Search

ढुसीये थ्व गुलि त्वनइ

ढुसीये थ्व गुलि त्वनइ

थिपु म्ये

ढुसीय थ्व गुलि त्वनइ आम्ली तु चाकर,
द्वाल्खा देशकु खँपेन् ङेन्न ङेइँतु ठाकर ।
हतिस्वर्स थिता खँ इथि स्वर्सवा मेप्ता
मेबे ख्वाल चर्क्वन्केर्न थउ ख्वाल हाकर ।

हुन् हुत हतहिन् उक चुलान् कुयेन् कुयेन्,
साकु भिंगु केँ नर्नसिनुङ् मेकुतु फाकर ।
साङतपासा यले स्वर्सङ् दमु येक्कुयेक्कु,
मेबे वक्ता हात्त लाइरी नयेन् म्वारकाँकर।

त्वार्तइ ठाकउ द्वाल्खा थ्येन्न थउ बुये ठाइँ,
दोख्से ख्वाल चर्क्वन्सिन् थउ देश त्वाकर ।
गुने खँ ङेङन् लिङाई ख्वइँदमु दोखुनु थिजु,
बगाल दुपान दुत ओन्न जुइमल्दन याकर ।

ढुसीय थ्व गुलि त्वनइ आम्ली तु चाकर,
द्वाल्खा देशकु खँपेन् ङेन्न ङेइँतु ठाकर ।
हतिस्वर्स थिता खँ इथि स्वर्सवा मेप्ता
मेबे ख्वाल चर्क्वन्केर्न थउ ख्वाल हाकर ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!