Search

हात्त छिजि थिम्हन् मेवु त रसमातागु ? देसान य वासर मिलई जुयन यरीलौं ।

हात्त छिजि थिम्हन् मेवु त रसमातागु ? देसान य वासर मिलई जुयन यरीलौं ।
प्राचिन शहर द्वाल्खाय थउतु महत्व आले पहिचान दमु । ऊ खँ छिजि दोखुसेनुङ सिरगु थिरगु । तर आमु द्वाल्खा शहर दुपानाय ज्य खँकु छिजि हातीकुङ थि जुई मफगु हात्त ज्यउ ? थिम्हन् यङ ज्य खँकु मेवुन ग्वाहार यरी चाहई मोजुगु हात्त ज्यउ ? आमुन यङन चोङ ज्य खँ बाँलकु रा बाँमलकुरा हङन विचार यङन मोसोयन थिप्पुलन् मजि हङन् थिम्मुरीउरी छिजि... Read More

दोखुनु नेवाः (नेवार) मिपिस्त भिंङ्गु जुईमल । छिजि द्वाल्खा, छिजि गौरव । छिजि पहिचान, छिजि संस्कृती ।।

दोखुनु नेवाः (नेवार) मिपिस्त भिंङ्गु जुईमल । छिजि द्वाल्खा, छिजि गौरव । छिजि पहिचान, छिजि संस्कृती ।।
नेपाल सम्वत् ११४४ चौलागा, चतुर्दशी, इनायन्हि (मंगलवार), बैशाखकृष्ण । थुनय व्यालाकु छिजिन् थुई मल्गु खँभाषा म्वार्स छिजि म्वारेउ, संस्कृती म्वार्स छिजि म्वारेउ, आमु जुयलागिन् उ दोखुनुय छिजिन महत्व थुयन विई मल । सरकार न मेह्गन्नसी बागमती प्रदेश दुपान नेपाल भाषा व तामाङ भाषा त कामकाजी भाषाय रुपकु छ्यालीत घोषणा यत्चु । उ जुयलागिन् आउ वत गिथी छ्यालेन हाखेन उईरी हङ... Read More

भीमसेन द्यउ स्याउदार ओन्न !

भीमसेन द्यउ स्याउदार ओन्न !
छिजि द्वाल्खाय साझि ज्य खँकु थि जुईलौं, हातिङ चित्त बुझई मोजु खँ दर्स कुठाकु चोङन सल्लाह यरीलौं, छरपर्ट जुके पिपान चोङन बास मालाईलौं, सामाजिक ज्य खँकु सल्लाह यङन थि जुएन हाखेन उईलौं । द्वाल्खा थउ बुये ठाइँ ! द्वाल्खा थउ म्येथये ठाइँ । लाङाकु थिखाके धुलोपेन् दर्सङ्, नाकन च्वाकन्ये ब्वाथ्रापेन् बुर्सङ् थउ द्वाल्खा हङ थउतु खेउँ गु ठाँईकु माय कोखलान्... Read More

द्वाल्खा दुपानये खँ द्वाल्खा दुपान्तु तान्केइलौ !

द्वाल्खा दुपानये खँ द्वाल्खा दुपान्तु तान्केइलौ !
थापरे येँदला पुनिस् येर, हाथ्व द्यउ ब्वकेइ टेर, मेम्सीं स्वारेउ, तांगु वा ताँहे तान मातांगु व लुयेन् पितयेउ जुजु (राजा) हर्स वज्रधर बुद्धये मूर्ति हर्सं द्यउ ब्वकेयेउ, चिचा मुचापेन् मेम्सीं गयेन् म्येथयेउ जेउ आले दोखुनु रसतायेन् आगम छेँ हाखेन दोखुनु दाजुकिँज साङतपासापेन् थिठाइँ मुङन् ख्वाल चक्र्वङ्के द्वाल्खाये पुरान् खँपेन् पुल्के पुल्के खँ लायेन् छुत्के च्वङ खँपेन् ताइदयेउजेउ हङन् नस्पुटि टिक्रेत्के... Read More

नेवाः व नेवारकु हातिङ् पाउ मद !

नेवाः व नेवारकु हातिङ् पाउ मद !
ग्वा छिजिन् सियेन् मसिये सुकाये रा, थुयेन् मथुये सुकाये रा खँ थुई ठाकर । नेवार हङ द्वाल्खा दुपान जुकन्ु वा मखेले, नेपाल देशये ७७ जिल्ला दुपान जुकुन् मखेयेन् उ ब्रम्हाण्ड दुपानङ् नेवारपेन् दमु झण्डै ९० प्रतिशत नेवारपिसिन् थउ त ओँसिकेर्न इसि वा छिजी नेवारपेन् तु खेउँ हङन् च्वङ्गु दमु । आउ स्वःनिग देशये नेवार समुदायये मिपिसिन् नेपाल भाषा आले नेवार... Read More

माये नुगर म्वखोयेन् थ्वच्वँ …..

