Search

थन वा मातृ भाषा दिवस हँ

थन वा मातृ भाषा दिवस हँ
गणेश कुमार श्रेष्ठ थन वा मातृ भाषा दिवस हँताङनउई टानई लाईत थाै माँ खँनाेन्टुईमल थाै माँ खँ सागत नापलर्नगुली रस्तायन यर मन थाैमाँ भाषतार्न ।१। लास्चाई मटे गुनानु थाै माँ खँ लाईतदखुनु ग्वाहारविईमल थाै भाष थाँ हाइतग्यारिमटे गुनानु हातिउ हरितनरा हङनगाैरब यारिमल थाेैतु माँ खँ तरगु लङन ।२। व्दाल्खा,ताैथल,लिस्ति अले दुतिय खँबाति बाति पार्सउ घत्केथे मिलैजुर हँयिउ पेठाईयतु मिपेन दखु... Read More

जि सुनी डान्न नसि

जि सुनी डान्न नसि
सुनि डान्न नसि वल्नि मडिन् टुल्लेयात्कि दुख घत्केउ ज्यान फर्टुल्ले ।यतिक यार्सउ हात्त नईत तु मगउजाैलेचल्ति हाके जे यात्नउ हात्त उथिन जुयजाैले । नई मायर मेवस्त स्याङन अले मेबस्त ख्याङननई मायर मेवै खुयन अले मेवै ब्यारलाएन ।म्वोचोङ्गी जी गुल्पनु मेबै दाै मदउ खाँ लायनमयात्कि राक गुल्पनु मेबै खेउमखेउ खाँ तायन हेटाैडा-४ चिल्ड्रेनपार्क२०७७/११/०६ Read More

जिन् मथुय् खँ

जिन् मथुय् खँ
भाषा छिजि दोखुसेङ् खेउँ,गुने बान् कुँ बुयन् हायङ् मखे,गुने मान् प्याटालान् बुयङ् मखे,यउसेनुङ लाई जिर,यलेङ् लार्स जिर,उ थउ भाषालान् न्हुन्हार्न,लास्चाइमल्गु हात्त ? ख्वाल सुलिमल्गु हात्त,द्वाल्खामी हङन् हरिलौ,थउ सय सेइँलौ,मसय् खँ सकेइलौ,भाषा छिजि दोखुसेङ् खेउँ,उ त राजनीतिकरण मयरिलौ,पृथकीकरण मकेंइँलौ,छिजि द्वाल्खा हङन् हतगु,तर टुटी छिरिउरी हात्त,थिमान् ज्ये यत्न,मेबुये न्हिपु स्यारिउरी हात्त ? गु ज्येखँन् थउ ठाइँ बाँलत हर्स,गुङ् ज्येखँन् छिजि नाम जार्स,लाहाकु... Read More

नुगर थियन् स्वर्न !

नुगर थियन् स्वर्न !
ढ्याबा कुस्त दयन् जुकुन् हाती ज्ये,लुँ वह टन्न फियन् केंङन् हाती ज्ये,लाहाये खिति स्वयन् ड्वाक्कु मखे,टुटी पिइयर्स ढ्याबान् स्वाकु मखे । म्वग्रकु चल्ति हात्त यउ हङन् सिदर्स,थउ दुःख त ख्वार्लुङान् बेस्न न्यिदर्स,गर्छि फाइँफूइँ केङन् हाती ल्याखाः,सिङन्ली कोइँ फउ मखे थउ मीखा । जि वा ड्वाक्कु देशकु च्वनगी हङन्,जन छेँ वा शहरये दात्तिकु दमु हङन्,ड्वाक्सुकायन् हात्त लिङाइरीले उकु,ढ्याबान् खोँमङकेउ जेउ क्वाकु... Read More

बाेईत गुली मन दउ

बाेईत गुली मन दउ
ताैथली नेपाल भाषाय चियखँ गणेेश कुमार श्रेष्ठहेटाैडा-४ चिल्ड्रेनपार्क जन्तउ स्कुल उङन आखर बाेईंत गुली मन दउनक नक सागतपै नाप नाप मेथईत मन दउ ।बा माँन स्कुलकु भर्ना याङन विइ मफरिनभर्ना जुईत ढ्याबा मल गिनान्हाईत हतेहिन ।स्कुल ड्रेस फिईमल्न, बाेईत सफु ङारिउ मल्नसुनी वल्नी नइ मल्न याैता यार्सउ ढ्यावातुमल्न ।मुचापसिन बाेेंई खाईमल्गु,बालअधिकार हकुतननिशुल्क शिक्षाय छात्रबृति विईमल्गुखेउ दखुतनगुनान तायन विएउलेे जीथिन गरिवय... Read More

