Search

कब्जियत हङ हाति ? उ ब्यथाकु हाति यरि जिर हाति यरि मजि सियन तईलौं ।

कब्जियत हङ हाति ? उ ब्यथाकु हाति यरि जिर हाति यरि मजि सियन तईलौं ।
प्याटा स्याङन् घडी घडी पाईखान उइँयउ जुर, तर पाईखानकु गुलि च्वन्सङ् खिः फारि मफउ, पितयेइ थें जुर आन्थिनुङ यउलि बल यर्सङ् खिः पित माया, प्याटा डुम्म जुयन् पित यउ खोइँदमु, गर्छिङ आानन्दन् च्वइँ मफउ व्यथा त कब्जियत हतै । अझ सरल ल्याखान् हरि मल्स छिजि प्याटा दुपानाय पाँचन प्रणाली पचै जुयनुङ् ज्य लगै मजु चीज त वाङन् छोइ ठाकउ प्रकृति... Read More

उ झीम्थीगुर नय चिजन प्रतिरोध क्षमता बढ्यातै

उ झीम्थीगुर नय चिजन प्रतिरोध क्षमता बढ्यातै
मिय जिउ त यल्पनु बाँलस्के हातिङ मफउ मजुयन् च्वइँय लागिन् नय चीजबीजपेन् बाँलरी मल, आमु चीज नर्न छिजि जिउकु दउ गुङ अङ्ग त हातिङ बाँमलकु म्वजुयन् थ्वचो हङन् नइत यल्पनु बिचार तै फइमल, बातिचा हातिङ नर्नसिनुङ् घुसना यर्स, देसान्न ज्वन्स, छाती स्यार्स भाइरल फ्लुलान् ज्वङन् समस्या पितकाइ फरै, आमुकारण न ब्यालाकु तु होस दके ज्य खँ यरि मल ।उकु आनागु... Read More

प्राणायाम हङ हाति ?

प्राणायाम हङ हाति ?
योग छिजी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बाँलस्के त मल हङन गत्केङ मिन सिरै । योग यरि चलन जुइत वा बैदिक काल नसि दर्सङ हावि हावि साधु सन्त गुँसाई पिसिन जुकुन यङ खँ बारपौपे तर आउ एयन मुचान् ड्वाकु दोखुसेनुङ विधि ओन्के योग यर्स बाँलकु जुर हङ खँ प्रमाणित जइ दोन्जु ।योग सिद्धान्त य व्याख्याता पतन्जली ऋषिन थन सोयन ५ दोल... Read More

नेपाल भाषाय साफर पितहाईत ग्वाहार यकुपिस्त सुभाय्

नेपाल भाषाय साफर पितहाईत ग्वाहार यकुपिस्त सुभाय्
बाँपीझ्याला, येँ । चार्ड आखर सेन्स मा भाषा सेसिन् हङ मुल नारा तयन काठमाण्डौं महानगरपालीकान् थिगुर कलासन्नसी च्यागुर कलासटुल्लेय ब्वन्गु बिद्यार्थीपिस्त ब्वन्केईय लागिन् साफल पित कायन तरै । उ साफल थापरेय यउ दँन्नसीतु ब्वङकुठीकु शुरु यरीउरी दउ खँ सिदत ययन चोन । सर्छि व सुईनस्दँ दँ सोयन हाखेन उ ब्वकु पाईलान् टेक काय आले राणाकालिन शासनय खिगौं ताक्कु थउ मा... Read More

दाँच्छिन् लि चल्केर्जु मनाङय ब्वङकुठी

दाँच्छिन् लि चल्केर्जु मनाङय ब्वङकुठी
बाँपीझ्याला, मनाङ, रासस । कोरोना महामारी व्यथा व खोङौ जुयन् टियन् तय मनाडय ब्वङकुठी दाँच्छिन्लि चल्केये खँ सिदत ययन चोन । नाघ्य चिकौला दोन्के मुचापिस्त भर्ना काइत थालेङ कत्नङ कोरोना व्यथान् एसईई जाँच तु जाउदि मल्दन आमुन्ली कोरोनान् विश्वकु तु बाँमलकु ब्यथान् ट्वाप्चिर्जु, उतुङ कारण न २०७६ दँ ल्यान्नसि अझटुल्के जाउदियन् तय खेङ् ।इन्टरनेट दउ ठाइँ व थउ थउ पहुँच... Read More

