Search

ध्यान न एकाँग्रता दकेरै

ध्यान न एकाँग्रता दकेरै
ध्यान यत्ङ मनत एकाग्रता दकेइत कत्छीङ्गु तथ्य थिगुर अन्सन्धानन प्रमाणित यङन तरै । विज्ञान जर्नल बायोलजीकु पितकाय अनुसन्धान थे (अनुसार) नित्तेङ ध्यान यत्ङ मन आनन्द जुर । अनुसन्धान थे (अनुसार) गुनुङ् व्यक्तिय मष्तिस्ककु सीमित मात्राकु शक्ति दम । ध्यानय माध्यमन उ शक्तित थि थि तथ्यलान हट्याङन गुङ् वस्तु विशेषकु केन्द्रित यरि जिर । विस्कान्सिन विश्व विद्यालयय अनुसन्धानकर्ता स्लैग्टर हो रिचर्ड... Read More

पखला (Diarrhea)

पखला (Diarrhea)
स्वास्थ्यनिरा प्रधान, स्टाफ नर्स परिभाषापखला हङ थिन्हुकु सोंताल आले सोताल सोएन गत्के छ्वालौ दिशा लगै जुइततु झाडापखला हतै । चिकौलाकु सोएन ताप्लाकु उ रोग गत्के लगैजुर । झाडापखला लगैजइरी कारणःगिउ हो बाँसी चीजपेन नर्स ।काची फलफूल, सागपात, लेन, गाँजरपेन मसिलेन नर्स ।फोहर चीज थिर्ङ वा पाइखाना ओङन ययनली बाँलस्के लाहा मसिलेन नर्स ।लोखु बाँलस्के मादाके वा छानेङ्न मोतोन्स । लक्षण... Read More

पारासिटामोल वासरय् थिता ब्वय् खँ !

पारासिटामोल वासरय् थिता ब्वय् खँ !
थन्केसि येँदेश थिनागु सुविधा सम्पन्न ठाइँकु पारासिटामोल नाप्लरि ठाकयेन् ययेन्च्वंगु खँ दोखुसेनुं सिरै, सिरगु । उ वासर खास येङन् क्वनपुर्न व कापल स्यात्न नइरि खेउँ । कोरोना व्यथा येर्नन्नसि येउसेनुं उ तु वासर नइत डाक्टर पिसिनुं सल्लाह बिरहिन् । पारासिटामोल हङ खास वासर दकेउ कुठी ( कम्पनीय् ब्राण्ड) नाम खेउँ । उ वासरय् मुल नाम एसिटामिनोफोन हतै । नेपाल देशकु... Read More

उ थिता ब्वई मल्गु व ङेइमल्गु खँ !

उ थिता ब्वई मल्गु व ङेइमल्गु खँ !
उ यिनागु खँ खेउँ कि छिजि म्वग्र त येल्पनु चहकदके रोग मदके च्वइँ फरगु । उ थिमा इन्जिनियर न थउ तु उ ज्ये येङन् दोखुसेत ङेङ्केइटेङ खेउँ । उ थिगुर मिपे म्वग्र व दुपानय् दोखुनुं अंगपिस्त तन्दुरुस्त तइउरि उपाय खेउँ । ब्यालाकु नइ म्वखोन्जु हर्स म्वग्र तु बेस्न गाङन् शिथिल जुयेन् ख्वाल नापं प्याटाय् व्यथान् ग्रसित येङन् बिरै, नइत ब्याला... Read More

प्राकृतिक वासर व मिय् जुनी

प्राकृतिक वासर व मिय् जुनी
थिगुर जुनी मि जुयेन् ययेन्लि मिथेँ तु जुइ सकेइ मल, थउ जउ खउ हाखेन्लिखन् दउ प्रकृति दुपान दउ लोखु, ब्वँ, लुङा, वन, सर्ग आले मेबु जीवपेन् गिथि अडैजुयेन् च्वन,आमु खँ थुकेइफइ मल । सुन्हि हात्त जुर, बल्न्हि जु कारण हाति खेउँ यिनागु खँ त येल्पनु मनन येरि सइमल । सुन्हि डोन्नन्नसि बल्न्हि डिंटुल्के त थउ लागिन् बाँलस्के स्वयेन् थउ ज्यान... Read More

थन्केसिय् मुचापिसिन् गिनागु किताब ब्वनहिन् ?

