Search

छिजि द्वाल्खा शहरय ट्वाल (समाज) दुपानय् नस्कन !

छिजि द्वाल्खा शहरय ट्वाल (समाज) दुपानय् नस्कन !

ट्वालय् मिपेन् हत्नसिन् द्वाल्खा दुपान मिखान् खोइँ दउ पेंगर ङागर छेँ त जुकुन् स्वइम्वाले हरिम्वाले मखे आले हाब्चालान् नसि दुङ्गल टुल्के व सियौटारालान् नसि घुम्टारा टुल्केय् दुपान दउ छेँपेन् व आम् ठाइँय् मिपिस्त जुकुनुं छिजि समाज हङन् हत्न भातिचा म्वलोउ थिनागु जुइफरै ।

हात्त हर्स भीमेश्वर नगरपालिका दुपान दउ गुगर वडाय् ल्याखाःकु वडा ल्याखा–२ दुपान नागदह, नेगल, फुलपा, चक्प, डाँडागाउँ, दिललुङा, स्वाक्लो, गगरस, सेङ्चा, राम्पा, डोकथलि, चथिल, दामाराङ, राङराङ थलि, डांगर, माने, तिखातल आले द्वाल्खा उलिजुकुन मखे मेबुङ् दइफरै ।

उलि ट्वाल, बस्ती, गाउँ दुपान दउ ट्वाल त थिठाइँ मुङन् छिजि द्वाल्खामि हङन् नुगर ड्वाकके हरिमल्गु खेउँ छिजिन् । आन्थिनुं आनागु खँ महत्कु छिजिन् पिपानय् मिपेन् ययेन् पूजा येरिमल्गु सामान भातिचा ङ्याङन् पूजा येङन् देउ स्याउदायेन् होटलकु च्या तोङन् निजा नयेन् ढ्याबा पुलेन् ओङन्लि थापरेरि भातिचा हङथेँ जुर हङन् न्हास ड्वाककेउरि सिवाय् मेबु मतलब मतर्जु हर्स आले आमु ट्वालय् विकास गिथि येङन् जुयेउले ?
छिजिन् द्वाल्खा त ओँसिकेर्न घत्केथेँ भीमसेन देउय् नाम कायेन् इसि छेँ भीमसेन देउय् देगलनाप तु खेउँ हतगु ।

आले गुनुं पिपानय् मिपिस्त खँ ल्हायेन्तु मूल क्येइँ मल्दन हर्स भीमसेन देउय् नामकायेन् पाखलतीकु मटर जाउदिरै आले जउखउ म्वओङन् सिधै ओन कि देउय् छेरकुतु थ्यइँफरगु हङन् थउ द्वाल्खामि जुये अभिमान क्येनगु ।

छिजिन् द्वाल्खाय् भीमसेन देउ स्याउदार यउपिस्त गुल्पनुं उ खँ महत्कु कि भीमसेन देउकु स्याउदाइत उइँ स्वयेन् हाखेन द्वाल्खा शहरय् कोब्न ट्वालकु दउ गणेश देउत स्याउदायेन् ययेन्लि जुकुन् भीमसेन देउ, आले काली माय् देगल (मन्दिर), देक्वार (देवीकोट त्रिपुरा सुन्दरी), कोब्देउ (बालकुमारी)कु ओङन् थिगुरी उयेन् स्याउदायेन् येर्स जुकुन् द्वाल्खा ओङ महत्व दयेउ, आले मनकु टोङ खँ पितययेउ हङ खँ तइमल्गु खेउँ ।
आले छिजि ट्वाल (समाज)य् मिपिस्न न मेबु खँ हाति थुकेइ मल्गु दमु हर्स भीमसेन देउ स्याउदार येउपिस्त गुलि ट्वाल दमु, गिब्नखेन्न गु गाउँ बस्ती दमु हङन् हरित लास्चाइ मजिर, हरित ठाकउ चाइङ् मजिर ।

