Search

चिय खँ : गणतन्त्रन् बिर्जु हाति मबिर्जु हाति ?

चिय खँ : गणतन्त्रन् बिर्जु हाति मबिर्जु हाति ?


गणतन्त्रये बुदिन् थन्हु,
थुपिसिन् गु ल्याखाःन् थुर्जु मसिगी,
सिउताउपिसिन् हाति हत्चु मसिगी,
गणतन्त्रन् हाति बिर्जु,
हाति बिइ मफर्जु,
नास्येङ नास्जु दोख्सेनु ख्वनहिन्,
लिखन ड्वङन् येउताङ् हतहिन्,
हाखेनये भाग जुकुन् स्वउपिसिन्,
लिपुलेन् थिपुल स्वर्स बाँलकु,
गणतन्त्रन् हाति बिर्जु,
हाति मबिर्जु हङन् ।

हाबि हाबि थउ माभाषा न्वन्हाइ म्वाल्न,
थउ माभाषालान् हातिङ् हरिम्वाल्न,
न्वन्हाइ मब्यूजु शासकपिसिन्,
न्वन्ट्वइ मब्यूजु हाकिम पिसिन्,
हात्तहर्स आपे माभाषातु मद,
आपे पूर्खाये ब्वँतु माब्वँ मखे,
थउ माब्वँये कयमिच जुर्स,
आपेङ् माभाषा दउजु थउतु,
आले सिउजु माभाषाये महत्व,
आले म्वात्केउजु अस्तित्त्व,
आले थुउजु गणतन्त्र हङन् ।

गणतन्त्र उ ब्वँकु टेक्काये कत्नङ,
ड्वाकु चिचा हङ जाततु मन्त,
धनी गरिप हङ ल्याखाःतु मन्त,
ओन्सामि मिसामिकु भेदभाव मन्त,
थउ अधिकारये लागिन् ल्वारिफर्जु,
थउ हकये कपङ् स्वारि फर्जु,
थउ हङ ठाइँकु ब्वारिफर्जु,
ल हरिलौ गणतन्त्रन् हाति बिर्जु,
गुन्तरि हाति मबिर्जु ??

मेघ ड्वाकु जातन क्वतत्यालेन् च्वन्न,
टुलुटुलु स्वयेन् च्वइँमल्गु आपेन् ख्वन्न,
चिचा जात हङन् लोखुङ् म्वत्वन्न,
कोर्रा नकेउजु थउ मिखान् क्वन्न,
ग्याङन् च्वइँमल्गु फसन् लुखा ग्वन्न,
थन्हु थउ खँ हाखेन हरि फरगु,
थयत अन्याय जुर्न ल्वारि फरगु,
आले उ ल्वब मखेरा गणतन्त्रये,
आउ हरिलौ गणतन्त्रन् मबिर्जु हाति ?

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!