Search

जिन छन्त लुँओन्के खँ

जिन छन्त लुँओन्के खँ
हाति दमु खबर ? बाँलकु हङन न्हिछिन ङापुल जन नाप खँ मालाके छि चोई मफउजु तर आउ गुन नाप खँ लायन न्हि वित्याङन चोनन ज्यउ हङन जिन छन्त लुँओन्के चोनगी, तर छिन जन्त गुली लुँओन्के चोनन् आमुवा जिन मगिसी, मुचानन्सी एल्पनुङ नाप लिङाय आमु मुल खोन्ङन छन्त जिन लुँओन्केरगीमुचानन्सी एल्पनुङ नाप डायन डायन ल्वाङ खँ लुओन्न झन जन मन खोरतर... Read More

थिम्हा कसजु खलकन येत्न नाप्लत कसजुपे पुरान खँ (इतिहास)

थिम्हा कसजु खलकन येत्न नाप्लत कसजुपे पुरान खँ (इतिहास)
“येर्स दोख्ताङ् येरि जिर, मयेर्स हातिङ् येरिमजि । ज्ये येङन् नइत लास्चाइ मजि, गोजीकु पेँगर च्यागर तयेन् च्या पसलकु ढ्याबा पुलेन् निस्म्हा सोम्हा त च्या त्वनकेइ फइ व जि वा दानी, ड्वाकुमि हङन् थउ न थउत तु ड्वाकु जुइम्वाल्गुपे जुनीकु गुल्पनुं सन्तुस नाप्लरी मफउ,.. मि खँन् मखे ज्येन् ड्वाकु जुइ सकेइमल..जिन सिये खँ उलि क बाबु !” हकुजु आम जमानाकु... Read More

महनी लुओन्केर्न !!!

महनी लुओन्केर्न !!!
महनी यर, आमताक्कुय महनीय रनक मेवुतातु दउजु । आउ आनागु ब्याला ययेउ मखेत जेउ । कोब्नये नक्छेँ सेङये पेटीकु, श्यामसुन्दरये लाङाकु, आगमछेँकु, कोर्छेँ सेङ्कु, टसीचाये डोबरकु, पिङ्गलये डोबरकु, नाश्वर डोबरकु, दुङ्गलये सेङ लाङाकु, आन्थितु थाब्नये सेङ् लाङाकु, भीमसेन डोबरकु थउ थउ ट्वालये साङतपेन, त्वासपेन, दाजुकिंज, तिताकेहेपेन ग्वार्मुङन् च्वङन् पूmलपाती खुन्हु गोपैं मेस स्यारिउरी, गुल्मा मिलैजुयेन् मेस हाइउरी, डुकु गिब्लान् हाइउरी,... Read More

नेपाल देशय् थिगुर नक्ती सुवासचन्द्र नेम्वाङ डुन

नेपाल देशय् थिगुर नक्ती सुवासचन्द्र नेम्वाङ डुन
नेपालये राजनीतिये लाङाकु लुओनकेइमल्गु थिम्हा मि खेउँ भाजु सुवास चन्द्र नेम्वाङ् खेउँ । नेपाल देशय कोशीप्रदेशे इलाम जिल्लाये सुन्तलाबारी हङ ठाइँकु च्वंगु बा रामबहादुर नेम्वाङ व मा अपिन्द्रकुमारी नेम्वाङये कोखलान् जन्म कायेन् येउ नेम्वाङये मुचाब्याला सुन्तलाबारीकु ओङ्गु खेउँ । नेम्वाङये निस्म्हा कये ड्वाकुरी मिङ्सो नेम्वाङ् आले चिचाउरी सुहाङ् नेम्वाङ् दमु हर्स मिचपेन् निस्म्हा दमु । नेम्वाङ् न इलामये ब्वङकुठीकु प्राथमिक... Read More

मैजु सीता दाहाल न उ ब्वँ त्वार्त ओङ्गु थन्हु नस्न्हु दउ लुओन्केय न्हिकु बिचार विईरी ज्य खँ

मैजु सीता दाहाल न उ ब्वँ त्वार्त ओङ्गु थन्हु नस्न्हु दउ लुओन्केय न्हिकु बिचार विईरी ज्य खँ
बाँपीझ्याला, येँ । नेपाल सम्वत् ११४३ अनलाथ्व त्वाकौला परेवा तिथि (०२ साउन २०८०) । नेपाल देशये सम्माननीय प्रधानमन्त्री भाजु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूये कालात मैजु सीता दाहाल न उ ब्वँ त्वार्त ओङ्गु थन्हु नस्न्हु दउ लुओन्केय न्हिकु प्रधानमन्त्री च्वङन्दिउ ठाइँ बालुवाटारये ड्वाकु चउरकु बिचार विईरी ज्य खँ जुर । देशये थन्केसिये उपराष्ट्रपति, हाबिये उपराष्ट्रपति, आउये उपप्रधानमन्त्री, हाबिये प्रधानमन्त्रीपेन्, मेमेबु देशय् राजदूतपेन्,... Read More

द्वाल्खा शहरय् थिता नखत (पर्व) जोगीय् फागुन्… !

