Search

छिजि द्वाल्खा

छिजि द्वाल्खा
बलराम श्रेष्ठ, द्वाल्खा भीमसेन देक्वार जुकुन मखे द्वाल्खा दुपान ।माहायानी सेङ् विहार, वहिरनङ् खायन चोन ।।हिन्दुबौद्ध दोखुनुङ देगल दम नाप नापङ् ।नखतचखत तुङ मानेतै मिलै जूयन नाप नापङ् ।। थौ थौ ज्य खँ लुँवोङके मिलै जूयन चोनहिन् नापनापङ ।दमनी ५ थरि जीम्वाल तालूकीए ज्य मदर्सङ ।।जोशी, प्रधान, ब्रजाचार्य, तूलाधार श्रेष्ठ, आचाजु ।कसजु मास्के म्हो नायः जुर्गी नापित आले कसजू ।।... Read More

हर्सिन्ले जि नेवार खेउ रा मखे

हर्सिन्ले जि नेवार खेउ रा मखे
हावि वा थाेसि नगुंई थ्वाें ऐराखउ ताेंगुंईहावि वा गुल्पन गाल्पन चुराेटउ ताेंगुईहावि वा तास मेथय खालकुउ च्वाेगुंईहावि वा गुल्पन गाल्पन डान्सबार उगुंई ।१। थन्केसि वा ङा ,थाेसि , खेंज नईत त्वार्तर्गिथन्केसि वा खैनि व चुराेट ताेईतउँ त्वार्तर्गिथन्केसि वा तासतीस मेथय वा खाँ तु मजुरथन्केसि वा जि शुध्द साकाहारि था जुर्गि ।२ । ऐराख त्वन्टुल्लेवा साँगतपेन दउतन घत्केचा न्हि महङन तास... Read More

जिसि छय प्रयान

जिसि छय प्रयान
तौथल नेपाल भाषा जिसि ढोक कयय् कयनातान् जिसि ढोक छयथन जन्म जुय खुला थिर्जुसाईतकु आमुत जा नकेर्गुयिउ धर्तिकु जन्मै जुयन्लिनकेईमल हुर्कैजुयन बउङन्लिवरमल अले वलमाया मनर्सपौष्टिक आहार नकेईल दर्सदुदु जुक त्वङन च्वगु मुचा तदुदु नापउ मेपुताउ मल नकेईतविस्तार विस्तार्न ढोकयन उङनज्ञानी जुईमल घत्के घत्के वोङनबोङन जेसेङन थौतु टुटि चुरिमलथौ बंशय इज्जत तई फईमलछन्त दखुनु बुईम्वाल्नसिनमुसुक्क ङिलेन विर्मुन छिनउथियाङ्तु सदाउ ङिलेन च्वईमलस्वस्थ... Read More

जन्त द्वाल्खाय् माया दमु

जन्त द्वाल्खाय् माया दमु
–बालकृष्ण श्रेष्ठ ‘पासा’ हकुपिसिन् येउताङ् थहत लिखन च्वङन्खँल्हाउन येउताङ् थालाउ मूलकु डोङन्,जन मनवा रसतारइ थउ माय्बुँ ख्वङन्,जन्त माया द्वाल्खाय् दम च्वनगि ओङन् । दुङ्गल पिङ्गल जुयेन् थ्येनगु नक्छेँ ट्वालकु,घटसिन् खिङौझोर ओङन् पुखुरकु ज्वाल्गु,या पित बुँ ओङ्गुपे कुरी त्वार्नीपेन् ज्वङन्,जन्त माया द्वाल्खाय् दम च्वनगि ओङन् । बज्रवतीकु ल्हा सिलेन् राइती स्वयेन् ओङ,स्याँ स्याँ पुन्के सिङ्गबन गयेन् आखर ब्वङ,गेम मेथइत पुखुर्सिकु साङत... Read More

बाँपीझ्यालाय भिङ्गु टोनगी

बाँपीझ्यालाय भिङ्गु टोनगी
बाँपिझ्याला खबरपति अनलाईनकु वोङन च्वङआउवा बाँपिझ्यालान टेलिभिजन चल्याकु च्वन । बालङन थोङो सदाउ थौ उद्देश्य लत्केईत फईमलथौ मा भाषा, संस्कृति,जात्रा लिविटुल्ले म्वात्के तईमल । द्वाल्खा नेपाल भाषा अले पर्यटन प्रवर्धन यारि थफदखु मिलैजुयन यारिमल याकर्चान जुकु यारि मफ । द्वाल्खाकु च्वगुजुकु मखे द्वाल्खालान पिवि च्वगुपेनजे याङ सिलसिलाकु थ्वजु व्याहा याङन मेले वगुपेन । उथिन खुसिय खबर तार्न जन मन गुलि... Read More

ग्वा गिबी चोन…..?

