Search

प्राकृतिक वासर व मिय् जुनी

प्राकृतिक वासर व मिय् जुनी

थिगुर जुनी मि जुयेन् ययेन्लि मिथेँ तु जुइ सकेइ मल, थउ जउ खउ हाखेन्लिखन् दउ प्रकृति दुपान दउ लोखु, ब्वँ, लुङा, वन, सर्ग आले मेबु जीवपेन् गिथि अडैजुयेन् च्वन,आमु खँ थुकेइफइ मल । सुन्हि हात्त जुर, बल्न्हि जु कारण हाति खेउँ यिनागु खँ त येल्पनु मनन येरि सइमल ।

सुन्हि डोन्नन्नसि बल्न्हि डिंटुल्के त थउ लागिन् बाँलस्के स्वयेन् थउ ज्यान त थउ तु स्याहार येरिउरि ज्ये त तु प्राकृतिक वासर येरिउरि हङन्हतै । नइत्वइँ त दमु हङन् घत्के नइरि ब्यालाय् ल्याखा मतयेन् हाति नाप्लतै आमु नइत्वइँ येरिउरि ज्ये मिय् जिउय् लागिन् भिंगु ज्ये मखे । न्हिन्पत्तिङ् सुन्हि डोङन् मोर लुइरि, पीर चिन्ता माकायेन् थउके हाति दमु आमु ब्याला स्वयेन् व्यवस्था येरिउरि ज्येतु प्राकृतिक वासर दुपान लतयेर ।

नये चीजकु घत्के कार्बोहाइड्रेट दउ जाकी, बजी, आलु थिनागु आले मम, चाउमिन, विशेष येङन् चिकन घत्के तये नये चीजपेन् नइमजि । फर्स नस्न्हुन् थिपुल उपवास (व«त) च्वइँरि ज्ये येक्कु बाँलकु खेउँ । इथि येत्नसिन् मिपे म्वग्रकु हम्मेसि हातिङ् व्यथान् मफौ । मिपे म्वग्रकु फट्टुल्के डाक्टर वासर मयेङन्, सूइ माकायेन्, म्वग्रकु घार (चिरफार) मयेङन् म्वारिफइरि तु प्राकृतिक वासर खेउँ ।

रोग व्यथान् थिदोन्के जुकुन् मखे कि हातिङ् व्यथान् मथिके म्वरिफइरितु प्राकृतिक वासरय् विशेषता खेउँ हङन् थुकेइमल । उ प्राकृतिक वासर हङ तु नइ, त्वइँकु ध्यान बियेन् गुल्पनुङ् मफउ म्वजुयेन् च्वइँरि खेउँ । उ ज्ये खँ त येक्कु मनकु तयेन् लिङाइफर्गु हर्स शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक ल्याखान् मिपेन् येल्पनुं तन्दुरुस्त जुयेन् च्वइँ फरै ।

प्राकृतिक वासर हङ तु थन्केसिय् न्हुलु प्रविधिलान् पितकाये रासायनिक चीजपेन् तयेन् दकेय् वासरपेन् नइमाबाल्के थउ तु तनदुरुस्त जुयेन् च्वइँफइरि खेउँ । गुङ मिपेन् गुल्पनुङ् मालाउ व्यथान् थियेन् ल्हासाकु तु च्वइँमल्गु जुउङ् ख्वइँदमु आनागु जुयेन् च्वइँ माबाल्केइत नइत्वइकु घत्केङ खँकु ध्यान बिमल्गु दमु । थउ म्वग्रत हाति नर्स भिंगु जुयेउ हङ खा मनकु तइफइमल । गुं नये चीजन प्याटात बामलस्केइ फरै हर्स गुं नये चीजन ही त बामलस्केइफरै ।

उ प्राकृतिक वासर हङ तु ब्यालाकु नइरि, व्यायाम योगा येरिउरि, लोखु गुलिफरै आम्लि त्वइँरि, उपवास च्वइँरि खेउँ । प्रकृतिकु दउ चा, लोखु, लुङा, सिमापे नापं हेलमेल येङन् म्वग्रकु दउ दोखुनु अंग त चलायमान येरिउरि तु प्राकृतिक वासर दुपानये खा खेउँ ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!