Search

माये नुगर म्वखोयेन् थ्वच्वँ …..

माये नुगर म्वखोयेन् थ्वच्वँ …..

…माय ख्वाल सोय् व्यालाकु छिजि दोखुसेत भिङ्गु टोनगु…

थन्हु माये ख्वाल स्वये न्हि । छिजीन् हतगु वत माये ख्वाल स्वये आमसी । गुनानुं हतै वत मातातिर्थ आमसी । छिजी समाज जुकुन् मखे मा त मान्येकु उ लोक ब्रम्हाण्डकु तु दमु । आमु मान् छिस्त उ ब्व (धर्ती) कु पित माहाये जुर्स, मान् नइँ, त्वइँ, फि, लिङाइ व येउता ज्येखँपेन् ओमसिकेये, मस्येङ जुर्स छिजीन् उ लोकये खँ ज्येपेन् हातिङ् थुके काइ मफउपे जेउ, सायद गुन्तङ् ओमसिउपे जेउ ।

माये खपेन्ँ नुगर क्वाट्टके लाइमल्नसिन् मा थिनागु ड्वाकु व भिंगु खँग्वारा उ लोककु नाप्लरि त छिजीन् मफगु । माये नुगरकु इनागु खँपेन् गुल्पनुं टापाउ म्वजु आमु हाति हर्स मुचापेन् गिबिङ् तुलेउरा, गिबिङ् तायेङ्रा, गुनानु हातिङ् यरेउरा, गुनानुं डायेउरा हङ तिर्सना व पिर गुल्पनु माताँ । गिब्लानुं हातिङ् ज्येखय्ँ ल्याखाःकु मा छेँलान् पित वङन् च्वइँमल्गु जुर हर्स मान् न थउ त प्याटा वाकु चारै, न ज्येन् टेनउ तारै, आम् माये मिखाकु थउ पुतापे (मुचापे) जुकुन् किपा मिखाकु यार्गायेन् च्वंगु ख्वनै । मुचापेन् प्याटा वात्के च्वनरा, न जन्त म्वालेन् म्वालेन् मेलेतु थ्येन्जुरा हङन् थउ मनकु दह्रीबजी वाल्के इटिमिटी क्वन्के च्वंगु हङ मि तु मा खेउँ ।

माये हाखेन कय व मिच हङ हातिङ् मापा । कय जुर्सं मिच जुर्सं माये लागिन् थउतु हीये ग्वारा खेउँ । कय बुर्नसिनुं स्याकु व्यथा आम्लितु खेउँ मिच बुर्सं आम्लितु । उ कय व मिच हङन् ब्यागल पाकेउ छिजी समाज खेउँ । आमु समाज दुपानं मि व मिये दायित्व म्वथुपेन् दत हर्स कय मिच पाउ जुर । तर माये लागिन् उ गुल्पनुं मापा । आन्थिनुं थन्केसि माये महत्व म्वथुपेन् मदउ मखे । सिके सिके थुके थुके माये खँ त वास्ता मयेङन् थउ कालतये खँ ङेङन् मात मेबे हाखेन ख्यारिउरि, डब्डब्चियेन् ब्वल बिइउरि येकुपेनुं छिजी समाजकु मदउ मखे ।

मा हर्सङ निन्मा हर्सङ मा वा मातु खेउँले कालतये माङ् मातु खेउँ कैमुये माङ् मातु खेउँ, आन्थिनुं उ समाजकु इनागु इरिपिरि मुचापेन् दमु कि थउत बु (जन्मबिउ) मा स्वयेन् ड्वाकु कैमुये मा मखे, कैमुरि थउ टुटितल्कु च्वइँमल हङ ओप्तेचा नुगर दउपिसिन् उ थुकेइ मल कि निन्मा व कुबान् जन कैमु त जन्म मबिये जुर्स जिन् ल्येयेथेँ कैमु गिथी नाप्मलकुइ जु हङन् । जिङ् केसि मा जुयेउतुनी कयमिच दयेउतुनी हङ खँ मनकु तयेन् थउ निन्मापिस्त थउतु मा हङन् मर्यादा व अनुशासनकु च्वन हर्स उ लोककु गुनेङ् माये मिखालान् ख्वबि हायेउ मखे । आमु मान् थउ कयमिचये जुकुन्मखे जारी इरीयेङ् बयान् येङन् जुयेउ ।।

थन्केसि माये ख्वाल् स्वइरी व मदइधोंगु मात लुवन्के दान पिण्ड बिइउरि ल्याखाःकु स्वर्नसिनुं भातिचा स्वाङ् क्येङ थिनागु ख्वइँदयेन् ययेन् च्वन । छेँ दुपान नइ था त्वइँ था मदके मापिस्त ख्वके तउ कय मिचपिस्न साँफर ख्वाल (फेसबुक)कु किपा तयेन् घत्केङ् मान सम्मान व चाकर येङन् च्वङ ख्वइँ दकेइ म्वाल्गुपिसिन् इथि स्वर्न साप्याखन् क्येङरा थिनागु वा मखेरा हङ येस् ल्वावडोई फरई ? आले मदइ धोंगु मापे नाम्कु बार्मुनपिस्त दानदति येकुपिसिनुं समाज त क्येइँत स्वाङ् येङङ् ख्वइँ दमु ।

थिता खँउरि मा व निन्मा जुपिस्नङ् इनागु खँ थुकेइमल कि थउ मिच थउ छेँ येइटेनइ हङन् गुलि रसतायेन् साकुभिङ्गु दकेइत लिमलकु थेँ येङन् हतार चारहिन् आन्थितु इरिमुचा थउ मायेछेँ (माइती) उइँताक्कु मनत्यात्के ङिल्के मन येङके येँच्चउ मन्न छ्वयेन्बिर्स गुलि बाँलकु जु जेउ ? थउ मिच आले थउ मा व मेबे मिच व मेबे मा हङ भावना त त्वार्त थन्हुये न्हि खुन्हु दोखुसेङ् मा रसतायेन् थ्वच्वँ, दोख्सेङ् इरिपेन् ङिलेन् ङिलेन् थउ माये छेँ उइँरि ज्येखँ थ्वजु हङन् इसि खेन्नलान् माय ख्वाल सोय व्याला लत्के भिंगु व बाँलकु टोनगु । जय द्वाल्खा–जय भिमसेन देउ ।।।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCrfKpAHWbiEIg0uksaq5iKw&layout=gallery[/embedyt]

Written by 

Related posts

Leave a Comment