Search

बाँपीझ्याला पतिय् थिगुर मन्न टोङ खँ !

बाँपीझ्याला पतिय् थिगुर मन्न टोङ खँ  !

द्वाल्खाय् दोखुनु सामाजिक ज्येकुठी (संघ संस्था), ड्वाकुन्दांगु मानेरिमल्गु अभिभावकजनपेन्, साङतपेन्, दाजुकिँज आले ताताकेहेँपेन् १
दोखुनु स्वयेन् हाखेन स्याउदाइ ! आले आउ हाखेन हाखेन ब्वाङन् ययेन् च्वंगु महनीय् उ रसताइदउ ब्यालाकु दोखुसेतं आउ येउ महनी दोखुसेलागिं बाालकु थ्वजु, भिंगु थ्वजु, थउ थउ छेँय् जाहानपे नाप रसताइदके मानेरी फउ ब्याला थाया इसिखेन्नलान् उ तु बाँलकु आले भिङ्गु टोनगु ।

हाबि मिखान् खोइँ मदउ किरन् दुःख बिर्जु, आउ मिखान् खोइँदउ ल्हाहान् ज्वइँजिउ किरन् दुःख बियेन् गुल्म्हा मिपेन् मफय्ेन च्वंगु खँ वा छिजिन् सिये दमु खोङङ् दमु । हाबिय् निस्दँ हाखेन २०७६ दय् चैत न नसि कोरोना नामय् मिखान् ख्वइँ मदउ ग्यार्दउ किरन् येँगन् मिपिस्त नइ, त्वइँ, च्वइँ त जुकुन् मखे कि सास काइत त तु ठाकयेन् च्वङन् गुल्म्हा मि कुब्यालाकु तु मदयेन् ओन, गुल्म्हाय् धनुं म्वर मिङ् मन्त ।

यिनागु ब्याला गिबिङ् गुन्तं हातिं म्वजुयेन् थ्वचोँ हँगन् गुल्म्हान् गुलि द्यउपिस्त ग्वाहार फोन्जुजेउ गुल्ता मनकु टोन्जुजेउ आन्थिनु जुइमल्गु खँ जुयेन्तु त्वार्तजु । आम्त तांकेइत मुलुक लोकय् मिपेन् थि जुयेन् पित येर्हिन् नामन्ते खँ ल्हार्हिन् खेउ वासरउङ् पित कार्हिन् मखेउ वासरउङ् पित कार्हिन्, गुलि मिन् उतु खेउँ बाँलकु ब्याला हँगन् मसउ मसिउपे मिखा ट्वाप्चियेन् ढ्याबा ग्वार्मुन्हिन् गुलि मिन् थउ छेँकु कुस्त सम्पत्ति दर्सं मदउ ल्याखा क्येँगन् नये अन्नटुल्के थउ छेँकु थिखाकेर्हिन् । आनागु खँय् ल्याखा येँगन् साध्य तु मद ।

आमताक्कु आनागु ग्यार्दउ ब्यालाय् वास्ता तु मतयेन् मिपिस्तं नइत जाकी, बजी, चिकन्, चि, मसला, ढ्रयाबाटुल्के ब्वठयेन् लिङाउ मिपेनुं दउज, सामाजिक संघ संस्थापेनुं दउजु । नामडायेन् उदाहरण तु बिमल्नसिन् छिजि द्वाल्खाय् कालिन्चोक युवा क्लव न हाबिय् पटकय् कोरोना व्यथान्थिय् ताक्कु ठाइँ ठाइँकु जा नकेइरि, वासर ब्वठइरि, मफउपिस्त अस्पताल थ्येंकेइरि ज्ये येँगन् मिय् कर्तव्य क्येङ दउजु । आन्थितु द्वाल्खा म्यास्मुचान् नइत मदउ म्वखोंगु द्वाल्खाय् दाजुकिम्ज, तिताकेहेँपिस्त छेँ छेँकु कुठा कुठाकु नयत मल्गु रासन बियेन् ड्वाक्कु ज्ये खँ येँगन् तयेदमु । आन्थि तु द्वाल्खाय् मेबु संस्थापेन् छिजि द्वाल्खा डोबर, बनारसी ग्वाहार बिउ ल्हाहापेन् (बनारसी सहयोगी हातहरू), टाइगर टीम तिखतल दोलखा, द्वाल्खा गुठी व कालिञ्चोक युवा क्लव थिनागु कल्याणकारी संस्थापिसिन् मिय् भावना क्येँगन् तये छिजिन् खोँगन् तये दमु ।

आउ लित थिता किर डेंगु हङ पाँती ययेन् मिपिस्त दुःख बियेन् मफके तयेन् तय् खँ वा दोखुसेनुं सिरै, उ व्यथानुं घत्कें मिपिस्त हैरान येँगन् तय् ब्वय् खँपेन् छिजिन् तायेदमु । वय् लागिन् राज्य खेन्नलान् येरिमल्गु ज्येखँ वा येँगन् तु च्वन । येँ जिल्लाकु दउ घत्केथेँ नगरपालिकापिसिन् सुन्हि, न्हिनस् संध्या ब्यालाकु मिपेन् ग्वार्मुङन् आमु पाँतीय् व्यथा गिथि जुयेन् जुर, हाति ल्याखान् जुर हँग खँ थुकेइत चेतना व ज्ञान बिइउरि ज्ये खँ जुयेन् च्वन । आन्थि तु येँ महानगरपालिकाय् घत्केथेँ वडापिसिन् यिनागु ज्ये येँगन् क्येङन् च्वंगु दमु । र्इृथितु उ ज्येखँकु म्यासमुचा मैजु कल्पना श्रेष्ठ महर्जन येँ महानगरपालिका वडा ल्याखा २ लान् येल्पनुं उ पाँतीलान् थउ सुरक्षित जुइत येरिमल्गु चेतनामूलक ज्ये खँकु लिङायेन् द्वाल्खाय् न्हास टिक्रेत्के तयेन्तरै । मैजु कल्पना श्रेष्ठ त इसिखेन्नलान् येक्कु येक्कु सुभाय् दमु ।

आउ इथि तु छिजि द्वाल्खाय् दोखुनु संघ संस्था व दाजुकिँजा तिताकेहेँपेन ग्वार्मुङन् उ येँ देश दुपान उ पाँतीलान् छिजि सुरक्षित जुइरि गिथि हँग बारेकु जन चेतना बिइउरि ज्येखँ तयेन् सुन्हि न्हिस् घडी (२ घण्टा) उ महनीन् हाखेन यिनागु ज्य ग्वर्गु हर्स हाति जुयेउ रु उ इसि थिगुर ओप्तेचा मन्न टोँग खँ खेउँ । थपे राय सल्लाह सुझाव हाति दयेउ आमु खँ त थप्सिन् बाँलकु खँ तयन्दित हँगन् इसिन् भर कायेन् च्वनगु ।
सोच छिजि दायित्व दोखुसेय खेउ ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!