Search

बाँलाकु साेच्यारि बाँलाकु यारि

बाँलाकु साेच्यारि बाँलाकु यारि
चियखँ: ताैथल नेपाल भाषा सदाउ सदाउ यिउ मजुर आमु मजुरयिथि मायातिन आन्थि मायातीनहङन मेबस्त वाेल्वियन जुकु च्वन्गुमष्तिक्कु बामालाकु खँ जुकु तर्गुतर गुल्पनु जिन उलि उलि यात्किजिन यिथि यिथियाङन यात्किअले यिथि यिथि याङन यारिमलजिन गुल्प गुल्पनु हङ मदहरितउ गिथियाङन हरित ले ग्वाहाति दुतर आमुतु खेउ पिँ यउवासुनी डान्न नसि वल्नि मडिङटुल्लेछेंलान लिङार्न नसि वजार थेङटुल्लेटिभि साेर्सउ,खबरपति बाेन्सउरेडियाे तार्सउ, साेसल मेडिया चलार्सउचाेक,चियापसल... Read More

थिपु म्ये थिपु चिय खँ

थिपु म्ये थिपु चिय खँ
भाजु शिवजी प्रधानभीनपा –२, गुरक्वार, द्वाल्खा थीपु म्ये, थीपु चिय खँखोसु दुपान ताङन उयन चोङगु जीवनसर्गकु हाकउ ईमा नापय गिद्धवोँकु पोम्टु फ्याटा फ्याटा यकु वोर्खुनग्वा जीन हाती खोन्गीचोई हाती म्वालगीथउतुङ् मसिगि ।भानुभक्तन् वा घाँसीय वुहार खोँन्जु चोर्जुजीन वा हातिङ मोखोन्गीखोन्गी वा जुकुननई मोखोङ्गु, हातीङ मदउ, कोत्यालकु चोङन्तीर्पायन खोयन चोङ्गु आले हाती हाती ।आन्थे जुयन गुने हाती चोईगुन्त ड्वाकके चोई ।न... Read More

हरि श्रेष्ठ, द्वाल्खा

हरि श्रेष्ठ, द्वाल्खा
जन नुगर ज्याकु छिन् गिथी सिन् ?जन ऊ नुगर स्याकु छिन् गिथी सिन् ?गुनान् जन नुगर स्यात्केर्जु गुनान् स्यात्केर्जु ?आमे खँनतु जन नुगर स्यात्केर्जु छिन् हाती सिन् ? गिथी खोई यर जन्त, आन्थी खोई बीउगिथी तोई यर जन्त, आन्थी तोई बीउन्हिछी सिङन्तु उई मल्गु जिन्दगी खेङ्गिथी चोई यर आन्थी जन्त चोई बीउ ।। जन्तङ छन नाप चोङन् होई यरजन्तङ छन... Read More

डुसी पिर ओन्ङ

डुसी पिर ओन्ङ
निर्मला श्रेष्ठ, पिङ्गल ट्वाल साउने महिना डुसिपिर ओङकाँकर बो दुपान म्ये हलेन चोङ ।निजा नई ताक्कु चाकौ थोँ तोङथनुकेसिङ् जन्त लुवङन् चोन ।। माँ नाप वङन डुसि बो चियनथिपु थिपु यङन पुया ङियन ।साङत पे नाप डुसि पियनथनुकेसि साङत पिसिन लुङमोङ्केइ दोन्हिन ।। साउने महिना कु वा यर्नकाँकर बो दुपाना प्लास्टिक कुर्न ।लाहा टुटि कु हिलो चान कित्नइथि तु चलै... Read More

लुवन असारे पन्ध्र

लुवन असारे पन्ध्र
कल्पना श्रेष्ठ महर्जनलुवन थनु जन्त दह्री व बजी नये,लुवन यापिर्नसिन् हिलोकु मेथये,वायर्न खप्टुकु कुसान् कुयेन् च्वङ,भाखरी स्वात्न यापुया मुठा ज्वङ । असार १५ यर्नसिन् गुलि रसताउपे,बुँकु ज्ये यरित यक्कु लाटा खाउपे,म्ये हलेन् खँ लायेन् या पियेन् च्वङ, भाति भाति ब्वठयेन् खायौ थों त्वङ ।ब्वाराकु तु वङन् दह्री हायेन् यउपे,हाँसाकु तयेन् झोर दस्कन्कें लेउपे,लुवन निजा नइत दुधु काँकर म्वङ,असारे पन्ध्र हङन्... Read More

उ गिनागुले खोइँमदौ किर !

