Search

छिजि मा भाषा छिजि तु खेउँ !

छिजि मा भाषा छिजि तु खेउँ !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” ड्वाकुन्दांगु त स्याउदाइ !चिचापिस्त बाँलकु व भिङ्गु आशिक बियेन् छिजि द्वाल्खा खँये बारेकु ओप्तेचा खँ दोखुसेय मिखा व नुगरकु थ्येङ्कइ म्वालेन् च्वनगु । थपिस्त गिनागु लगैजुयेउ थपे थउ बिचार तैयर्स तयेन् बिसिन् तैमायार्सं ओल्तेचा सुझाव बिसिन् ! जि आनागु भाषाविद् मखे, जिन् भाषाये खेन्नलान् आनागु नां जाउ ज्य यङङ् मद आन्थिनु छिजि द्वाल्खा भाषा दुपान् घत्केङ् खँ... Read More

खायउ चाकउ – कत्के लत्के

खायउ चाकउ – कत्के लत्के
बाँपीझ्याला विशेष, फुर्सद कायन दोखुनु ब्वसिन् ल । फाकन्ये लोखु थिनागु यँचके च्वँगु छिजि द्वाल्खा देशकु नस्कन थिनागु च्वापाछें दमु, गुरि छेंय लाङा फर हाखेन नाकनुं दमु, फाकनुं दमु, च्वाकनुं दमु । उ दोखुनु प्रकृतिन् पितकाय सिरपाउ खेउँ । उ चिजबिज त गिथि छ्यालेउरि, गिबि छ्यालिउरि हङन् थुकेइत बाँलकु व भिंगु न्हिपु दैमल्गु खेउँ । कें जा बुत्के दके नै... Read More

दस्कन्न केन्जु नस्कन थिनागु जीवन !

दस्कन्न केन्जु नस्कन थिनागु जीवन !
पश्चिम तनहुँय ऋषिङ गाउँपालिका वडा ल्याखाः ३ गोमनतालकु च्वंगु ६२ दँय थिमा बुढ्या मिसामिन् निस्ला दस्कन् वयन् दाँछी टुल्के नइत गत्के ढ्याबा मुङ खँ सिदत ययन चोन । आन्थितु सदरमुकाम दमौलीकु च्वंगु घुम्तीमाया नाम दउ मिसामिन् महनी तिवारये लागिन् खर्च छुट्याङन् थउ छेँकु खर्च यङनुङ् वास्ती ङ्यारि त टुल्के दस्कन् मियन् चल्याङन् च्वंगु दमु । दस्कन् खेती यरित हातीङ ठाकउ... Read More

द्वाल्खा भिमसेन छिजि अस्तित्व !

द्वाल्खा भिमसेन छिजि अस्तित्व !
बिके श्रेष्ठ ’पासा’द्वाल्खा हङन् गुनानुङ् नाम काय तार्ङसिन्तु छिजि त ड्वाकु गर्व लगैजुर, छिजि थउ माँय चाय थिगुर ग्वाठाकु छिजित गुला टुल्के प्याटाकु तयन् उ ब्व (धर्ति) कु पितकायन् द्वाल्खामि हत्केउ आमु माय टुटीकु यउली भ्वाक्पुयन् स्याउदार्सं आमु गुण पुलि मफगु, शायद फयेउ तु मखे जेउ, अझ हरि मल्स आमु माय ट्यासा तु लित बि मफगु थिनागु लगैजुर, गुरि ठाईँकु... Read More

द्वाल्खाय पुखुरय महत्व

द्वाल्खाय पुखुरय महत्व
छिजी जुजुपिस्न थि थि ठाँईकु थि थि संरचनापेन दकेतरहिन्, समय, परिस्थीती, वातावरण, आले चालचलनकु पाउ जुयलागिन् छ्यालीकु हाई मफयनुङ आनागु संरचनापेन गत्केङ आवाश्यक व महत्व दमु । कोव्नय पुखुर व पाखलतीय ड्वाकु पुखुर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण, स्वास्थ, शिक्षा, आले मनोरञ्जनय लागिन् ड्वाकु महत्व दमु । आमु जुयलागिन् वय जर्गेना यङन स्याहार यरी मल्गु खोईदयन चोन छिजि पुर्खापिसिन् आपत पिपत,... Read More

ईनार हात्त चकलमुरा जुर ?

