ठाइँ मखेराले उ ! बरु लायेउ लुङान् ककेये घार,खँन् ककेये घार लाकेइत ठाकउ,च्यात् हर्स च्यारिमल्गु,दाच्यात् हसं स्यारिमल्गु,दोओँ हर्स लिचिलिमल्गु,थउत स्यात्के डार्सङ् ङिलिमल्गु,हङ हङ थेँ ब्वँ थिलिमल्गु,गिनागु अचम्मये मिपेन्,आमु... Read More

बुग्द्येउ सले लुओन्केउ मति

बुग्द्येउ सले लुओन्केउ मति
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” जि येइ टेनगी बुग्द्येउ स्वइत पियेन् च्वना छि,छिन् नकेये चाक्सला त लुओन्के च्वनगी जि,रास्नीलान् जि कोत येर्न लोँ स्वयेन् च्वंगुन् छि,जन्त पियेन् च्वङ ख्वन्न गुलि रस्ताउइँजु जि । थापरेये बुग्द्येउ सले स्वइत द्वाल्खा उइँ टेनगी,हाबिये माया पीरति तयेन् नुगर जिन् फेनगी,थउ द्वाल्खाये माया दके या हङन् च्वनगी जि,चुलामुलातु ख्वइँ मदके गिबिताङन् च्वनन् छि । चौँला नखतये भ्वस... Read More

सुर्ता मद !

सुर्ता मद !
तौथल नेपाल (नेवारी) भाषा गि थेनिन आमु पोङ्ग थिखाके मेथौ पेनलेनन धरि खुउ पेन दौब्याला गोपै छिटो फेरै जुरसोर्न सोर्न गाँउ तु नाइ तु धन्जुदखुउ पि उनिनथौ सन्तान न त्वार तयौजिन्ङादा दै धन्जुनै माखाइतनरा , ताइतनरा हङ सुर्ता दौआउ थौतु टुटिकु लबराइ फरिनसुनि बल्लि जा नैइत कम्यारि फरिनबाति बाति बिसाइ फरिनखस्सम न त्वार तयौ जिदा बढि खाइ धन्जुबुकाम न मयन्जुकोरना... Read More

जन थउ खँ : गुन्त हरि थउ मि !

जन थउ खँ : गुन्त हरि थउ मि !
हु स्वर्सङ् थउ मि,उ स्वर्सङ् थउ मि,ड्वाकु सिमा देपान् पाङ सिर,ङिला क्वत छोयेन् च्वनहिन्,गुनुङ मद आमु सिमा गउ मि,थउङ् गइ मफौ,थउ कय छय त गकेइ मब्यू,तुलेन् घार जुयेउरा हङन् ग्यातहिन्,मेबु गयेन् पाङ खाइताक्कु,लङ्गी फयेन् आम्ततु ख्यातहिन् । नइतङ् मल्गु साकु,फिइङ् मल्गु बाँलकु,खेलेङ् मखेलेङ् सउकाउ जुइमल्गु,गोजी ज्वङन् धनी साहु क्येइँमल्गु,हाखेन स्वर्सङ् थउ मि,लिखन स्वर्सङ् थउ मि,ऐराक थि ख्वालाङ् फ्वङन् त्वङन्,आम्ततु जुइमल्गु... Read More

पियेन्च्वन्ङ जिन् नाप्लत्की खाली प्वङ्ला जगत

पियेन्च्वन्ङ जिन् नाप्लत्की खाली प्वङ्ला जगत
रामभक्त मास्के जिन् ड्वाकु बाँलकु सर्ग मनकु टोङन्,स्वीदटुल्के पियेन् च्वन्गी,छन मुल स्वयेन् न्हि काटेत्की,लिबी वा छि पोङ्ला कुम्लो बुयेन्,छेँ लिपुल्मुन् ।जिर नाप्लत, खँ लार्गु आमुतुङ् मखेउ खँ,हाती येङ् लिपल्मुन्,जिन मन्कु टोङजुउ,सर्गये,येत्मुन् बुँ पोङ्ला बाँझो,स्वाँरा बाँझो,ग्वार पोङ्ला,खोर पोङ्ला,छेँ याकचौ सुनसान,गाउँ ट्वाल म्वछुकु विरक्त,देश फिबु (मरुभूमि) थेँ,दकेर्मुन् ।आले,लोकये मिपिस्त ऋण बुके,परिवार त नास्येङन्,छेँ बुँ मिकेइ ल्याङन्,हाये ढ्याबाये कुँ,सरकार त,भरौटेपिस्त,दलाली संस्थापिस्त आले,मुग्लानेमिपिस्त,ब्वठयेन् बिके... Read More

