Search

बुग्द्येउ सले लुओन्केउ मति

बुग्द्येउ सले लुओन्केउ मति

बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”

जि येइ टेनगी बुग्द्येउ स्वइत पियेन् च्वना छि,
छिन् नकेये चाक्सला त लुओन्के च्वनगी जि,
रास्नीलान् जि कोत येर्न लोँ स्वयेन् च्वंगुन् छि,
जन्त पियेन् च्वङ ख्वन्न गुलि रस्ताउइँजु जि ।

थापरेये बुग्द्येउ सले स्वइत द्वाल्खा उइँ टेनगी,
हाबिये माया पीरति तयेन् नुगर जिन् फेनगी,
थउ द्वाल्खाये माया दके या हङन् च्वनगी जि,
चुलामुलातु ख्वइँ मदके गिबिताङन् च्वनन् छि ।

चौँला नखतये भ्वस नकेइत सुलेनुङ् सत्तउन्जु,
हुलदात्तिकु हतिइथि लत्न ड्वाक्सर्न हक्कउन्जु,
छन साकु सर् लुओन्के तु द्वाल्खाकु येइ टेङ जि,
थउथउ जुनी काटेङन् जन्त लुम्वन्के च्वनन् छि ।

पोँटये गुखीन् घार येरेउ हङन् उइँ मबिउन् जन्त,
थन्केसि छन थतिथाहा मदउ लितुमलकु छन्त,
मिपेन् मिखा बाउदेङन् केङ्गु छन नाप येर्न जि,
बुग्द्येउ सले नखत येइव लुओङन् येर जन्त छि ।

जि येइ टेनगी बुग्द्यउ स्वइत पियेन् च्वना छि,
छिन् नकेये चाक्सलात लुओन्के च्वनगी जि,
रास्नीलान् जि कोत येर्न लोँ स्वयेन् च्वंगुन् छि,
जन्त पियेन् च्वङ ख्वन्न गुलि रस्ताउइँजु जि ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!