हानथाप

हानथाप
बजै न हङन् चोङ्गुजु “छिजी दोखुनुङ् थिमा तुङ् किज य सन्तान, छिजी चलन अनुसार ब्याहा यङन् लिङ् थिगुर तु छेँ कु मिलै जुयन् चोङ्गु पे जु।“ “हाति जग्गा व ढ्याबा मदय लागिन् खेङ् बजै ?” “आन्थि उङ् मखे, छिजी व्यापारी जाति । ढ्याबा ए खाँचो खासै मदौ जु । जग्गाङ् गत्केङ ग्वारमुङन तउपे । छिजी गत्केथे व्यापारय क्रमकु लिङायन् चोङ्गुपे... Read More

भूत ज्यामी

भूत ज्यामी
निकै हाखेनय खँ खेङ । द्वाल्खाकु थिमा बेस्न सिपालु तान्त्रिक दउजु । आमे कय मिचपेन दोखुनुङ सिरि दोंगुजु । आले आमु थउ थिमा सिरि दोंगु कयय मिसानाप चोंगुजु । थउ इरित आमुन थउ मिचत थेंतु माया यकुजु । आम तान्त्रिकय माइछि या पुया वंगु बेस्न ड्वाकु बुँ दउजु । आमु बँुकु या पिइत, तुचिइत आले या डाइत निस्मा कुबा इरित... Read More

मिसामीङ् मीः तु खेङ !

मिसामीङ् मीः तु खेङ !
नुगर दोखुसेङ थिगुर तु खेङ,ही दोखुसेङ हेंगौ तु खेङ्,गत्के कुस्त धन दउपे लुँरङ्ग माया,हातीङ मदउपे हीः हाकौ माया,आन्थितु मीःपे खँ लाई मल्न,वन्सामी जुकुन् मीः मखे,मिसामीङ् मी तु खेङ्,वन्सामी पे मिखान् स्वर्न,मिसामी पेन् मेथय् काँठाबरी बार्फहिन्,छेँ दुपानये कलपुर्जा तारहिन्,हात्त निर्न माचाउ वन्सामी पिसिन्,कैमु जुये हक केँइम्वालेन्,दउ मदउ मसिहिन्,जिउ मजिउ मथुहिन्,फउ मफउ माचाहिन्,डोन्नन् नसि डिँटोल्के,पिर्नन् नसि बुयन् यउटोल्के,मिसामी तु घोटै जुइमल्गु,मिसामी तु... Read More

ककनय नुगर

ककनय नुगर
मिपे खँ वा खेङ्, हुक्नय् खँ उक्न लार्जु उक्नय् खँ हुक्न लार्जु, मुथु सोन्केय् थें लाहाङ् सोन्के हातिङ बाँलकु ज्य खँ यर्स थौतं बाँलकु जु, आले समाजनं बाँलकु मी हङन् क्याबात् हकु जु ज्यउ । यिनागु तु मदौ मदौ खँ ल्वाप्ठोङन् मेपिस्त ल्वात्केइत व फाइत चम्बु थिमा ताता हरि रा हाती हरि जि सोयन् ड्वाकु तु खेङ आमु ताता त... Read More

निजा

निजा
मिसु श्रेष्ठथनु अफिस ए मेसकु निजा नइमन्त, न्हिछ ि ज्यन फुर्सद उङ मदर झन मन मन न खँ लायन होटल य चुका ए मेच कु चोङन् टेबुल य मेनु पल्ट्यारि लतै । हाति नइ ? झन् प्याटा बेस्न वाङन् चोन मःम चाउमिन, नेवारी निजासेट, समोसा ??? झन“हाति हाई ताता थेत ?” वेटर न हङ तायन् झसङ्ग …जुर ।ए ओहो !... Read More
1 2 3 5
error: Content is protected !!