दोखुनु ठाइँय् थउथउ अस्तित्व दमु, आमु ठाइँय् ब्यागल तु विशेषता व महत्व दइफरै । हातिङ् ज्येखँ येरिमल्गु अवस्थाकु द्वाल्खा देश थिगुरी च्वंगु बस्नेत, दाहाल, सुबेदी, सापकोटा आले तामाङ, थामी, कामी, दमाई टुल्के त सत्तयेन् ज्येवाइत लिम्वसोउ छिजि नेवार जाती न थउ त ओँसकिेइत व द्वाल्खाय् मौलिकता क्येइँ तरि हात्त चिचामन येङ खेङ् उ खँ थुइ ठाकर ? ऊ ईसिन जुकुन मखे छिजि दोखुसेनुङ मनकु टोनगु ।

हाबि हाबि द्वाल्खाय् लाङाकु साप्याखन ल्हुकेर्न फुलपालान् थामी पिसिन् मारुनी प्याखन् हाउजु, राम्पाखेन्नलान् टफ्फा प्याखन् हाउजु । डोक्थलीलान् ख्याली प्याखन् हाउजु, आन्थितु तामाङ पिसिन् अम्बा, आँबल टुसी,फर्सी मित हाउजु, दामराङ्य् थामी पिसिन् सिठु, ईउ, ईसु, ड्वाका, नाम्खी, सुरी, छासा, भकारी व चक्रीपेन् मित हायेन् थउथउ कला सीप त म्वात्केतउजु ।

उलि जुकुन् मखे गुन्ला ताक्कु द्वाल्खा थिगुरीय् गाउँ बस्तीलान् मिपेन् जात्रा स्वर येउपेन् खोन्न गुलि रसताइ दउजु, दोखुसे छेँय् चपिलन्नसि चप टुल्के पाउनापेन् थिखाउजु । भीम एकादशी खुन्हु जुलु, क्षेत्रपा, पिखुती, बाबरे, नागदहलान् बेलपत्र हायेन् बाजा ठ्याङन् येर्नसिन् द्वाल्खा गुलि चहक दउजु । छिजि ठाइँय् मूल खँ क्येइँ त दुपान नुगर्ननसि बल पितयेउजु । आउ थनुकेसि जि द्वाल्खामि हङन् हरितं लास्चाइमल्गु व्यहोरा क्येङन् छिजिन् थउ टुटिकु पान् प्वाले थिनागु चाइ दयेन् येर, हात्त ?

उकु हरिम्वाले खँ हाति हर्स द्वाल्खा देश छिजि नस्कन खेउँ आमु नस्कन स्वर्न तामाकोशी नागदहलान् थात (उत्तर), राङराङ थलिनापय् दोल्ती खोलान् कोत (दक्षिण), खिङ्गौ झोरलान् हाखेन (पूर्व), सुनखानी–सिंगटी साँधय् दोल्ती खोलान् लिन (पश्चिम)य् दात्तिकु च्वंगु दोखुनु ठाइँ त छिजि द्वाल्खा हङन् ल्याखा तयेन् आँकु च्वंगु दोखुसेतं द्वाल्खामिय् ठाइँकु तयेन् येउता ज्येखँ येत्न सत्तयेन् थिठाइँ ग्वार्मुङन् ज्ये ङाकेइलौ । मिय् जातित्व त गुल्पनु म्वलोङन् दोखुनु थिगुर बार्पयेन् च्वन्गु हर्स छिजि ठाइँय् विकास येरित हातिं ठाकउ म्वजुयेउ ।

उ खँकु थपे मन्न हाति चाइत, हाति बार्पइत इस्त बाँलकु सल्लाह बियेन् ज्येखँ येरित ग्वाहर बियेन्दित ठाकउ माचायेउ व थउ मनन् जुकुन ड्वाकु मोसुकाईत ज्यउ हङ भर कायेन् आउ त जाउदिर्गु । जय भीमसेन ! जय द्वाल्खा ! जय द्वाल्खा मी !

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!