Search

बाये ख्वाल स्वइ मदउ

बाये ख्वाल स्वइ मदउ

बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”

दोख्सेनुं बाये किपा तयेन् सोगुन बिये ख्वन्नसिन्,
दोखुनु कयमिच इरी बाये ख्वाल स्वर ओन्नसिन् ।

थउ मुथुलान् अबा हङन् थिगोटी न्वनहाये मदर्न,
दोख्से हाखेन छेर टुक्छियेन् क्वाराङकु च्वन्नसिन् ।

न मान् मसर बा ओँसिकेइत न समाजन मसेन्जु,
दोखुनु मिपेन् सियेनुं मसियेथेँ फर्सयेन् डोन्नसिन् ।

मेबे कयमिचन् अ बा हङन् खोङ्गुइ लिलिखन जुये,
सिउताउ न मसयथेँ अकत्न नियमपेन् ब्वन्नसिन् ।

नुगर टप्ज्यारी थेँ स्याङन् मिखालान् हाउजु ख्वबि,
नियम प्वार्चियेन् गोजी थिखाके ढ्याबा थ्वन्नसिन् ।

थनुये दिन्कु दोख्सेबात लुओन्के ङिलेन् स्वर्जु किपा,
जात्रा प्याखन् स्वर्न मेप्सिन् बाये लाहा ज्वन्नसिन् ।

दोख्सेनुं बाये किपा तयेन् सोगुन बिये ख्वन्नसिन्,
दोखुनु कयमिच इरी बाये ख्वाल स्वर ओन्नसिन् ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!