Search

छिजी द्वाल्खा नेपाल भाषा

छिजी द्वाल्खा नेपाल भाषा
गणेश कुमार श्रेष्ठ–हेटौडा–४ चिल्ड्रेनपार्क (तौथल नेपाल भाषा) छिजी द्वाल्खा नेपाल भाषाय पेज चल्केउ मि गुन जोउ ?नाम हाति जोउ थर हाति जोउ गिनागु दमु जोउ ?यउ मि जुर्सउ थौ माँ भाषाय प्रचारअले विकासय लागि खटई जुय खाई दमुगुन जोउले आमु थिपुल ङोसिई मल्गु दमुथौन ङोसिरगु रा थिपुल जन नाप नाप्लत्के विईगुरा ?थौत ङोसिई म्वाल्गु मि गुन हङन थौनउ ङोसिईगुरा ?छिजि... Read More

मिचय कर्म

मिचय कर्म
लाहाकु यँस, ड्वाकाकु घाँसबुइतु मल हँ ।मिचय जन्म हारैजु कर्मसहयरीतु मल हँ । जन बा वा बेस्न निष्ठुरी गुलिमन गुल्पनुङ पग्लई मोजुर ।ह्वार्र खोबी हार्न सिनुङमान् थिपुल उङ ङेन्द मायार । हुक्नछेँ नानीय लाहाकु साफरगुल्पनुङ टुटै मोजुर ।लाहाकु जन यँस हो ड्वाकागुल्पनुङ छुटै मोजुर । सुनीतु डोङन् चिलासाय सखिपेन्सोहोरेरीतु मल हँ ।मिखाय खोबी तोङन जीन्सहयरीतु मल हँ । हुक्नछे नानी... Read More

खुला दैध्वउ च्वन

खुला दैध्वउ च्वन
खुला दैध्वउच्वन अस्पताल मोङोङ कोरोनान यात्नवासर नयन छेंकुतु च्वङ थउ ज्यान भिन्केउ स्यात्न ।थन न्हिछि चुरेहिल अस्पतालय चक्कर चलात्किसुगर प्रेसर ईसिजि एक्सरे दखु दखुता जँचात्कि ।मिपेनु गुलि जुकु मफयजोउ यलेउ लाईन च्वईंमल्गुलाईन च्वन्नउ मिपै नानाभाति खाँ तायन च्वईमल्गु ।थौ मि दर्सवा लाईन साईन हातिउ च्वइ मावाल्गु च्वनथौ मि मदउ निमुखापै वा गर्छिय जेन न्हिछितु नउ च्वन ।पारिवारिक स्वास्थ्य विमालान लरिदउ... Read More

यिथि सोउ स्वन

यिथि सोउ स्वन
यिथि स्वउ स्वन हथि स्वउ स्वनगुलि बाँ बाँलकु स्वन होयन च्वन ।तफुलसोन ,गोईसोन,लालपाते अले गोदावरीवगैंचाकु होय दमु रंगिचंगि सोन थरिथरि ।गुने मन भुलै मजुयौ यिन्थिन स्वन खान्नगुनान जन्त झस्काङन विय कल्पनाकु तान्न ।स्वन खान्न खिंगउ ख्वाल्उं त्वाकयन यरमन्कु पीर ताप दुख दर्साैं गिन वेर वेर ।माला फिके स्वागत यात्न पाउना रसतारेहेनथौ थिपुल यईध्वङनलि मेपुतउ सर्तयनहारेन ।यउता धर्म मान्यार्सउ छाईत स्वन... Read More

ओप्तेचा चिय खँ !!