ग्वा गिबी चोन…..?
अनिलचन्द्र श्रेष्ठ मेग टुल्लेङ् नेपालय इतिहासकु छिजी द्वाल्खा जुउ हाखेनइतिहास दुपान छिजी बाखनआउ हात्त लिखन–लिखन ओनबाखनयङ् बाखन जुइ दोन्जु छिजी द्वाल्खाय इतिहासपेन्,इतिहासयवा कोसङ् मदइरेइनासोसिनले द्वाल्खाय दाजुकिजपेन्,इथि तु जुर्सछिजी द्वाल्खा हाति जुयउ ?छिजी इज्जत हाति जुयउ ? छिजी पुर्खापिस्न म्वात्केतयइतिहासन छिजीत सराप बियउलिबी ओङन् छिजी द्वाल्खा वा थिगुर बाखनय देश जुयउ ।द्वाल्खाय इतिहासत म्वात्केतइउरी छिजी कर्तब्य खेङ् ।ग्वा गिबी च्वन छिजी... Read More

छन्त लुओन्केर्न

छन्त लुओन्केर्न
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”उ महनी येर्न लुओन छन नाप लिङाय्,तपुल स्वन ठोेयेन् छनतु नाप खँल्हाय्,मिखान् सत्त सिमाय् पुलकु निरकाय्,गर्छि छन्त म्वखोन्सिन्न जिन् पिरकाय् । भीमसेन द्यकु थेङन्लि मेपिस्त स्वउन्जु,छेँ पुलेन् याकर्चां कुठा दुपान् ख्वउन्जु,थउत मल्न छिन् जन्त लिखन येंगुन्जु,ज्येजि धोङन्लि छिन् जन्त पेंकेयेउन्जु । झोलाकु सुलेन् नकेउन्जु थोँसी बजी,थन्केसि लुँओन उ खँ गुन्तं हरि मजि,जौसी बुँकु या लइत ओङ आम घडी,थन्केसि... Read More

द्वाल्खाय् महनी लुओन्न !

द्वाल्खाय् महनी लुओन्न !
बालकृष्ण ‘पासा’सुन्हिन्हास्चा पहर बाजाक ठ्यात्न निर्न चाउइंजु,निलोखु हाइत ब्वङ्ना ज्वङन राइती लिङाउइँजु,महनीय् मालश्री धूनपेन् तार्न आन्थिं तिर्पाउइँजु,मेबे न्हुलुवास्ती खोन्नसिन् याकर्चां पीर काउइँजु । पिङ् मेथइत सेङय् लाङाकु पिखन् पोँटङ् स्वाकुजु,ऐराक त्वङन् साङत दाजुकिँज बेकारकुतु ल्वाकुजु,डुकु ङ्यारितरि ड्वाकुन्दांगुपेन् गाउँखेन्न ब्वाकुजु,येउलि दुनुगर ख्वयेन्च्वन्सं मिखा मुथुसी म्वाकुजु । पूmलपाती खुन्हु मेसस्यारित नायपेन् डोङन् च्वंगुजु,थोँसी भाग तयेन् ब्वठइत टायेन् टायेन्टुल्के वंगुजु,खिंखिंदार्न रास्कूल हाखेन् मालश्रीय्... Read More

बानी त्वार्तइलौ

बानी त्वार्तइलौ
जस हङ मिपिसिन गुल्पनुं बि मसहिन्,गुण हङ हत्तपत्त हात्त खोँतु म्वखोन्हिन्,दया हङ हातिउरि किररा जेउ हतहिन्,प्रेम हङ गिनागु ब्वउ जाङल बार्फरहिन् । ट्वाल समाजकु हातिं ज्ये ग्वर्जु हर्स,पितकारहिन् दतु मदउ ज्येम्वजु तर्क,थउ ठाइँय् विकासय् तु माचाहिन् गर्व,खालि अपजसय् खँ तरै अर्थ न बर्थ । गुलि कष्टरि येरिमल येकु पिसिन् सियेउ,गुनान् कस्ती ल्हारै आमून् चाकौ फियेउ,काँठा म्वसोयेन् कोँस नर्न गलकु तियेउ,बाँलकु... Read More

द्वाल्खा शहरन सर्तर्जु

द्वाल्खा शहरन सर्तर्जु
द्वाल्खा शहरन सर्तयन तरै विस्त पुसकु डुल्यारित याना हङननेवाः देय् दवु वाग्मति प्रदेशय समितिय पिगुर बैठक च्वई हङननेवाः देय् दबुय बैठक पालोनपालो उँके ठाई ठाईकु जुयन च्वनपहिलो दोश्रो हेटौडाकुजुर तेश्रो बैठक सिन्धुलिकु जुई ध्वन । व्दाल्खा नेवार पै पुरान वस्ति म्वात्के तरेहेन थौ भाषासंस्कृतिदमु आँकु नामजाउ भिमसेन महाराज अले कालिन्चोक भगवतिदेशकु हातिउ वान्मलकु जुउजुर्ष भिमसेन महाराज त यर चल्तिक्षमापुजा याङन... Read More
1 2 3 10
error: Content is protected !!