द्वाल्खा शहरय् थिता नखत (पर्व) जोगीय् फागुन्… !
मल्लकालीन् सभ्यतान्नसि उ नेपाल देशदुपान् घत्केङ् नखतचखत, जात्रापेन् ङाके सोङ्के व चल्के येयेन् च्वङ खँ छिजीन् हाबिये पुरान् खँ, बाखन् व मिपे मुथुलान् तायेन्येये दमु । गिबि गिबि नेवारपे च्वङ ठाइँ (बस्ती)पेन् दमु आमु ठाइँ धुन्दु हातिङ् जात्रा, गुठी, नखतय् ज्येखँ दये सिरगु आन्थितु उ द्वाल्खा शहर गु ठाइँतरि पुरान् धार्मिक थतु मौलिकता दउ ठाँई हङन् ओँसिदमु । उ ठाइँकुङ्... Read More

ताङन ल्हु थिम्हा बाँसुरी फु मि ल्याखा– ३

ताङन ल्हु थिम्हा बाँसुरी फु मि ल्याखा– ३
बालकृष्ण श्रेष्ठ‘पासा’गोपीलाल मुचान्नसितु थउ छेँय् अवस्था त वालङाङ्के स्वयेन् च्वंगुजु । माबोबुन् वास्ती थिपल्टङ् बाँलकु पुइँ म्वखोङ खोन्नसिन् हातियेरि गिथियेरि हङन् चिन्ता कायेन् च्वंगुजु । ज्ये मयेत्के गुनानुं दाम थिगरुङ ल्हाहाकु तयेन् मबिउजु । इनागु खँपेन् लुओन्के घत्कें दुःखतायेन् ज्ये येरित ज्ये म्वाल्द म्वओङ मखे, आन्थिनुं ज्ये बिउ मालिक पिसिन् मुचा हङन् ज्ये मबिउजु । माउरिय् ल्हाहाकु ककन व गलकु... Read More

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु
बाँपीझ्याला, येँ । गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ बुदिन लुँओन्के थनु ॐबहाल निष्ठानन्द मार्गकु ङाकेर्जु । ओलम्पस क्लव व निष्ठानन्द स्मृती गुठी नाप ज्याङन ग्वसाग्वय आमु ज्यँ खँ ओलम्पस क्लवय नाय् भाजु पवित्र बज्राचार्य नायःत्व व बरिष्ठ पत्रकार भाजु सुरेश किरण मानन्धरय मुल पाउनाकु सम्पन्न जुउ खेउ । नेपाल भाषाय थिम्ह नामजाउ गद्यगुरु भाजु निष्ठानन्द बज्राचार्यय जन्म... Read More

द्वाल्खान् थउतु हतै…..

द्वाल्खान् थउतु हतै…..
डा. कविताराम श्रेष्ठ टाहागउ ब्यालान लि वन्ङ :ओ मा ओ मा जी वा मवङ्गी मा च्यानकुटी ठ्यार्सङ झ्यानकुटी ठ्यार्सङ जी वा मवङ्गी मा ……………..। उ थिगुर म्ये जिन २०२४/२५ दँकु द्वाल्खाकु चोङ ताक्कु ताए खेङ । आउ ३५/४० द लिखनुङ लितङ जन मनकु हलेनचोन् । “ओ मा यउ बाजक ठ्यार्सङ जि मवङ्गी” उ ब्याहायङ ब्याला मखे । ब्याहायङ ब्यालान् मखे... Read More

राजकुलेश्वर ब्वङ कुठी मेग व थन्हु

राजकुलेश्वर ब्वङ कुठी मेग व थन्हु
राजकुलेश्वर ब्वङकुठीय् हाबिय् खँ लुवन्केर्नसिन उ ब्वङकुठी आमताक्कु विक्रम सम्वत २०१९ दँन्नसी ब्वंकेइ त शुरु येङ थिगुर पुरान ब्वङकुठी खेउ तर आउ उ खँपेन छिजि आउ लार्ङसिन बाखन थिनागु जुई फरई । उ स्वयेन हाखेन थावि देसिन्ट्वापर त सून्ट्वापर नाम दके भीम पािलक हाइस्कूलकु तु थि कक्षान्नसि झि कक्षाटुल्के ब्वंकेउतन् । लिबि क्वब्नकुं थिगुर ब्वङकुठी मदके मज्यू थिनागु चाइदयेन् द्वाल्खा... Read More
1 2 3 4
error: Content is protected !!