उ गिनागुले खोइँमदौ किर !
कल्पना श्रेष्ठ महर्जन न चा कु बुर न सिमाकु सिरउ गिनागुले खोइँमदौ किर,यर धर्तीये मि पिस्त थिर,न उइँ फरगु आम्त लिर,बियेन् यर दोख्सेतं पिर,उ गिनागु ओंसिमदौ किर । थउ मि नाप थउ ग्याङन,थउ नुगर त थउ स्याङन्,च्वइँमल्गु थउ छुट्याङन्,गिब्लान् यर उ ज्याङन्,न चा कु बुर न सिमाकु सिरउ गिनागु खोइँमदौ किर । न ल्यास्मा उन् हतै न बुढा,न मुचा हतै... Read More

गणतन्त्र गन दु !!?

गणतन्त्र गन दु !!?
च्वउ मी ; बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”लिफः स्वःसां खने मदु,न्ह्यःने स्वःसां खने मदु,गन दु गन व तन्त्र…!गणतन्त्र हयेधुन धैगु,नां जक पाःगु ला कि छु,ज्याझ्व: छुं हे मपाः …शासन सत्तापाखे स्वःसां,रासन भत्तापाखे स्वःसां,ख्वाःपा: जक पा:गु थें च्वं,नीति व हे खः,रीति नं व हे खः,न्हापायागु खँ लुमंकाः,गय् यानाः च्वनेगु सुंक,न्हापा जुजु खल: धाल,ज्या क्यनाः नःसां नल धाल,आ: ला झन हे मजिल,ज्या हे मक्यंसे... Read More

थौ द्वाल्खा ठाइँ

थौ द्वाल्खा ठाइँ
लौ दोखुसेतं हत्कि स्याउदाइयल्पनुं भिमसेन द्येउये नां काई,जन्त वा लुवन थौ द्वाल्खा ठाइँलुवन निजा काँकरम्वार सिनाई । जन्त मान् थौ खँ स्येङन् तरै,द्वाल्खा भाषा लाउ हङन् तरैजन्त बा मान् मुल केङन् तरै,यलेङ लाहा जोङन् यङन्,तरैजन्त वा लुवन थौ द्वाल्खा ठाइँलुवन निजा काँकरम्वार सिनाई । गुल्प थेउइँ बुँकु गुल्प स्वाँराकु,बान् सा यंगुजु तइत ब्वाराकु,यिउ सिठु बुयेन् मि लिङाउजु,पुलेन् यर्न घटसिकु थिखाउजु,जन्त... Read More

थनु जुकुन् मखे मां लुवँगु

थनु जुकुन् मखे मां लुवँगु
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा“यल्पनुङ् च्वन नुगरकु मान् बिय माया,गुल्पनु माताँ मिखाकु मान् यङ माया,थनु जुकुन् मखे ना जिन् मा त लुवंकेय,थनु जुकुन् मखे ना माये ख्वाल स्वये । प्याटाकु तर्जु मान् गुला टुल्के जन्त,धर्तिकु स्वर्जु मान् तुल्के बुल्के जन्त,मान् तु खेङले लाङा व फर वँसिकेये,थनु जुकुन् मखे ना जिन् मा त लुवंकेये । लुवन जन्छिकु निजा प्वा्रचियन् हाय,लुवन चच्छितु डोङन् निरुङ्... Read More

थउ माँ खँ

थउ माँ खँ
तौथल नेपाल भाषाकु घत्के दा दत जाेउ थउ खँ लाईत त्वार्तइ ध्वङ दउछेंकु दाजुकिज तिताकेहें नापलत्न जुकु खँ लाईत याङ दउट्वाल छिमेककु जिसि खँ थुउ मिपेन मेपु गुनु मदउथाै खँ नाङन उगु जुर ताङन उगु जुर हङ नुगरे कुन्कु ग्यारि दउनिछि फेसवुककु ताैथल भाषाय पेज खाङ दउउथि खाेल्याङन साेर्गि थाैखँ कु चियखँ च्वय दउआमुन्लि जिनु सयन मयन थाै मां खँकु... Read More
1 2 3 5
error: Content is protected !!