Search

नेवाःया गतिविधि ज्याझ्वः गुकथं न्ह्यब्वया च्वंगु दु ?

नेवाःया गतिविधि ज्याझ्वः गुकथं न्ह्यब्वया च्वंगु दु ?
–बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”धायमाःल धाःसा नेवाः तयेगु परम्परा, संस्कृति, नखःचखः ल्याखा याना फइ मखु, नेवाः तयसं याना हे थ्व नेपाः देया नां जाना थाँ वया च्वंगु दु । थुकिया त थुयेका काइपिं सु दु थन ? धाय्बलय् यक्व मनुतयसं नेवाः धाइगु मे स्याना धाःधागु परिकार दयेका गथेँ कि छ्वय्ला, कचिला, दाक्युला, तखाला थें तु यक्व हे मेमेगु परिकार नं दइगु ।... Read More

तिवार व न्हुलु द ११४३ य् भींगु टोङन् !

तिवार व न्हुलु द ११४३ य् भींगु टोङन् !
तिथिकु थातकोत जुर्सं हतिइथि लर्सं थउ नखतचखत व थउ परम्परा त लिखन म्वछोयेन् त्वार्मतयेन् ङाकेइतु मल । पात्रो दकेउ ज्योतिषिपिसिन् हातिं मसके मसिके दके वा पक्कां मखे जेउ, आन्थिनुं खस बार्मुन् न दकेय् पञ्चाङ्ग पात्रो व नेवारपे ज्योतिषि गुरुपिसिन् दकेय् पञ्चाङ्गकु थातकोत पाउ तु खोइँ दमु । उ खँ कु आदिवासी जनजाति पिसिन् थिता खँउरि थुकेइतु मल्गु खोइँ दमु ।... Read More

नेवाः देय् दबू हात्त ? आउ येउ नेपाल सम्वत् ११४३ थिंल्ला (पुस १ तिथी) कु द्वाल्खा उइँलौ

नेवाः देय् दबू हात्त ? आउ येउ नेपाल सम्वत् ११४३ थिंल्ला (पुस १ तिथी) कु द्वाल्खा उइँलौ
येँ भाषालान् न्वन्हार्न नेवाः देय् दबू हङ द्वाल्खा नेवार भाषान् हरिमल्नसिन् नेवार देशय् डोबर खेउँ । आउ डोबर हत्नसिन् मिपे हूल ग्वार्मुङन् च्वइँत दकेय् ठाइँ हङन् थुकेइमल । तर छिजि द्वाल्खा नेवारी भाषालान् हरिमल्नसिन् प्याखन हुकेय् ठाइँ वा हातिङ् जात्रा ङाकेइत कत् थुकेइत भातिचा थात ल्वाप्ठोङन् डोङ पिकुना चुकेय् ठाइँ त डोबर हङन् सिके तये दमु । थिगुर ट्वालय् दात्तिकु... Read More

बाँपीझ्याला पतिय् थिगुर मन्न टोङ खँ !

बाँपीझ्याला पतिय् थिगुर मन्न टोङ खँ  !
द्वाल्खाय् दोखुनु सामाजिक ज्येकुठी (संघ संस्था), ड्वाकुन्दांगु मानेरिमल्गु अभिभावकजनपेन्, साङतपेन्, दाजुकिँज आले ताताकेहेँपेन् १दोखुनु स्वयेन् हाखेन स्याउदाइ ! आले आउ हाखेन हाखेन ब्वाङन् ययेन् च्वंगु महनीय् उ रसताइदउ ब्यालाकु दोखुसेतं आउ येउ महनी दोखुसेलागिं बाालकु थ्वजु, भिंगु थ्वजु, थउ थउ छेँय् जाहानपे नाप रसताइदके मानेरी फउ ब्याला थाया इसिखेन्नलान् उ तु बाँलकु आले भिङ्गु टोनगु । हाबि मिखान् खोइँ मदउ... Read More

द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषाकु थिगुर विश्लेषण

द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषाकु थिगुर विश्लेषण
हाबिय् मिजातिपे दाबी, जगेर्ना व लहिमल्गुज्य हाबिय्मि (आदिवासी) त ओँसिकेर्न (परिचय) :उ मुलुक लोकय् गुं ठाइँकु हाबिन्नसितु चोँगन् थउ समाज व ट्वाल आले गाउँ बस्तीकु ब्यागल भाषा, ब्यागल वास्ती, ब्यागल नखतचखत आले ब्यागल्तु रीतिरिवाज हिल्के थिगुर ब्यागल मूल व कुलकु च्वंगु जातय् मिपिस्त हाबिय् मि (आदिवासी) हरिमल्गु जुर । अझ बाँलस्के थुके हरिमल्नसिन् गुं ठाइँकु बुर्नन्नसि त्वार्मत थिगुरतु बगाल या... Read More

ट्वाल् समाज दुपान् हाति येर्स जियेउ ?