छीजि नेवार खेङ् हङन् जुकुन् मजिर

छीजि नेवार खेङ् हङन् जुकुन् मजिर
चिये खँ (चिनाखँ) बालकृष्ण ‘पासा’ बाजे बराजून् छीजि नेवार हङन् ओँसिकेर्जु,थन्हु छीजि नेवार खेङ् हङन् पितयेइ फर्गु,बामान् छीजित नेवारपे रीतिरिवाज स्येन्जु,नेवारपे लाहालान् दकेये द्यउ देगल क्येन्जु । उ देश दुपान बुद्धये ड्वाकु योगदान दमु,तर ख्वनगी बुद्धये देश क्वत त्यालेन् च्वंगु,माये ब्वँकु मेबु धर्मये खँ ह्यालि त स्वंगु,थउ भाषा त्वार्त मेबे लिखन् लिखन् वंगु । थन्केसि छीजि मूल खँत नास्येङ ख्वइँदमु,थउ... Read More

द्वाल्खाये जात्रा स्वर्न !

द्वाल्खाये जात्रा स्वर्न !
उइँलौ ताता उइँलौ केहेँ द्वाल्खाये गुन्लाये जात्रा स्वइत,येइँलौ साङतपेन् थ्येइँलौ द्वाल्खा थौ देशये नखत क्येइँत,मेस स्याकुखुन्हु समैबजी नयेन् डाकस नाप दाउरे जुइत,डापाखलक त कालिन्चोक छ्रोइलौ द्यउके वरदान फ्वइँत । दाजुकिँज मुइँलौ पाखलती उइँलौ डापाखलक त हाइत,भजनुङ् हलिलौ देउदार सलिलौ थउ बाहाकु पाछाइत,द्वाल्खा देश हिल्के जात्रात भिन्के ड्वाकु डाकस खाइत,पुखुर ज्वालेन् लोखुन् ह्वालेन् मेसये छेर थिगर काइत । नारान्चा हाखेन होम... Read More

जन ब्वँ धुन्दु थउ म्वालेन् स्वर्न !

जन ब्वँ धुन्दु थउ म्वालेन् स्वर्न !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” सुन्हि सुफर गौरीशंकरकु निभार त्वर्न,म्ये हल्गु थाँस्खा म्वास्खा जाङल दमु,देश त रक्षा येकु द्यउ देगलपेन् ख्वन्न,पशुपति भीमसेन बुद्ध अष्ट मङ्गल दमु । बुँकु या टोर्न फापरये त्वायौ स्वन ह्वर्नजन देश गुलि चहकन त्वउ खोइँ दमु,धनचा, ल्वाङ स्वन, ट्वाङ् स्वन ह्वर्नजन ओली पटि गुलि नासकुु चाइ दमु । जन्त घार जुर हर्सङ् हातिङ् मापा उकु,प्वारित वासर जन बुँ... Read More

बुग्द्यउ सले ताक्कु

बुग्द्यउ सले ताक्कु
गजल पिङ्गलकु बुग्द्यउ सल्द ओन्न उइँमटे हकुन् छिन्,पोँटय् गुखिन् घारयेरेउ हङन् लाहा सल्गुन् छिन् ।सुलेन्सुलेन् म्वस्वयेथेँ स्वउन् थाम्न कित्केकित्के, दाम थिमोहर थौ सुलेन् चाक्सला ब्वठउन् छिन् ।जि म्वखोन्न थातकोत जुयेन् म्वाल्गुन् घडीघडी,लाबा वालेन् काँकर नाप निजाङ् नकेर्मुन् छिन् । रास्नीकु बुग्द्यउ डुर्नसिन् दोओँ हकु छनतु मिखा,आम्ली माया बियेन् तयेन् थन्केसि म्वथुन् छिन् ।नसुलान् दुङ्गल थ्येइँ ताक्कु ज्वउन् जन लाहाकु, चुकान्चुका... Read More

तनावंगु किचः

तनावंगु किचः
चिनाखँ गजाःगु न्हि जुल थौंगजाःगु ई वल थौंमंमदु जि तापाये छलिसे अय्‌नंतापाना बिल छ जिलिसे ।द्यःया नां गुलि काये जिंछन्त हे फ्वना गुलि जिंनुगः हिलेधुंकूम्ह छ अय्‌नंआश जिगु लिहां वइ ला छ ।जिगु मिखाया ख्वबि गुबलें मखन छंस्याःचाः नुगस्या दुघाः गुबलें मखन छंनये त्वने मयल जि म्ह गना वनाच्वन अय्‌नंजितः ल्वःमंकाः मस्तियाजिन्दगी दुबिना च्वन छ ।जिन्दगीया पासा जुइभनंबचं बिल छंल्हाः... Read More
1 2 3 12
error: Content is protected !!