Search

ट्वाल् समाज दुपान् हाति येर्स जियेउ ?

ट्वाल् समाज दुपान् हाति येर्स जियेउ ?

समाजय् बयान ग्वा गिथि येरि ? आमु थिगुरतु समाज खेउँ । थिगुर त ट्वालय् मिपेन् खेउँ, भातिचा पाउ खोइँदउ हँग दउ व मदउय् ल्याखाकु खोइँ दउ खेउँ । मुचाताक्कु आखर ब्वन्न थिगुर तु साँफरकु च्वयेन्तये आखर ब्वँगन् यये खेङ्, दउपिसिन् ब्वङ साँफर व मदउ पिसिन् ब्वङ साँफर ब्यागल मदउ जु, आखर च्वये भ्वँर साँफरउङ् थिगुर तु जु खेङ् । आखर च्वइत बिये खाली पतिं दउपे लागिन् लुँन् जलप बियेन्तय् मदउजु न आमु खाली पतिकु ओहोय् स्वनन् बुट्टा कय् दउजु । आन्थिनुं मिपिसिन् दउ व मदउकु हात्त पाकेय् जेउ आमु समाज व ट्वाल दुपान यिनागु खँ थुइत हात्त कत् थुइ मदउ खेउँ खँ लुवन्न अचम्म लगैजुर ।

देउ देगल थिगुर तु, लाङा थिगुर तु, वति थिगुर तु खेउँ, द्यउ स्याउदाइ त ओंगु मिय् जिउ थिगुर तु खेउँ, द्ययउ त स्वउ मिखा दउ व मदउकु हातिं पाउ खोइँ मद, आन्थिनुं मिपे मन्न टोइँरि ल्याखा ब्यागल हात्त जेउ ? भातिचा मदउ, न्वन्हाइ मफउ, बल न माचाउ मिपिस्त क्वत्यालेन् ख्यारिम्वाल्गु आमु समाजय् टाठाबाठा सुकाउपेन् खोन्न उदेक लगैजुर ।

भातिचा मदउ पिसिन् येँ देशकु थिपटि बुँ ङ्याङ खोन्जु तार्जु हर्स, गुरि देउकुठाय् द्यउ ल्वाप्ठोन्जुजेउ हँगन् हरिउरि, भन्सारकु जागीर नउपेरा खँ लायेन् साध्य हँगन् नामन्ते बास लाइउरि, मदउ मिसामि पिसिन् भातिचा बाँलकु वास्ती फिये खोन्जु हर्स, गुन्गुरिय् जडौरी फियेन् फुइँ क्येनइ हरिउरि, म्वाक्ताउपेन् हँगन् गल फर्सके खँ ल्हाइउरि चलन दउ आमु ट्वाल समाज गिथियेङन् थात ल्वाप्डोयेङ् जेउ हँगन् ड्वाकु पीर बुयेन् च्वइँमल्गु दमु ।

उ व्यलाय् सृजना हात्त जुरले ? आमु ट्वाल समाजकु मेबे खँल्हायेन् न्हिचा छोइरि ज्ये येँगन् च्वंगुपिस्त गिथियेँगन् बाँलकु मूलोँकु गिथि हाइरिले ? वय् लागिन् दोखुनु स्वयेन् हाखेन नुगर व मन हङ हातिले आमु खँ थुकेउ मिय् मन बाँलरिमल्दन । आनागु दउ मदउ खँ ल्हायेन् आन्थिङ् ब्यला म्वके च्वंगुपस्ति गर्छिं ल्हाहा खाली म्वजुकेइत आम्दानी पितयेउ ज्ये हाकेइ मल्दन, आनागु खुरापाती खँ ल्हाउपिस्त खलक खलक दके ब्यागल खाले ज्ये बियेन् येउ आम्दानीलान् लिबिय् ब्यलाकु हातिं भिंगु ज्ये जुयेउ हँगन् बाँलकु माङास खोंकेइरि उद्देश्य क्येइँ सकेइफर्जु हर्स आमु समाज व ट्वालकु गुल्पनुं मभिंगु व बामलकु खँ पित मायायेउरा..!

टुटि पाराक ल्येइत ठाइँ मन्त हर्स, ल्हाहा वाइत हातिं ज्ये मन्त हर्स मिखान् जुकुन् टुलुटुलु स्वयेन् च्वङन् हाति यरेउले, न्हास्न सास काइरि व पित छोइरि ज्ये वा मयेत्कि हर्सं थउतु चलैजु जु हे जुर, नस्पुटिन् न्येइँमल्गु ज्ये येँग लागिन् खेउ खँ ल्हार्सं मखेउ खँ ल्हार्सं मेप्सिन् खँ ल्हायेन्लि ताउ हे जुर, कि हातिं मातायेन् च्वइँत माताउतु बहिरो जुइमल्दन । मिय् म्वग्रकु दउ दोखुनु अंग त सुम्मके च्वइँ मबियेन् सोंके तर्जुहर्स आन्थिङ् ब्यला म्वयेन् वंगु जुर । आले न गुनान् गुने खँ न्येइमल्गु जुयेउले ?

थिगुर ट्वाल व समाज त बाँलस्केइत आमु ट्वालय् मूल मिन् जुकुन् दोख्तां ज्ये हायेन् ल्हाहा ल्हाहाकु छेँछेँकु थ्येंकेयेन् जुकुन् ट्वाल समाजय् विकास जुयेउ, दोखसे छेँय् समस्या पीर ताङन् ओयेङ् हँग ओल्तेचा व ओप्तेचा सोच न मन्कु टोन्जु हर्स न थउ त बाँलकु जुयेउ न ट्वाल समाज त ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!