Search

माये नुगर म्वखोयेन् थ्वच्वँ …..

माये नुगर म्वखोयेन् थ्वच्वँ …..
…माय ख्वाल सोय् व्यालाकु छिजि दोखुसेत भिङ्गु टोनगु… थन्हु माये ख्वाल स्वये न्हि । छिजीन् हतगु वत माये ख्वाल स्वये आमसी । गुनानुं हतै वत मातातिर्थ आमसी । छिजी समाज जुकुन् मखे मा त मान्येकु उ लोक ब्रम्हाण्डकु तु दमु । आमु मान् छिस्त उ ब्व (धर्ती) कु पित माहाये जुर्स, मान् नइँ, त्वइँ, फि, लिङाइ व येउता ज्येखँपेन् ओमसिकेये,... Read More

द्वाल्खा शहरय् थिता नखत (पर्व) जोगीय् फागुन्… !

द्वाल्खा शहरय् थिता नखत (पर्व) जोगीय् फागुन्… !
मल्लकालीन् सभ्यतान्नसि उ नेपाल देशदुपान् घत्केङ् नखतचखत, जात्रापेन् ङाके सोङ्के व चल्के येयेन् च्वङ खँ छिजीन् हाबिये पुरान् खँ, बाखन् व मिपे मुथुलान् तायेन्येये दमु । गिबि गिबि नेवारपे च्वङ ठाइँ (बस्ती)पेन् दमु आमु ठाइँ धुन्दु हातिङ् जात्रा, गुठी, नखतय् ज्येखँ दये सिरगु आन्थितु उ द्वाल्खा शहर गु ठाइँतरि पुरान् धार्मिक थतु मौलिकता दउ ठाँई हङन् ओँसिदमु । उ ठाइँकुङ्... Read More

हाबिय खँ (इतिहास) हाबिकु तु ताङन् वन भीम एकादशी !

हाबिय खँ (इतिहास) हाबिकु तु ताङन् वन भीम एकादशी !
जुलुलान् येउ बेलपत्रय् डोलीं खोइँ मन्त, न नेपालय् थउ राष्ट्रिय पञ्चैबाजाक ताइदत, न बाबरे चिलंखाय् मिपेन् येर, न मकैबारी, माटी, किरातीछापलान् येउ मिपेन् खोइँदत, न तामाकोसी खोन् पारिय् मिपेन् भीम एकादशीक« बल्न्हि ययेन् इतार च्यारित येउ खोइँदत । मेबु वा मेबुतु जुर माबाल र्लाै हरिक थउतु ठाइँकु जन्म कायेन् आमुतु ठाइँय् चा धुलोकु मेथयेन् ड्वाकयेन् ड्वाकुन्दांगु जुयेन् ड्वाक्ड्वाकु पदकु थ्येङन्... Read More

छिजि थउ मा भाषा त गिथी यङन् छ्यालीउरी ?

छिजि थउ मा भाषा त गिथी यङन् छ्यालीउरी ?
पिपानय् मिपिसिन् गुलिं रसतायेन् न्येङ्केरहिन् थपे बाँपिझ्यालाकु च्वये द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषाय् खँग्वारापेन् म्वथुर्सं इसिन् ब्वनगु । बाँलकु तारगु हतहिन् । अझ बाँलकु म्ये, चिय् खँ, बाखन्, गजलपेन् तयेन् छुसासिन् हतहिन् । यिनागु खँ तार्नसिन् ईसी गत्केङ खुसी चारगु आले मन छुत । आन्थिनुं थउतु माय् खँ द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा खँ लाउ छिजि द्वाल्खाय् तु लाङा फरकु म्येथयेन् उ... Read More

छिजि द्वाल्खा शहरय ट्वाल (समाज) दुपानय् नस्कन !

छिजि द्वाल्खा शहरय ट्वाल (समाज) दुपानय् नस्कन !
ट्वालय् मिपेन् हत्नसिन् द्वाल्खा दुपान मिखान् खोइँ दउ पेंगर ङागर छेँ त जुकुन् स्वइम्वाले हरिम्वाले मखे आले हाब्चालान् नसि दुङ्गल टुल्के व सियौटारालान् नसि घुम्टारा टुल्केय् दुपान दउ छेँपेन् व आम् ठाइँय् मिपिस्त जुकुनुं छिजि समाज हङन् हत्न भातिचा म्वलोउ थिनागु जुइफरै । हात्त हर्स भीमेश्वर नगरपालिका दुपान दउ गुगर वडाय् ल्याखाःकु वडा ल्याखा–२ दुपान नागदह, नेगल, फुलपा, चक्प, डाँडागाउँ,... Read More

थन्हु मधेसय् ड्वाक्क पर्व छठ नखत !

