Search

मा छिन त्वार्त ओङ झिदँ दई धोन्जु !

मा छिन त्वार्त ओङ झिदँ दई धोन्जु !

मा हेमकृष्ण कुमारी प्रधान (नकली) य सस्मरणकु …..

मा छिन् ईस्त उ ब्वकु त्वार्त ओङ सोर्ङ सोर्ङ गुदँ पुरा जुयन झिदँ किई धोन्गु जुयन चोन । २०७० दँ पुष ३० कु उ ब्वलान् सदाङय लागिन् ईसिनाप विदा जुयन ओन्मुन ।

आउ गिवी गिथी चोनगु आमुवा ईसिन मसिगु, यले चोन्सङ, यथे चोन्सङ गिथी छि ईसिनाप चोङ ताक्कु यचके, सुचके चोई रसताउन् आन्थितु यचके सुचके चो नारा मा ।

थनु माय ख्वाल सोय न्हि लत्के दोखुसेनुङ माय् ख्वाल सोयन सिदर (टिका) टिङन सगुन कायन ड्वाकु ड्वाकु किपापेन खिचेङन फेसवुक, ईष्टग्रामदुन्दु तय खोनगी ।

ईसिन थनु मिखाकु खोवी तयन छन्त लुँवन्के चोई सिवाय हाति यरी मफयन चोनगु । छि यले चोन्सङ यउता यङन चोन्सङ बाँलस्के चोनन् हङ आश कायन चोङ दमु ।

उतु कामना यङ छन्त जिन÷ईसिन निस्गोटी लुँओन्केय पती चोयन माय् ख्वाल सोय आमसी ङाकेर्गु ।

गुलाटुल्ले प्याटाकु तयन बुयन गुली दुःख कष्टकु ईस्त ड्वाककेरमुन, थनु ईसि ड्वाकयन्ली छिन त्वार्त ओन्मुन ।

द्वाल्खा ओन्ङ लाहा प्वारचियन पाखलतीय वसदिलो टुल्ले कार यउन, काठमाण्डु यर्ङ शहिदगेट टुल्ले कार याना हकुन थनु आमु दोखुनु खँ बाखन व मास थिनागु जुयन चोन । गुनान पाखलतीकु जन कय् ययन चोनरा हरेउ, गुनान जन्त शहिदगेट टुल्ले कार या हरेउ ?

मा छि आले ईसि मानेरी मल्गु गुलीन उ ब्व त्वार्त ओङन चोन्गु दोखुसेतङ माय ख्वाल सोय आमसीय व्यालाकु बाँलकु टोङन थपिस्त लुँओन्केय चोनगु ।

मा छन्त निस्टीङ खोसी सोयन हाती विई मफर्गि । उ खोवी राक मयङन ब्वकु जुरी मवियन लाहाकु कायन् आशिक विईत हङन आश कायन चोनगु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!