माये नुगर म्वखोयेन् थ्वच्वँ …..
…माय ख्वाल सोय् व्यालाकु छिजि दोखुसेत भिङ्गु टोनगु… थन्हु माये ख्वाल स्वये न्हि । छिजीन् हतगु वत माये ख्वाल स्वये आमसी । गुनानुं हतै वत मातातिर्थ आमसी । छिजी समाज जुकुन् मखे मा त मान्येकु उ लोक ब्रम्हाण्डकु तु दमु । आमु मान् छिस्त उ ब्व (धर्ती) कु पित माहाये जुर्स, मान् नइँ, त्वइँ, फि, लिङाइ व येउता ज्येखँपेन् ओमसिकेये,... Read More

नेवाःया गतिविधि ज्याझ्वः गुकथं न्ह्यब्वया च्वंगु दु ?

नेवाःया गतिविधि ज्याझ्वः गुकथं न्ह्यब्वया च्वंगु दु ?
–बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”धायमाःल धाःसा नेवाः तयेगु परम्परा, संस्कृति, नखःचखः ल्याखा याना फइ मखु, नेवाः तयसं याना हे थ्व नेपाः देया नां जाना थाँ वया च्वंगु दु । थुकिया त थुयेका काइपिं सु दु थन ? धाय्बलय् यक्व मनुतयसं नेवाः धाइगु मे स्याना धाःधागु परिकार दयेका गथेँ कि छ्वय्ला, कचिला, दाक्युला, तखाला थें तु यक्व हे मेमेगु परिकार नं दइगु ।... Read More

तिवार व न्हुलु द ११४३ य् भींगु टोङन् !

तिवार व न्हुलु द ११४३ य् भींगु टोङन् !
तिथिकु थातकोत जुर्सं हतिइथि लर्सं थउ नखतचखत व थउ परम्परा त लिखन म्वछोयेन् त्वार्मतयेन् ङाकेइतु मल । पात्रो दकेउ ज्योतिषिपिसिन् हातिं मसके मसिके दके वा पक्कां मखे जेउ, आन्थिनुं खस बार्मुन् न दकेय् पञ्चाङ्ग पात्रो व नेवारपे ज्योतिषि गुरुपिसिन् दकेय् पञ्चाङ्गकु थातकोत पाउ तु खोइँ दमु । उ खँ कु आदिवासी जनजाति पिसिन् थिता खँउरि थुकेइतु मल्गु खोइँ दमु ।... Read More

नेवाः देय् दबू हात्त ? आउ येउ नेपाल सम्वत् ११४३ थिंल्ला (पुस १ तिथी) कु द्वाल्खा उइँलौ

नेवाः देय् दबू हात्त ? आउ येउ नेपाल सम्वत् ११४३ थिंल्ला (पुस १ तिथी) कु द्वाल्खा उइँलौ
येँ भाषालान् न्वन्हार्न नेवाः देय् दबू हङ द्वाल्खा नेवार भाषान् हरिमल्नसिन् नेवार देशय् डोबर खेउँ । आउ डोबर हत्नसिन् मिपे हूल ग्वार्मुङन् च्वइँत दकेय् ठाइँ हङन् थुकेइमल । तर छिजि द्वाल्खा नेवारी भाषालान् हरिमल्नसिन् प्याखन हुकेय् ठाइँ वा हातिङ् जात्रा ङाकेइत कत् थुकेइत भातिचा थात ल्वाप्ठोङन् डोङ पिकुना चुकेय् ठाइँ त डोबर हङन् सिके तये दमु । थिगुर ट्वालय् दात्तिकु... Read More

बाँपीझ्याला पतिय् थिगुर मन्न टोङ खँ !

बाँपीझ्याला पतिय् थिगुर मन्न टोङ खँ  !
द्वाल्खाय् दोखुनु सामाजिक ज्येकुठी (संघ संस्था), ड्वाकुन्दांगु मानेरिमल्गु अभिभावकजनपेन्, साङतपेन्, दाजुकिँज आले ताताकेहेँपेन् १दोखुनु स्वयेन् हाखेन स्याउदाइ ! आले आउ हाखेन हाखेन ब्वाङन् ययेन् च्वंगु महनीय् उ रसताइदउ ब्यालाकु दोखुसेतं आउ येउ महनी दोखुसेलागिं बाालकु थ्वजु, भिंगु थ्वजु, थउ थउ छेँय् जाहानपे नाप रसताइदके मानेरी फउ ब्याला थाया इसिखेन्नलान् उ तु बाँलकु आले भिङ्गु टोनगु । हाबि मिखान् खोइँ मदउ... Read More
1 2 3 7
error: Content is protected !!