ईनार हात्त चकलमुरा जुर ?
छिजि दोखुनसेनुङ ईनार वा खोङन तरगु ज्यउ ? गुलीन वा ईनारलान् लोखुङ टुयन तरगु ज्यउ ? थनुकेसी गत्केयथे छेँ फरकु ईनार दकेरै । आन्थीतु थउ छेँकु ईनार मोखोओ जुर्सङ मेवुय छेँ वा खोङन तरगु ज्यउ ? तर थपसिन् आउटुल्ले गुलिङ ईनार खोङन तरगु आमु दोखुनु चकलमुरा खोङन तरगु । आन्थीतु पिकुनचिउ ईनार सायद दकेय जुई फरई थप्सीनुङ खोङ जुई फरई... Read More

वडा नाय् विराजमान श्रेष्ठन आश काय ज्य खँ हाती हाती पुरा यरी फर्गु ?

वडा नाय् विराजमान श्रेष्ठन आश काय ज्य खँ हाती हाती पुरा यरी फर्गु ?
अजय प्रधान,बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । थनु सोयन निस्दँ हाखेन भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ य नाय् भाजु विराजमान श्रेष्ठन् द्वाल्खावासीय खेन्नलान् हाती हाती ज्य खँ आश कायन विश्वास यङन तय दउजु आममध्यकु छिजिन हाती पुरा यरी फर्गु हाती यरी मफगुनी थिताल वडा नाय् भाजु विराजमान श्रेष्ठय् सोङ्गु किपा मयजु रेखा शाक्यन थउ क्यामराकु कुङन तय खँपेन थपेलागिन् उकु ब्वयन तरगु ।... Read More

थिता व्यङ्ग्य –फर्सौ खँ– छुयन मोकौं, मोङन कोउ …

थिता व्यङ्ग्य –फर्सौ खँ– छुयन मोकौं, मोङन कोउ …
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”बातिचा चिचा जुयन् खँ लाई मसहिन् रा गिथि ? खँ लार्नसिनुङ् मुथुसी तु च्वात्कायन् रा कायउ बार्फरहिन् मसिगि… “हाती दमु साङत ?” हङन् बाँलस्के ङेन्ङसिनुङ ड्वाकुमुलान् ल्याप्चे तयन् छुसारहिन्, मुलकु नापलर्सङ…“ ए… जि बातिचा लिमलत् क लिबि खँ लाई ना हङन् तिम्मुङन् ब्वातहिन्, खँ थिट्वाक लार्न मुथुसी तु ब्वाग्ठयन् कायउ थें यतहिन् । छिजि ठाईँ वा सर्ग स्वयन्... Read More

ठिला पुनिस

ठिला पुनिस
द्वाल्खा दुपान् गत्केङ नखत चखत ङाकेय् ल्याखाः यरिमल्स दाँछि दुपान गत्केङ नखत चखत ङाकेरगु, महनि, तिवार, गुन्ला, चैते महनी (रामनवमी) दोखुनुस्वयन् ड्वाकु हर्स चौला नखत, भीम जयन्ती, (भिम एकादशी), श्रीपंचमी, सिथनखत, यदला पुनिस, हाँथों जात्रा (ईन्द्रजात्रा), चौथी, कृष्णाष्टमी थिनागु चिचा ड्वाकु नखतनाप ठिला पुनिस (धान्य पूर्णिमा) थिगुर बाँलकु नखत खेङ । छिजि द्वाल्खामीये थिगुुर बाँलकु नखत उ ठिला पुनिस त... Read More

कत्छीन्के जिउय तउल कोत काईत न्हियन्ही इमलीय ति (जुस) तोसिन्

कत्छीन्के जिउय तउल कोत काईत न्हियन्ही इमलीय ति (जुस) तोसिन्
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । इमली (तित्री) न नय चिजपे स्वाद थात कारै । वय नाप नापङ तउल कोत काईतङ ग्वाहार यतै । उ जुयलागिन् वय वारेकु थपिस्त सिकेईत ईजिन नेपाली व अग्रेजी भालान् छिजि नेवाः भाषाकृ उल्था यङन उकु चोयन तरगु । उ थिनाल दोखुसेनुङ ब्वङन स्वस्थ जुईयलागिन् ईनाप यतगु । ईमलीय तिन् दाकु घट्यातै :ईमलीकु गत्केङ थि थि गुणपेन नापलतै... Read More
1 2 3
error: Content is protected !!