थन्केसिय् मुचापिसिन् गिनागु किताब ब्वनहिन् ?
ब्यालाय् ल्याखाःन् स्वर्न न्हुलु न्हुलु खँग्वारा (शब्द) पितयेर, येउता खँ लार्नसिनुं पिपान देशय् खँग्वारा नाप मछ्यात्के नयेतेक् माङा ! थेट् द्वाल्खाय नेवारी भाषान् हत्नसिन् कोखुर स्वन हङ थेँ, येरिन्चाउ खा थेँ, बहर सा थेँ हरिमल्नसिन् छिजि झिम्सोँद झिम्पिद दउ मुचापिस्त पर्वते भाषान् ’किशोर किशोरी’ हतहिन्, पिपानय् अंग्रेजी भाषान् ’ टिनएजर’ हतहिन् । भातिचा थातय् दँकु च्वंगुपिस्त वा ल्यास्म्हा व ल्यासिमिसा... Read More

ऊ खँ सियन तईलौं – हस्कार (हा्छ्यूँ) अलच्छिन् मखे

ऊ खँ सियन तईलौं – हस्कार (हा्छ्यूँ) अलच्छिन् मखे
द्वाल्खा नेपाल भाषाकु घत्के ओल्ते हाबिङ् जुतु खेउँ हङन् थउ जिद्दि येङन् बिकालकु ठाइँ त्वार्तै मजि । उ ताजा खँ खेउँ । कोरोनाय् व्यथान् सिरितु मज्यूपेन् सित, सिरिमाल्गु मिपेन् सित।।। उ खँ त काल येउपेन् सित मन्त हङन् बगर न्हिपुन् टोइँ मज्यू ब्याला ययेन् च्वन । उ कोरोना व्यथा येइ स्वयेन् हाखेन हस्कार येर्न मिपिसिन् घत्केङ् अर्थ ल्याकु जु, गिथिकि... Read More

हल्लिन् हाति ज्ये यतै ? सियन तईलौं

हल्लिन् हाति ज्ये यतै ? सियन तईलौं
छिजिन् छिजि बुथुरकु जा हो मारी दकेरगु, बुत्केरगु आले नरगु, उ चीज नर्न मारी व जा पोङ्ला नइरि ज्ये मयेत्कु, यिनागु नर्न कि त मास्के दकेरगु, कि कें तरकारी अचार दके नरगु । यिनागु कें दाल दकेर्न छिजिन् हल्लि छ्याङन आले हल्लि वालेन् जुकुन् नरगु । उ हल्लि मदके केंये रङुं माया, स्वादुं मायाउ थिनागु ताइदमु । उ छिजि थिगुर... Read More

हात्त हिल्सिय् (गिट्ठाय्) महत्व दमु ?

हात्त हिल्सिय् (गिट्ठाय्) महत्व दमु ?
नेपाल देशय् भातिचा विकट ठाइँकु हिल्सी (गिट्ठा), दाँही (तरुल), सकि (पिँडालु) लोखुम्बा (भ्याकुर) हङ थिता नयेचीज दमु, उ चीज घत्केथें बन दुपान नापलत, गुं गुं नये चीजपेन् चिचा झोरदुन्दु नापलतै हर्स दाँही री मिपिसिन् थउ स्वाँरा दुन्दुं पियेन् नइरि मिइरि यङन् च्वङ दमु ।गिनागु हर्स, लोखुम्बा, सुतिही, हिल्सी, मकरपासी जुर, हाबी हाबिय् मिपिसिन् अन्न नइ म्वखोन्नसिन्, बुँ, स्वाँरा, छेँ मदउ... Read More

प्याटामारि जुर्न मिसामि त गिनागु जुर हाति यरिमल ?

प्याटामारि जुर्न मिसामि त गिनागु जुर हाति यरिमल ?
मिसामिपिस्त प्याटाकु मुचा दर्न म्वग्र व मन दुपान घत्केङ स्याकु त सहेरि मल्गु अवस्था पितयेर । इथि जुयलागिन् यिनागु ताक्कु आराम काइमल्गु जुर । मुचा बुइ दोन्केयेन्लि माय् निर बाखाचाखा जुयेन नीर मगरि फरै । मुचा त दुधु त्वन्केउ, खिचो फात्चुरा हङन् घडी घडी स्वउ, यिनागु ज्ये खँकु थाइमल्गु जुयेलागिन् ढनीर मग । इथि स्वर्नसिनुं मुचा प्याटाकु दयेन्लि गुलिसनं निर... Read More
1 2 3 4
error: Content is protected !!