Search

अचम्मय ठाइँ मखेराले उ !

अचम्मय ठाइँ मखेराले उ !

सर्ग थिनागु ठाइँ दुपान,
स्वनओलीन् थिखाउ ठाइँकु,
द्यउदेगलन नाम जाउ लाङाकु,
ग्वा गिथि जुर खँ थुकेइ ठाकर,
चात मल्गु लुङा खेउँ हतहिन्,
लुङात मल्गु चा खेउँ सिरहिन्,
उ खँ म्वथुपेन् गुन् दयेउ,
खेर्सङ् मखे हरिमल्गुरी हात्त,
मखेर्सङ् खेङ् हरिमल्गु मिपिस्त,
अचम्मये ठाइँ मखेराले उ !

बरु लायेउ लुङान् ककेये घार,
खँन् ककेये घार लाकेइत ठाकउ,
च्यात् हर्स च्यारिमल्गु,
दाच्यात् हसं स्यारिमल्गु,
दोओँ हर्स लिचिलिमल्गु,
थउत स्यात्के डार्सङ् ङिलिमल्गु,
हङ हङ थेँ ब्वँ थिलिमल्गु,
गिनागु अचम्मये मिपेन्,
आमु ठाइँकु च्वंगुमिपेन्,
अचम्मये ठाइँ मखेराले उ !

त्याल्द येर्सङ् म्वग्र फइमल्गु,
क्याल्द येर्सङ् सोतु जुइमल्गु,
काँचीत बुकु खेङ् हरिमल्गु,
हाकौत हेँगौ हङन् सही तइमल्गु,
माचिलात डुकु हङन् च्वइँमल्गु,
ख्वङर्सङ् क्वाकुपुकु चाइमल्गु,
बोल बिर्सङ् आशिक ताइमल्गु,
अचम्मये ठाइँ मखेराले उ !

खेउ खँ लार्स नस्पुटि टिउपेन्,
ख्वङ खँ हर्स लाक्पासुङन् येउपेन्,
दोख्सेतं ज्यू खँ लार्न माताउपेन्,
भिंगु ज्येखँ मन्कु माकाउपेन्,
मुथुन् थि जुइमल हङ सुकाउपेन्,
ग्वाहार येरित टुटि लिकाउपेन्,
खेलेङ्मखेलेङ् निरकाउपेन्,
मेप्सिन् ज्ये हार्न निर्न चाउपेन्,
गिनागु मति जेउ मिपे ?
अचम्मये ठाइँ मखेराले !

खँन् जुकुन् ट्वाप्चियेन् अर्थ मद,
ज्ये येरित लाहा प्वार्चियेन् हाति अर्थ,
येउसेनुङ् भिंगु ज्ये येरिलौ थउ ठाइँकु,
दोख्सेनुङ् भिंगु टोइँलौ थउ ठाइँत,
हङन् हरितङ् ग्यारिमल्गु,
बामलकु हङन् सिकेसिके,
ख्वालसुलेन् नाप ज्यारिमल्गु,
अचम्मये ठाइँ मखेराले उ !

कुठाकु मुङन् सर्सल्ला येङन्,
पिपान किसीये वा क्येङन्,
सोझोसादाये नुगर च्येङन्,
बाँलकु सिमाये हातु डेङन्,
इसिन् ठाइँये विकास येतगु,
इसिन् मिपे पीर मर्का थुरगु,
हाति दयेउ मूल गाँठी फ्येङन्,
अचम्मये ठाइँ मखेराले उ !

बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!