बाँपीझ्यालाकु लसकुस

बाँपीझ्यालाकु लसकुस
दोखुनु सोयन हाखेन उ वाँपीझ्याला www.bampijhyala.com वेभ साईटकु थपिस्त लसकुस यतगु । वाँपीझ्याला नेवार समूदायय प्राचिन झ्याला खेङ । पीपालान सोर्ङ खोई मदउ दुपानलान् सोर्ङ खोईदउ ज्याला छेँय पहिला टोकु तय खोईदमु । उ झ्यालाय मुल सामरीक विशेषता खोईदमु । दुपानालान् सोर्ङ छर्लङ्ग खोईदउ तर पिपानालान् सोङ्र्ग दुपानय आकृती खोईमदउ जुयलागिन् सुरक्षाय दृष्ट्रिकोणन् तय झ्याला जुयलागिन् वय महत्व दमु ।... Read More
error: Content is protected !!