थन्हु तुर्सीये ब्याहा जु न्हि …..

थन्हु तुर्सीये ब्याहा जु न्हि …..
तुर्सीय व्यहाय व्यालाकु छिजि दोखुसेत भिङ्गु टोनगु तुर्सीये महत्व: तुर्सी त प्रकृतिये ल्याखाःन् स्वर्न थिता ब्वँकु बुयेन् येउ घाँस ल्याखाये सिमाये ख्वाल खेउँ । ओये सिमा मेमेबु सिमा थेँ टाहागेको ड्वाक्कु जुयेन् येउ सिमा मखे । न उ सिमालान् कटहर, भोगटे, लेँबु थे ड्वाक्ड्वाकु पाङ् सियेन् येउ खेउँ । आन्थिनुं उ ओप्तेचा सिमाये महत्व थुकेइ मल कि मेमेबु ड्वाक्ड्वाकु सिमा... Read More

सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय पिदँ किन

सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय पिदँ किन
बाँपिझ्याला अनलाइन ब्वङ पतिय् न्हुलु प्रविधिय् विकास नाप नापं लिङायेन् थनु सोंसर व खुइद न्हि थ्यन्के इन्टरनेटलान् ज्ये खँ येङ सोदँ पुरा जुयन पिदँ किङ्गु खँ छिजि दोखुसेत सिकेरगु । ड्वाकुन् दांगुन् नसि साङत पेन्, केहेंकिंजापेन, आले ओँसिये ओंमसिये दोखुसेतं उ खँ न्येङ्केइ दर्नसिन् इसि उ बाँपिझ्यालाये हाबिन् नसिये आउटुल्केय् जहानपेन् घत्केङ रसतायेन् च्वङ दमु । जुइत वा उ बाँपिझ्याला... Read More

माये नुगर म्वखोयेन् थ्वच्वँ …..

माये नुगर म्वखोयेन् थ्वच्वँ …..
…माय ख्वाल सोय् व्यालाकु छिजि दोखुसेत भिङ्गु टोनगु… थन्हु माये ख्वाल स्वये न्हि । छिजीन् हतगु वत माये ख्वाल स्वये आमसी । गुनानुं हतै वत मातातिर्थ आमसी । छिजी समाज जुकुन् मखे मा त मान्येकु उ लोक ब्रम्हाण्डकु तु दमु । आमु मान् छिस्त उ ब्व (धर्ती) कु पित माहाये जुर्स, मान् नइँ, त्वइँ, फि, लिङाइ व येउता ज्येखँपेन् ओमसिकेये,... Read More

छिजि ठाइँ छिजि भाषा !

छिजि ठाइँ छिजि भाषा !
उ बाँपिझ्याला निसोदँ दयेन् निपिदँ क्यिन । आन्थितु अनलाईनकु हिल्केय निस्दँ पुरा जुयन सोदँ किन । उ निपिदँ क्यिङन्लि वा ल्यास्म्हा जुयेन् निभार त्वउथेँ त्वइमल्गुजु । ओर्गसीय् सिमाय् काँचाथेँ झाँगइ जुइमल्गु जु खेउँ । तर उन् नक्कतुनी हाकोँङन् अङ्गलय् भर कायेन् टुटि ल्येइ म्वालेन् च्वन उ हाति इथि जुरले ? वय् खेउसर् गुनान् पितकायेउ ? मखेउ खँ ल्हाइ त वा... Read More

बाँपीझ्याला हाती खेउले ?

बाँपीझ्याला हाती खेउले ?
हाबिय् द्वाल्खाय् छेँपेन् लुओन्केइलौ सायद बाँपीझ्याला मदउ छेँ तु मदउजेउ । थाबि पुखुर्चा पाखलतिलान्नसि कोत दुङ्गलचुकालान् हाब्चा टुल्के दउ गुलिं छेँपेन् दउजु आमु दोखुनुं छेँकु (ब्वाराचा बाहेक) बाँपिझ्याला दउतु खेङ्ले । आमु छेँ छेँकु दउ बाँपीझ्यालालान् स्वर्न मिखान् ङाइदक्कु ठाइँ खोइँदउ छेँ व लाङा, पलि, फर, अङ्गल थउथउ अधिकार दुपान लर्सं आमु ठायँ त वा छिजि द्वाल्खाय् थउतु ट्वाल हकुपे... Read More

येँस छिजि द्वाल्खाय नेवारी भाषा ….. ?