घत्के केरा नइरी ज्य बाँलकु मखे

घत्के केरा नइरी ज्य बाँलकु मखे
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । केरा दोखुसेय् लागिन् भिंगु फल खेउँ, उ केरा स्वास्थ्यय लागिनुङ बाँलकु खेउँ । तर उ नर्नसिनुङ साकु आले बलउङ् पितकाइत ग्वाहार बिरै । आन्थिनु थउ त बाँलकु यतइ हङन् बल बिरै हङन् घत्के नइरी मजि । उन् मिय जिउ त बाँमलकु असरउङ् यतै हङ खँ पित हायन तरै । गिनागु असरले,– केरा घत्के नउपिस्त माइग्रेन हङ व्यथा... Read More

तउल कोत काईत न्हियन्ही चुकन्दर व स्याउय ति

तउल कोत काईत न्हियन्ही चुकन्दर व स्याउय ति
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । शरिर त सन्तुलनकु तईय लागिन् मोटई जुईलान् कोत काई मल्गु जरुरी दमु । शरिर त मोटई जुईलान् बच्याङन तईत थि थि उपायपेन यतहिन् । तर गत्केथेन गत्के बढई जुउ तउत घट्यारी मफहिन् । डाईटिङ यरी मफहिन् ईथि डाईटिङ यरी मफर्स चुकुन्दर व स्याउ य ति तोन्सङ उन गत्केङ बाँलकु यतै । फलफुलकु भिटामिन व प्रोटिन दमु ।... Read More

ओगउ करवुलकु भिटामिन ए, बी व सी, तउल घट्यातै, मधुमेह रोगय मफउपिस्त फाईदा

ओगउ करवुलकु भिटामिन ए, बी व सी, तउल घट्यातै, मधुमेह रोगय मफउपिस्त फाईदा
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । खोगउ मौसमकु ओगउ करवुल नईरीय मज्जातु मेवु जुर । उ नर्ङ गुली स्वाद दमु स्वास्थ्य लागिन् आम्लीतु फाईदा जुउ खँ सिदत ययन चोन । वय नाप नापङ थि थि पोषक तत्वपिसिन् भरई जुयन चोन । उकु भिटामिन ए, भिटामिन बी वान, भिटामिन बी सिक्स, भिटामिन के नाप लतै । ओगउ करवुल भिटामिनय पावरहाउस हङ खँ सिदत ययन... Read More

गुँ व्यलाकु गुँली लोखु तोईरी ?

गुँ व्यलाकु गुँली लोखु तोईरी ?
आयुर्वेदकु लोखु तोईरी घडी व आमे मात्रा चोयन तरै । सही व्यला व मात्राकु लोखु तोन्ङ आमुन वासरय ज्य यतै । तर मखेउ तरिकान्, तोई माबाल्गु व्यला लत्के लोखु तोन्गु हर्स नोक्सानुङ यरी फरै । आयुर्वेदय विशेषज्ञ डा. भाजु अबरार मुल्तानीन गुल्प व गुली लोखु तोन्स रोगलान् बचई जुई फरई हङन सिके दियन तरहिन् । निस्गीलास लोखु सुनी डोङ कत्ङ... Read More

धोख (टाइफाईड) य मफउन नईमल्गु उ ङागुर नय चिज गुनानरी फाईदा यतै ।

धोख (टाइफाईड) य मफउन नईमल्गु उ ङागुर नय चिज गुनानरी फाईदा यतै ।
धोख (टाईफाईड) साल्मोनेला टाइफि नामय ब्याक्टे«रियान संक्रमण जुर । उ ब्याक्टे«रियान आक्रमण यत्ङ शरिरकु हिय कमि जुई लगई जुर । छिजि प्रतिरोध क्षमता व सेलान बाँलस्के ज्य यरी मफउ । धोख जुर्ङ गत्के ज्वरो यर हर्स गुल्म त वा पखला लगई जुर । धोख जुउ मफउ त डाक्टन विशेष नईरी य सल्लाह विरै । तिपेनःधोख जुयताक्कु लोखु तोई मायाईरी जुयलागिन्... Read More
1 2
error: Content is protected !!