Search

हिलोन् नये व्यथा (फंगल इन्फेक्शन) गिनागु ?

हिलोन् नये व्यथा (फंगल इन्फेक्शन) गिनागु ?
ताप्ला ताक्कु हिलोन् नये व्यथा ’फंगल इन्फेक्शन’ घत्केतङ थिउ खोइँदमु । उ थिगुर ड्वाकु समस्या मजुर्सङ् ब्यालाकु मोसोर्स लिबि ग्यार्दके ड्वाकयन फिजई जुई फरै । उ थिता ढुसीये कारण नं जुर, छिजि म्वग्रये काप दुन्दु थायन् च्वंगु खितिये व चल्तीय कारण न यिनागु इन्फेक्शन् जु खोइँदमु । टुटी ल्हाहाये काप, खलिये कापफ योकये कापकु चल्ती येयेन् हातिङ् धुलो किङन् टाँसैजुयेन्ली... Read More

आपाङ न गिनागु ज्य बिरै ?

आपाङ न गिनागु ज्य बिरै ?
छिजिन् ब्यला ब्यलाकु सिउ दउ पाङ नरगु । पाङ नर्न गर्छि मुथु व म्ये त साङत दके सात्के, पालके व पाङके स्वात कायन् कायन् म्ये ङाके नरगु, आम्ताक्कु गर्छिय रसताइरी ज्य जुर मन्त । तर गुरि पाङ नर्न छिजि जिउ त हाति ज्य बिरै, हाति फाइदा जुर हङन् घत्केथें मिपिसिन् ल्याखाः मतहिन्, गिथि हर्स कागतीन् हिय ल्याखाः त बढ्यातै, लेंबुन्... Read More

मिसान् थउ कैमु तहल्यारेउरी तरीका

मिसान् थउ कैमु तहल्यारेउरी तरीका
उ ब्रमहाण्डकु गिनागु वन्सा मिसामि पेनुङ दउजिन, खँ तार्न अचम्म ताइदयन् यर । थउ छें दुपानय मिन् छेंय् मि त ख्याल मयत्चु हर्स ल्याखाः मतर्जु हर्स आमु मि त सम्झ्याङन् बुझ्याङन् छें स्वइत व बाँलकु व्यवहार यत्केइत मुथुन् हङ खँ वा यक्कु ताय दमु । तर थउ कैमु त सुलेन् सुलेन् वासर तु नके तह ल्याङ खँ हर्स ताय मदनि... Read More

कब्जियत हङ हाति ? उ ब्यथाकु हाति यरि जिर हाति यरि मजि सियन तईलौं ।

कब्जियत हङ हाति ? उ ब्यथाकु हाति यरि जिर हाति यरि मजि सियन तईलौं ।
प्याटा स्याङन् घडी घडी पाईखान उइँयउ जुर, तर पाईखानकु गुलि च्वन्सङ् खिः फारि मफउ, पितयेइ थें जुर आन्थिनुङ यउलि बल यर्सङ् खिः पित माया, प्याटा डुम्म जुयन् पित यउ खोइँदमु, गर्छिङ आानन्दन् च्वइँ मफउ व्यथा त कब्जियत हतै । अझ सरल ल्याखान् हरि मल्स छिजि प्याटा दुपानाय पाँचन प्रणाली पचै जुयनुङ् ज्य लगै मजु चीज त वाङन् छोइ ठाकउ प्रकृति... Read More

उ झीम्थीगुर नय चिजन प्रतिरोध क्षमता बढ्यातै

उ झीम्थीगुर नय चिजन प्रतिरोध क्षमता बढ्यातै
मिय जिउ त यल्पनु बाँलस्के हातिङ मफउ मजुयन् च्वइँय लागिन् नय चीजबीजपेन् बाँलरी मल, आमु चीज नर्न छिजि जिउकु दउ गुङ अङ्ग त हातिङ बाँमलकु म्वजुयन् थ्वचो हङन् नइत यल्पनु बिचार तै फइमल, बातिचा हातिङ नर्नसिनुङ् घुसना यर्स, देसान्न ज्वन्स, छाती स्यार्स भाइरल फ्लुलान् ज्वङन् समस्या पितकाइ फरै, आमुकारण न ब्यालाकु तु होस दके ज्य खँ यरि मल ।उकु आनागु... Read More

प्राणायाम हङ हाति ?