येँस छिजि द्वाल्खाय नेवारी भाषा ….. ?
फुर्सद कायन ब्वसिन् दिएन दिएन दोखुनु पाङपेन ब्वईलौं, ब्वसिन् आले ग्वाहार यरीलौं । बाँपीझ्यालाकु अझटुल्के पितयेउ इसिन् सयेन् मसयेन् म्वालेन् ख्वालेन् हाबिय् इतिहासन नसि आउय् ब्यलाटुल्के छ्यालेन्तय् छ्यालिमल्गु खँग्वारा त मुङन् थउ मा भाषा व थउ बुय् ठाइँत नाम जाकेइ फइरा हँगन् उ टुटि पाराक ल्येइम्वाले खेउँ । इसिन् ल्येइम्वाले उ पाराक त भरोसा बिउपेन् थपेन्थिनागु बुद्धिजीवी ज्ञानदउ बा मा,... Read More

बाँपीझ्यालालान् स्वर्नसिन

बाँपीझ्यालालान् स्वर्नसिन
बिके श्रेष्ठ ‘पासा’ थउतु दकेय् छेँकु दउ बाँपीझ्याला,गुनान् दकेर्हिन् आमे थउ अधिकार,पिपानलान् स्वर्नसिन् बाँपीझ्याला,छेँ, ट्वालय्मिन् स्वइत थउ अधिकार । थउ न थउ त स्वर्न बाँलकुतु तारै,थउतु दकेय् हातिं चीज भिंगु चारै,आन्थिनु मेप्सिन् स्वर्न मभिंके फारै,सल्लाहतु मबियेन् बोल बियेन् हारै । बाँपीझ्याला दोखुसें खेउँ मखे उ निजी,मिलैजुयेन् स्वइलौ दके बाँलकु प्रवृत्ति,म्वात्केइलौ थउ नखत जात्रा संस्कृति,ओत तु बाँलस्केइत हाइलौ गतिविधि । द्वाल्खाय्... Read More

थनुय बाँपीझ्याला विशेष: द्वाल्खाय ट्वाल ट्वालकु चौंला नखत …..

थनुय बाँपीझ्याला विशेष: द्वाल्खाय ट्वाल ट्वालकु चौंला नखत …..
नेपाल सम्वत् ११४२ चौँलागा पञ्चमी तिथि बिहिबार (२०७९ साल चैत ८ गते) । नेपाल देशय् तु घत्कें हाखेनय् पुरान् शहर द्वाल्खाकु करुणा माँ (बुग्द्यउ) सले जात्राय् ङान्हुय् न्हि खेउँ । जात्रा चल्केयेरि खुन्हु जुर हर्स रथकु थापना येँगन् गुखिन् सलेरि पेन्हु जुइ धोन्जु थन्हु सलेन्नि ङान्हु जुयेउ । उ बुग्द्येउ जात्रा गुन्हुटुल्के जु दमु । पुन्हिस खुन्हु ड्वाकुलुङा ट्वालय् देगलकु... Read More

बाँपीझ्यालालान् स्वर्न

बाँपीझ्यालालान् स्वर्न
ब्यागल सम्पादकीयबाँपीझ्यालाय् प्वाकल ओप्तेचा खेउँ । आन्थिनुं उकुलान् स्वर्न पिपानय् मुलुक गिनागु, गुन गिथि लिङार, गिबि उइँटेनै गिथि खँल्हारै हँगन् दोखुनु खोइँदमु । तर पिपानलान् बाँपीझ्याला दउ छेँकु स्वर्नसिन् आमु छेँय् मूल ज्येखँ थुइकाइ ठाकउ । आमु बाँपीझ्यालालान् फयेन् स्वरैरा मफयेन् स्वरैरा, दयेन् स्वरैरा, मदयेन् स्वरैरा वा नयेन् स्वरैरा नइ मदयेन् स्वरैरा आमु खँ पिपान च्वंगु पिसिन् थुके काइ ठाकउ... Read More

बाँपीझ्यालाय् थउ तु खँ !

बाँपीझ्यालाय् थउ तु खँ !
सिउपिसिन् सियेन् च्वंगु दमु, ब्वंगुपिसिन् ब्वङन् च्वंगु दमु, उकु टाहागौ खँ हातिं दउ थिनागु लगैम्वजु । द्वाल्खाकु थिम्हा निस्म्हाय् बान् बकसपत्र येङन् बिये भ्वँरकु दउ दाइजोय् ल्याःखां मखे, न मान् माइतीलान् हाये पेवाय् ल्याःखा खेङ् । हात्त हर्स द्वाल्खा छिजि दोखुसेङ् खेउँ । मा भाषा हङ छिजि दोखुसेय साझि खेउ, ऊ साझि भाषा त म्वात्के तई मल हङ ग्वाहार यङन... Read More
1 2
error: Content is protected !!