ओप्तेचा चिय खँ !!
नाकन् कें नयन् नयन् ड्वाकु जुर्गु छिजी,फाकनय लप्तीकु लोखु तोङन् यर्गु छिजी,च्वाकन् काँठान् कुके घाँस लउपेन् छिजी,तुर्कन् कें नाप सोत्जा नउपेन् खेउँ छिजी,थनु लोककु नाम जाके चोङ दमु छिजी,अजम्बरी चोला मखे सिङन् उईंमल निच्छी,राक, डाहा यरिमटे येईं मद हातिङ छिजीन्,दर्खा झोरकु दस्कन म्वालेन् नयन् च्वँगु छिजी,वर्खा, खोङौ हातिङ महङन् मिलैजुपे छिजी,गुन गिथी गिबि थेन्जु हङन् च्वँई मल्गु मद,दोखुनुङ थात थथेङ... Read More

या टुइ ध्वन

या टुइ ध्वन
पिवुंकु या टुइ ध्वन व्यालाजुर लईतनोन्टुइतउ फुर्सद मद हतार दु तइत । वा ययउ,पों हायउ ग्याङन ग्याङन च्वङमन्कु टाङन तरगि यिउतु चाडौं दुतै ध्वङ । लरिमद थन्दार ट्वाल्कु जे यारिफउ मिपेनयिउतु पिरचायन चोनगी जे चलारि गिथेन । सुनिसुपर नसि चानेसटुल्ले फयनफय जे याङनदाछि टुल्ले जा नइमल्गु यात दमु तईत दयाङन । (नेपालीमा भाव अनुवाद ) धान पाकि सक्यो खेतमा धान... Read More

मुक्तक

मुक्तक
केन्सी हत्मुन कान्सा हत्मुन जिन छन्त पियन च्वन्गीजिन थेतु छिनु माया यातन हङन मन वियन च्वन्गीछि वा मेपुनाम टप्स्याङन च्वङ खान्न जन मन गुली खोरछिथिन ध्वखेवाज गुनु मदजौ आउथा छन्त सियन उन्गी ।१। छिन धोखा विईफरन हर्स जिनु छन्त त्वार्तई फरगीमावाल हातिउ हरित छिन सेङ थेतु यारित जिनु सरगीछिन खोके उन्सौं जन्त महाकेगी खोवि लुउन्के छन्तमनकु गढैजुउ काँठा लिकायन मनतउ... Read More

इज्जत

इज्जत
भाजु लक्ष्मण राजवंशीबाय नास ढेइरी ! कुलय इज्जत बाइउरी, मूर्ख ! ग्वा छन इज्जत ? धन बहादुर साहुन शिक्षा पेशाकु लगैजु कयत धिक्कारेत्चु । जाबो महिनाय खु दोल तलबन थिम्ह खिचाय प्याटा माखा । छन्त सिरनरा ? ड्वाकु हेड मास्टर बनै जु । हाति दमु छन मास्टरीकु, न नाम, न दाम न इज्जत । छन कमाइन छन मिसाय लागिन् थिगुर... Read More

थापरेय महनि

थापरेय महनि
तौथल नेपाल भाषा/ मुक्तक थापरेय महनि खै गिथिन गिथिनथनटुल्ले खाङ मदौ व्याला ईथिनन खुसि दमु मनकु न हर्ष उल्लासकोरोनान यात्न गुली मिपेन सितिन । दउ जागिरउ उन वन्द व्यापारउ दखु ध्वनयउ लाँ हातिउ मदयन विजोग जुयन च्वनयउता जुरसउ महनि वा मान्यारि मल्गु खेउचाडवाड वा ढ्यावा दउपई जुकु जुउ च्वन । मुचापस्त न नकवास्ति ङ्याङन विईफरन थोसि नईत डोग,खा ङ्याङन हाईफरपरिवारय... Read More

कोरोना ढोक देसान

कोरोना ढोक देसान
कोरोना ढोकदेसान हातिउ मखेथिन लगैजुउ हावि हावि वासिरि थाल्यातिन मिपेन न्हिछि न्हिछि तु ग्यारिदके आउ वा । जात्रा हुलमुल हातिउ मयार्त हङन सरकारनतु लाँ पाङन तरैहत्न हत्नउ थौखुसी यार्स कार्वाहि याङन दुकुङन तैउ फरै । महनि थेनयर गुल्प गिथियाङन छेंथेई तुलवुल चायन च्वनगीकोरोनाय कहर जुर्सउ जात्रा सोईत खुलदुल चायन च्वनगी । मेले गिविउ मदउ तौथलीय दरिजात्रा सोईसोई जुयन च्वनकोरोनान यात्न... Read More
1 2
error: Content is protected !!