प्राणायाम हङ हाति ?
योग छिजी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बाँलस्के त मल हङन गत्केङ मिन सिरै । योग यरि चलन जुइत वा बैदिक काल नसि दर्सङ हावि हावि साधु सन्त गुँसाई पिसिन जुकुन यङ खँ बारपौपे तर आउ एयन मुचान् ड्वाकु दोखुसेनुङ विधि ओन्के योग यर्स बाँलकु जुर हङ खँ प्रमाणित जइ दोन्जु ।योग सिद्धान्त य व्याख्याता पतन्जली ऋषिन थन सोयन ५ दोल... Read More

नेपाल भाषाय साफर पितहाईत ग्वाहार यकुपिस्त सुभाय्

नेपाल भाषाय साफर पितहाईत ग्वाहार यकुपिस्त सुभाय्
बाँपीझ्याला, येँ । चार्ड आखर सेन्स मा भाषा सेसिन् हङ मुल नारा तयन काठमाण्डौं महानगरपालीकान् थिगुर कलासन्नसी च्यागुर कलासटुल्लेय ब्वन्गु बिद्यार्थीपिस्त ब्वन्केईय लागिन् साफल पित कायन तरै । उ साफल थापरेय यउ दँन्नसीतु ब्वङकुठीकु शुरु यरीउरी दउ खँ सिदत ययन चोन । सर्छि व सुईनस्दँ दँ सोयन हाखेन उ ब्वकु पाईलान् टेक काय आले राणाकालिन शासनय खिगौं ताक्कु थउ मा... Read More

दाँच्छिन् लि चल्केर्जु मनाङय ब्वङकुठी

दाँच्छिन् लि चल्केर्जु मनाङय ब्वङकुठी
बाँपीझ्याला, मनाङ, रासस । कोरोना महामारी व्यथा व खोङौ जुयन् टियन् तय मनाडय ब्वङकुठी दाँच्छिन्लि चल्केये खँ सिदत ययन चोन । नाघ्य चिकौला दोन्के मुचापिस्त भर्ना काइत थालेङ कत्नङ कोरोना व्यथान् एसईई जाँच तु जाउदि मल्दन आमुन्ली कोरोनान् विश्वकु तु बाँमलकु ब्यथान् ट्वाप्चिर्जु, उतुङ कारण न २०७६ दँ ल्यान्नसि अझटुल्के जाउदियन् तय खेङ् ।इन्टरनेट दउ ठाइँ व थउ थउ पहुँच... Read More

घत्के केरा नइरी ज्य बाँलकु मखे

घत्के केरा नइरी ज्य बाँलकु मखे
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । केरा दोखुसेय् लागिन् भिंगु फल खेउँ, उ केरा स्वास्थ्यय लागिनुङ बाँलकु खेउँ । तर उ नर्नसिनुङ साकु आले बलउङ् पितकाइत ग्वाहार बिरै । आन्थिनु थउ त बाँलकु यतइ हङन् बल बिरै हङन् घत्के नइरी मजि । उन् मिय जिउ त बाँमलकु असरउङ् यतै हङ खँ पित हायन तरै । गिनागु असरले,– केरा घत्के नउपिस्त माइग्रेन हङ व्यथा... Read More

तउल कोत काईत न्हियन्ही चुकन्दर व स्याउय ति

तउल कोत काईत न्हियन्ही चुकन्दर व स्याउय ति
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । शरिर त सन्तुलनकु तईय लागिन् मोटई जुईलान् कोत काई मल्गु जरुरी दमु । शरिर त मोटई जुईलान् बच्याङन तईत थि थि उपायपेन यतहिन् । तर गत्केथेन गत्के बढई जुउ तउत घट्यारी मफहिन् । डाईटिङ यरी मफहिन् ईथि डाईटिङ यरी मफर्स चुकुन्दर व स्याउ य ति तोन्सङ उन गत्केङ बाँलकु यतै । फलफुलकु भिटामिन व प्रोटिन दमु ।... Read More
1 2
error: Content is protected !!