ट्वाल् समाज दुपान् हाति येर्स जियेउ ?
समाजय् बयान ग्वा गिथि येरि ? आमु थिगुरतु समाज खेउँ । थिगुर त ट्वालय् मिपेन् खेउँ, भातिचा पाउ खोइँदउ हँग दउ व मदउय् ल्याखाकु खोइँ दउ खेउँ । मुचाताक्कु आखर ब्वन्न थिगुर तु साँफरकु च्वयेन्तये आखर ब्वँगन् यये खेङ्, दउपिसिन् ब्वङ साँफर व मदउ पिसिन् ब्वङ साँफर ब्यागल मदउ जु, आखर च्वये भ्वँर साँफरउङ् थिगुर तु जु खेङ् । आखर... Read More

राजकुलेश्वर ब्वङ कुठी मेग व थन्हु

राजकुलेश्वर ब्वङ कुठी मेग व थन्हु
राजकुलेश्वर ब्वङकुठीय् हाबिय् खँ लुवन्केर्नसिन उ ब्वङकुठी आमताक्कु विक्रम सम्वत २०१९ दँन्नसी ब्वंकेइ त शुरु येङ थिगुर पुरान ब्वङकुठी खेउ तर आउ उ खँपेन छिजि आउ लार्ङसिन बाखन थिनागु जुई फरई । उ स्वयेन हाखेन थावि देसिन्ट्वापर त सून्ट्वापर नाम दके भीम पािलक हाइस्कूलकु तु थि कक्षान्नसि झि कक्षाटुल्के ब्वंकेउतन् । लिबि क्वब्नकुं थिगुर ब्वङकुठी मदके मज्यू थिनागु चाइदयेन् द्वाल्खा... Read More

खँन् चाउ ज्येन् माचाउ समाज …..

खँन् चाउ ज्येन् माचाउ समाज …..
बाखन् बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” आमताक्कु काल्पाते दाइ त दोखसेनुं ओँसिउजु, आम् दाइय् ज्येखँ खोँगन् आमु त मबिउपेन् शायद ओल्तेचा तु दमु जेउ आमु ठाइँकु । ख्वाल खोन्सं म्वखोन्सं काल्पाते दाइय् बामलकु व मभिंगु टोंगु मिपेन् म्वाल्सं नापलरि ठाकयेउ, खेइतं येउसे छेँकु हातिं ज्ये येरिमल्गु दउरा हँगन् न्येँगन् न्येगन् लिङाउजु काल्पाते दाइ । सुन्हितु डोँगन् बुँ स्वाँरा थ्येँगन् थउ येरिमल्गु ज्ये... Read More

थिपाराक लिखन स्वइलौ !

थिपाराक लिखन स्वइलौ !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”सोँ पाराक हाखेन लिङायेन् वंगु मिय् थउ लिखन च्वँगन् आमु मिय् भिंगु खँ ल्हार्सं मभिंगु खँ ल्हार्सं आमु मिन् माताके खँ ल्हाइरि हँग तु मिपे बामलकु बानी खेउँ । हाखेन लिङाउ मिन् थउ पाराक त फर्मचिल्के सिधा मुलोँ लिङायेन् च्वन हर्स आमु आमे थउ निजी ढंग व निजी बिचार खेउँ । यदि आमु मिन् सिकेसिके तु मुलोँ त्वार्त... Read More

हात्त लिखन लत द्वाल्खाय् सामाजिक ज्यँकुठीपेन ?

हात्त लिखन लत द्वाल्खाय् सामाजिक ज्यँकुठीपेन ?
द्वाल्खा अभयपुर शहरय् नाम जायेन्च्वंगु सामाजिक संस्थाय् ल्याखाकु ड्वाकुन्दांगु क्लव व गुठीपेन् मसिगि हात्तजेउ गुल्पनुं खोइँमजिउ ल्याखान् साँसय् तारान् टियेथेँ टियेन् पिपान लाङाकु पित येइत ठाकके च्वंगु कालिन्चोक युवा क्लव, द्वाल्खा गुठी, तिलिन्चो परिवार थिनागु सकृय संस्थापेन् हाबि हाबि गुलि नाम जाके, ङाके व डाके च्वंगुजु । दाँच्छि न् थिपुल निस्पुल सोँपुल जुर्सं द्वाल्खा ओँगन् ट्वाल सफा येँगन् येँचके तइत... Read More
1 2 3 7
error: Content is protected !!