Search

प्याटामारि जुर्न मिसामि त गिनागु जुर हाति यरिमल ?

प्याटामारि जुर्न मिसामि त गिनागु जुर हाति यरिमल ?

मिसामिपिस्त प्याटाकु मुचा दर्न म्वग्र व मन दुपान घत्केङ स्याकु त सहेरि मल्गु अवस्था पितयेर । इथि जुयलागिन् यिनागु ताक्कु आराम काइमल्गु जुर । मुचा बुइ दोन्केयेन्लि माय् निर बाखाचाखा जुयेन नीर मगरि फरै । मुचा त दुधु त्वन्केउ, खिचो फात्चुरा हङन् घडी घडी स्वउ, यिनागु ज्ये खँकु थाइमल्गु जुयेलागिन् ढनीर मग । इथि स्वर्नसिनुं मुचा प्याटाकु दयेन्लि गुलिसनं निर बाँलस्के काइ म्वखोङ ।

प्याटामारि जुर्न थउ त घत्के नीर काइ म्वखोइँरि दोखुसे लागिन् ड्वाक्कु समस्या खेउँ । उ स्वयेनुं ड्वाक्कु समस्या हङ प्याटाकु मुचा दयेन्लि झन् बामलरि फरै । यिनागु नीर मायाउ बानीन् यत्न डिप्रेसन जुयेउरा हङन् ग्यारिमल । आले हाति कारण् न नीर बाखाचाखा जुरले ? उकु सोईलौं ।

घडी घडी च्व फारि यउः
उ ब्यालाकु प्याटामारि जु पिस्त मिर्गौला हाबिय् थें सामान्य मजुयेन् भमतिचा चाँड तु ज्ये यरि म्वालै । उ ताक्कु हाबिये स्वयेन् मिर्गौलान् ५० प्रतिशत घत्के हि त सफा यतै, उ कारण न बढी तु च्व फारि यर । प्याटाकु मुचा ड्वाकयेन् ययेन्लि थउ जिउं ड्वाकयेन् तौल थात यउ जुये लागिन् पिसाबय् मात्रां बढैजुर । उ कारण न घडी घडी डोङन् च्वइँ मलेन्लि ठाकउ ताइदमु ।

प्याटाकु मुचा स्वन् :
प्याटाय् मुचा गुलि ड्वाकर आम्लि तु आमु मुचाय् सन्तुलन हिलेन् यर । ठाइँ हिलेन् सोन्न मा जु त सकस ताइदयेन् यर, दुपान मुचाय् ल्हाहा टुटी सोन्केर्नसिनुं मा त स्याकु ताइदयेन् यर । प्याटाकु मुचा सोन्नसिन् हाति थुकेइमल हर्स मुचाय् जिउ व स्वास्थ्य बाँलकु तु दमु हङन् थुकेइ मल । मुचा सोन्न थउ त अप्ठ्यारो थिनागु ताइदर्सं लिबि बानी जुइदोंन्लि हातिं म्वजु ।

टुटि खर्न्यियत्न :
प्याटाकु मुचा ड्वाकयेन् यर्न आमु मुचाय् जिउये सन्तुलन मिलैजुर्न मुचा हतिइथि सोइँ लगैजुर आम्ताक्कु टुटि खर्निरि फरै, या पिलाका सर्पिरि फरै, वये लागिन् रि बिस्तार्न टुटिये पुलि पिलाका, चुलामुला व पैतालाकु मसाज यरि मल । उ ताक्कु लोखुं भात्चा घत्के तु तोन्स झन् बाँलकु ।
उ ताक्कु प्याटामारि मिसामि पिस्त आन्थिं गलैजुयेन्येउ ताइदइफरै, हात्त हर्स यिनागु ताक्कु आइरन भिटामिन घटैजुयेन् यर । यिनागु ताक्कुरि ताकत पितयउ नये चीजबीज नइमल, इथि नर्न मुचा व माउरि निस्मातं ताकत पित यर । यिनागु ताक्कु आइरन मगत हर्स टुटि पी..ययेन् झम् झम् जु गिनागु जुर । उ ब्यालाकु टुटि त सिधा तयेन् थातकोत यङन् त्यालिमल । अझ च्वङ ठाइँलान् भात्चा टायेन् लिङाइरि ज्ये यर्स झनै बाँलकु जुयेउ ।

डिङ ठाइँये अवस्था :
उ ताक्कु छाकु ल्हासा लाइमजि, भात्जा क्यातौ ल्हासा व फुङं क्यातौ मुलायम् जुइमल । उ ताक्कु प्याटा बेस्न ड्वाकयेन् यये लागिन् हङ थें डिं मिलै मजुइफरै । आम कारण न यिनागु ब्यालाकु प्याटामारि मिसामिपेन् डिन्न खउखेन्न स्वयेन् डिंमल । इथि डिन्न मुचाये जिउ कु हि बाँलस्के चलैजुयेन् स्वस्थ यरित ग्वाहार मिलैजुइफरै ।

तनावः
उ ब्यालाकु मिसामि पिस्त घत्केङ् तनाव जुर, नुगरकु घत्केङ खँ मेथइ लगैजुर, गिथियङन् मुचा पित काइजेउ, सुत्केरी व्यथा लगैजुयेन्लि गुलि स्यारेउजेउ हङ खँपेन् लुवङन् यर्न मन खोङन् यइफरै । यिनागु ताक्कु टाहागके सास दुतपित यङन् थउ त आत्मविश्वास बलियो यरिमल, यदि यिनागु खँ मनकु यर हर्स ओप्तेचा सर न म्ये न्येङन् जिररा अथवा हातिङ् सोंगु किपा स्वयेन् जिररा अथवा साफर ब्वङन् जिररा थउ नुगर त क्वाट्टके तइ फर्जु हर्स । मा व मुचा निस्मातं बाँलकु जुयेउ ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!