जि अले जन माँ खाँ

जि अले जन माँ खाँ

माेवाईलकु फेसवुक चल्याङन च्वङ वानि परै जुर
न्हिछि फेसवुककु तु थिगुर नक पेज पिंलुर
यिउ वा थाैतु ताैथली भाषाय पेज जुउ च्वन
हरि मफगि अामु व्यालाकु गुलि रस्तार नुगर जन
म्वालेन उन्न भेष बहादुर श्रेष्ठन चल्याङ दउ च्वन
“ताैथली पाल्सि भाषा ” हङन नाम तय दउ च्वन
ताैथली हरिकद्नउ जी जन्मई जुय प्याराे ठाई
ताैथली भाषाकुतु दखुसाेयन हावि सयखेउ खाँलाई
जन माँय मुडेकु च्वन्न नसि,जन बा नाप च्वङन बाेन्ननसि
ट्वालय् दाजुकिज नसनाता साँगत पई नाप मेथर्ननसि
वनकु घाँस लर्उन्ननसि, अले वनकु सिं म्वालित उन्ननसि
घट्टकु साेतु क्यालित उन्ननसि,पिबुकु जे यारित उन्ननसि
वतिकु लाेखु कार्उन्ननसि, वगैंचाकु पाँगु खार्उन्ननसि
यउ व्यालाकुउ यलेउ यल्पनु थाै तु भाषकु खाँ लाउवे
दखु दखु नु थाैमि लाँ कु नाप्लत्न थाैतु खाँ लाय ताउवे
अठ्ठाईस सालन जिसि बा न जिस्त हेटाैडाकु हायन यर
नक ठाई नक ट्वाल्मि छिमेकि थाै जन्मईजुय ठाईथे मखेर
थाै छें दुविन थाै खाँ लार्सउ ट्वाल्मि नाप मेवुतु भाषा लाईमल्न
जे के वजार स्कुल यले उन्सउ मेवैतु भाषाकु खाँ लाय ताइमल्न
विस्तारन थाै माँ भाषा कु खाँ लाईत वातावरण मजुर त्वार्तयनउन
भाषा म्वात्केईत दखुुसाेयन ढाेक खाँ थाैतु छेंय वातावरणजुउच्वन
छेंकु बुढे अजि दर्टुल्ले मुचापसिननु थाै माँ भाषाकु खाँ ताउतन
थाै माँ भाषा नाेन्टुउतन थुउतन अले मल्नसिन थाैतु खाँ लाउतन
अजि मदयन्लि छेंकु थाै माँ भाषाकु खाँ लाईमल्गु वाध्यता तान
माँ भाषा मथुउ मालाउपेन छेंकु घत्के जुयन्लि माँ भाषातु नान
छेंय ढाेक मिंन थाै खाँलाई त्वार्तयनलि मुचापसिन गिनान सयउ
भाषा म्वात्स जातिम्वात जाति म्वात्स देशम्वात गिथियाङनसियउ

गणेश कुमार श्रेष्ठ
हेटाैडा-४चिल्ड्रेनपार्क

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!