थन्हु मधेसय् ड्वाक्क पर्व छठ नखत !
नेपाल देशकु ब्यलाबखतकु ठाइँठाइँकु नखतचखत यलेङ् जुयेन् च्वंगु छिजिन् सिरगु । गुल्प निभार ल्हु ठाइँ पूर्वखेन्न उभौंली नखत, गुल्प निभार डुङ्गु पश्चिमखेन्न देउडा नखत, आले गुल्प च्वापाछेँ दउ (हिमाल) खेन्न ल्होसार नखत यिनागु नखतचखत छिजि चुल्हाकु ङियेन् ल्याखा येङन् मफगुजेउ शायद । झन् नेवार समुदाये वा हङन् साध्यतु मद । आन्थितु नेपाल देशय् कोतखेन्न पिचल्गु ठाइँ मधेसखेन्नं घत्कें नखतचखत मानेतहिन्,... Read More

थन्हु यम पञ्चकय् पेन्हुय् न्हि !

थन्हु यम पञ्चकय् पेन्हुय् न्हि !
ज्योतिषि शास्त्रपे ल्याखाःकु तिथि थातकोत जुयेन् थापरेय् तिवार खुन्हुटुल्के मानेरिमल्गु जुर । कोकपूजा, खिचापूजा, लक्ष्मीपूजा, न्हुलु द (म्ह–पूजा व गोवर्धन पूजा) आले किँजपूजा येङन् ङान्हु जुकुन् मानेङन् च्वङ हाबिन्नसिय् परम्पराय् ल्याखाःकु पञ्चाङ्ग समितिय् ल्याखाःन् थातकोत जु खेउँ । हिन्दूधर्म मानेकुपिसिन् थन्हुय् न्हिखुन्हु सुन्हिय् ब्यलाकु गिसा (गाई) त पूजा येतहिन् । गिसा त थिगुर ल्याखाःन् माँय् स्तरकु तय् खोइँदमु । आन्थिनु... Read More

छिजि नाप रेजिना चाकुबजी श्रेष्ठ

छिजि नाप रेजिना चाकुबजी श्रेष्ठ
रेजिना चाकुबजी श्रेष्ठ : साथी कल्याणकारी खलक, हाखेनय थापनाय नायः द्वाल्खा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ लिष्टोलकु बा स्व. कालिदास चाकुबजी व मा स्व.नन्दप्यारी प्रधान चाकुबजीय कोखलान् २०३६ दँ चैत्र २४ तिथीकु जन्म जुउ कान्छी मिच रेजिना चाकुबजी श्रेष्ठ खेउ । रेजिनाय सोम्ह दाजुकिज, रमेश चाकुबजी, जिवन चाकुवजी व मनिष चाकुबजी खेउ । आन्थितु पेम्ह तितिकेहेकु विमला चाकुबजी, कमला... Read More

पिपानय् ज्येखँ त स्वयेन् द्वाल्खात तु भिंकेइत स्वर्स बाँलरेउरा ?

पिपानय् ज्येखँ त स्वयेन् द्वाल्खात तु भिंकेइत स्वर्स बाँलरेउरा ?
दाँच्छिन् थिपुल येउ महनी बाँलस्के ङाकेइरि दोखुसें मनकु दइफरै दइतु मल, दकेइङ् मल । हात्त हर्स महनी हङ छिजि लोकय् लागिन् हाबिन्नसि नामजाउ नखत खेङ । उ नखत छिजि द्वाल्खा जुकुन् ङाउ वा मखे, गुलिं उ ब्रम्हाण्ड दुपान नेपाल देशय् मिपेन् थ्येँगन् च्वनहिन् आम्लितु मिपे दात्तिकु हिन्दूधर्म मानेकु पिसिन् उ महनी थउ क्षमताय् ल्याखाकु तु दुनुगर न नसि मानेतहिन् ।... Read More

द्वाल्खा शहरकु गाठामा नखत धोन, रासकुलकु वय बारेकु ज्य खँ

द्वाल्खा शहरकु गाठामा नखत धोन, रासकुलकु वय बारेकु ज्य खँ
बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । थनु द्वाल्खाकु गाठामा डुई ज्य खँ धोन । नाह्ग नाह्गथे नाह्गथेतु थापरेङ व्यलाकुतु गाठामा डुईरी ज्य खँ धोन हङन वडानाय् भाजु स्टालिन श्रेष्ठन् ईस्त सिके दिरहिन् । द्वाल्खा शहर त लिपुलेन् स्वर्न नुगरकु मन्येंगु खँपेन् पितयेइफरै, थन्हुन्नसि द्वाल्खाकु चहकदउ जात्रापेन् ङाकेयेउ हङन् मुचाताक्कु गुलि रसताउपे, साचिला जोर ओङन् छेँ पुलेन् गाठामा डुये स्वइत हतारचाय् खँपेन् मिखाकु यार्गायेन्... Read More
1 2 3 5
error: Content is protected !!