Search

द्वाल्खा शहरय् थिता नखत (पर्व) जोगीय् फागुन्… !

द्वाल्खा शहरय् थिता नखत (पर्व) जोगीय् फागुन्… !
मल्लकालीन् सभ्यतान्नसि उ नेपाल देशदुपान् घत्केङ् नखतचखत, जात्रापेन् ङाके सोङ्के व चल्के येयेन् च्वङ खँ छिजीन् हाबिये पुरान् खँ, बाखन् व मिपे मुथुलान् तायेन्येये दमु । गिबि गिबि नेवारपे च्वङ ठाइँ (बस्ती)पेन् दमु आमु ठाइँ धुन्दु हातिङ् जात्रा, गुठी, नखतय् ज्येखँ दये सिरगु आन्थितु उ द्वाल्खा शहर गु ठाइँतरि पुरान् धार्मिक थतु मौलिकता दउ ठाँई हङन् ओँसिदमु । उ ठाइँकुङ्... Read More

ताङन ल्हु थिम्हा बाँसुरी फु मि ल्याखा– ३

ताङन ल्हु थिम्हा बाँसुरी फु मि ल्याखा– ३
बालकृष्ण श्रेष्ठ‘पासा’गोपीलाल मुचान्नसितु थउ छेँय् अवस्था त वालङाङ्के स्वयेन् च्वंगुजु । माबोबुन् वास्ती थिपल्टङ् बाँलकु पुइँ म्वखोङ खोन्नसिन् हातियेरि गिथियेरि हङन् चिन्ता कायेन् च्वंगुजु । ज्ये मयेत्के गुनानुं दाम थिगरुङ ल्हाहाकु तयेन् मबिउजु । इनागु खँपेन् लुओन्के घत्कें दुःखतायेन् ज्ये येरित ज्ये म्वाल्द म्वओङ मखे, आन्थिनुं ज्ये बिउ मालिक पिसिन् मुचा हङन् ज्ये मबिउजु । माउरिय् ल्हाहाकु ककन व गलकु... Read More

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु
बाँपीझ्याला, येँ । गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ बुदिन लुँओन्के थनु ॐबहाल निष्ठानन्द मार्गकु ङाकेर्जु । ओलम्पस क्लव व निष्ठानन्द स्मृती गुठी नाप ज्याङन ग्वसाग्वय आमु ज्यँ खँ ओलम्पस क्लवय नाय् भाजु पवित्र बज्राचार्य नायःत्व व बरिष्ठ पत्रकार भाजु सुरेश किरण मानन्धरय मुल पाउनाकु सम्पन्न जुउ खेउ । नेपाल भाषाय थिम्ह नामजाउ गद्यगुरु भाजु निष्ठानन्द बज्राचार्यय जन्म... Read More

द्वाल्खान् थउतु हतै…..

द्वाल्खान् थउतु हतै…..
डा. कविताराम श्रेष्ठ टाहागउ ब्यालान लि वन्ङ :ओ मा ओ मा जी वा मवङ्गी मा च्यानकुटी ठ्यार्सङ झ्यानकुटी ठ्यार्सङ जी वा मवङ्गी मा ……………..। उ थिगुर म्ये जिन २०२४/२५ दँकु द्वाल्खाकु चोङ ताक्कु ताए खेङ । आउ ३५/४० द लिखनुङ लितङ जन मनकु हलेनचोन् । “ओ मा यउ बाजक ठ्यार्सङ जि मवङ्गी” उ ब्याहायङ ब्याला मखे । ब्याहायङ ब्यालान् मखे... Read More

राजकुलेश्वर ब्वङ कुठी मेग व थन्हु

राजकुलेश्वर ब्वङ कुठी मेग व थन्हु
राजकुलेश्वर ब्वङकुठीय् हाबिय् खँ लुवन्केर्नसिन उ ब्वङकुठी आमताक्कु विक्रम सम्वत २०१९ दँन्नसी ब्वंकेइ त शुरु येङ थिगुर पुरान ब्वङकुठी खेउ तर आउ उ खँपेन छिजि आउ लार्ङसिन बाखन थिनागु जुई फरई । उ स्वयेन हाखेन थावि देसिन्ट्वापर त सून्ट्वापर नाम दके भीम पािलक हाइस्कूलकु तु थि कक्षान्नसि झि कक्षाटुल्के ब्वंकेउतन् । लिबि क्वब्नकुं थिगुर ब्वङकुठी मदके मज्यू थिनागु चाइदयेन् द्वाल्खा... Read More

खँन् चाउ ज्येन् माचाउ समाज …..

खँन् चाउ ज्येन् माचाउ समाज …..
बाखन् बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” आमताक्कु काल्पाते दाइ त दोखसेनुं ओँसिउजु, आम् दाइय् ज्येखँ खोँगन् आमु त मबिउपेन् शायद ओल्तेचा तु दमु जेउ आमु ठाइँकु । ख्वाल खोन्सं म्वखोन्सं काल्पाते दाइय् बामलकु व मभिंगु टोंगु मिपेन् म्वाल्सं नापलरि ठाकयेउ, खेइतं येउसे छेँकु हातिं ज्ये येरिमल्गु दउरा हँगन् न्येँगन् न्येगन् लिङाउजु काल्पाते दाइ । सुन्हितु डोँगन् बुँ स्वाँरा थ्येँगन् थउ येरिमल्गु ज्ये... Read More

खोकना देशकु पाराक तर्नसिन्

खोकना देशकु पाराक तर्नसिन्
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”ललितपुर जिल्लाय् थिगुर ऐतिहासिक शहर । नेवारपिस्त ओँसिकेउ थिगुर ब्यागल तु देश । उकुय् इतिहास, संस्कार, संस्कृति व परम्परा त दुपानन्नसि म्वालित वा ब्याला येक्कु मलेउ आन्थिनुं थन्हु थिता ज्येखँय् ल्याखान् आम् ठाइँकु थ्येन्द ओन्नसिन् खोङ व ताय् खँ त उ बाँपिझ्याला स्वयेन्दिउ व ब्यला कायेन् ओल्तेचा घडी बियेन्दिउ भाजु मैजु साँगतपिस्तं थउन सिय् ताय् खँपेन् ब्वठइरा हँग... Read More

गुल्पनुं लुंम्वन्केइ मफय् मि मदन भण्डारी

गुल्पनुं लुंम्वन्केइ मफय् मि मदन भण्डारी
बाँपीझ्याला, येँ । थन्हु जेठ ३ तिथी नेपाल देशय् कम्युनिस्टय् इतिहासकु दोखुनुं स्वयेन् बाँमलकु मभिंगु न्हि । सायद आमु मिपिस्त थन्हुय् न्हि लुओन्केर्न गुन्तं म्वग्र झ्यातयेन् येइफरै, गुनुं तिर्तिरपाइफरै हर्स गुन्तरी उ न्हिय् नाम तु माकार्सं जिउजु हँगन् लिचिलीफरै । हात्तहर्स थउत मल्गु ओप्तेचा हो ओल्तेचा स्वार्थय् लागिन् आनागु बुद्धि, विवेक, बल हो नैतिक दउ मित दुपान दुपानतु शकुनीय् जाल... Read More

द्वाल्खाय् जोगी (कुसले) समाजय् फागु तांकेइ मजिर !

द्वाल्खाय् जोगी (कुसले) समाजय् फागु तांकेइ मजिर !
नेपाल सम्वत् ११४२ चिल्लाथ्व एकादशी सोमबार । हाबि बाजे बराजुय् पालान्नसि दाँसपत्तिं फागु म्येथयेन् च्वङ फागु नाघय् पालाकु घत्कें खँय् ल्याखाकु जाउदिउ खँ ताइदत । थि ल्याखान् सोर्न कोरोना माहामारी व्यथाय् कारण खोइँदत हर्स मेबु कारणउरि हाबिन्नसि बियेन् च्वङ दस्तुर वडा कुठीलान् मबिय् लागिन् आमु फागु जात्रा ङाकेइ मफ्mये खँङ् ताइदत । आले अझ मेबु कारण हाति हर्स महनी ताक्कु... Read More

लता मंगेशकर थिम्हा जाउमदिउ सर्ये (स्वर) धनी ऊ पृथ्वीलान् विदा जुर !

लता मंगेशकर थिम्हा जाउमदिउ सर्ये (स्वर) धनी ऊ पृथ्वीलान् विदा जुर !
भारत देशकु म्ये हलिकु नाम जाउ मिसा मयजु येक्कु हे बाँलकु व येल्पनु ङेङन् च्वइँ येउ सरय् धनी ब्रम्हाण्ड दोंखुसेनुं ओँसिय् म्ये हल्गु मुल नकिन मयजु लता मंगेशकर थन्हु् उ धर्तीलान् विदा कायेन गुल्पन लिपुलेन् मायाइरि ल्याखान् सर्गकु बास काये ब्वय्खँ तार्न आमु मयजुय् म्ये ङेङ्गु दोखसे मिखालान् ख्वबि पितयेर । मयजु लता मंगेशकर न न्हिङाता भाषालान् ङैदोल म्ये हलेन्तये... Read More
1 2 3 4
error: Content is protected !!