Search

माइक्रो वेभनकु नये चीज क्वात्के वा बुत्के नर्न बाँलकु रा बामलकु रा ?

माइक्रो वेभनकु नये चीज क्वात्के वा बुत्के नर्न बाँलकु रा बामलकु रा ?

थन्केसि कउला, जा व निजा नइत पहिलाये थें हतार जुर लिमलत हङन् बासीतु नयेन् उइँमल्गु व्यला मद, ब्यला हिल्न न्हुलु भाँडा, न्हुलु प्रविधि आले विज्ञान न पितकाये न्हुलु त तौरतरिकाये लिखन् लिङार्न लिङार्न हातिङ् ज्ये यरित मिपिसन् ब्याला म्वके लाहा टुटी स्वंके च्वइँ मल्गु अवस्था मद ।

उतु खँये सिलसिलाकु थनु बुथुरकु छ्याले थिता थालाये बारेकु थिगुर खँ तै टेङ दमु, छिजि द्वाल्खा नेवारी भाषान् हत्नसिन् उ थालाये मूल आखरये शब्द मदउ थिनागु लगैजुर । प्रविधिये ल्याखान् हत्नसिन् माइक्रोवेभ हतगु, वये ज्ये हङ खोँगौ त क्वात्के जुर्सं हातिङ् काँची त बुत्के नइ नकेइरी खेउँ, तर थन्केसि गुनान् गुनान्रि यिनागु थाला (माइक्रोवेभ) कु दकेय् नइरी बामल उन् छिजि जिउ व स्वास्थ त जोखिमपूर्ण क्यान्सर जुइफरै हङन् हतहिन् हर्स गुनानुङ् उ खँ ठिक मखेङ् हङन् च्वनहिन् ।

आले हाति उ खँ पेन् सत्न तु खेङ् या मिपिस्त तिर्पाकैत ख्यारित हङ मखेउ खँ हङन् उ थालाये बारेकु म्वालिख्वालि जुइमल्गु जुयेन् यर । उ थालाकु क्वात्के बुत्के नये चीजपेन् हानिकारक तु जुररा ले ?

उ खँये लागिन् अनुसन्धान यकु पोषणविद् पिसिन् यिनागु खँ मखेउ व मभिंगु हल्ला जुकुन् खेउँ कि यिनागु थालाभाँडाकु नये चीज क्वात्के नयेन्लि क्यान्सर जुर हङ खँकु हातिङ् आधार मद । पोषणविदपे खँ अनुसार मेबु खाले यिनागु थाला भाँडाकु हातिङ् विकिरण दये लागिन् ब्यागल किसिमय् बफ (उर्जा )ये ल्याखा दैफरै, गुरि विकिरण्न डिएनए टुल्के टप्छ्यारी फउ बल दइफरै, तर उ थालाकु यिनागु नेगेटिभ उर्जा पिथ माया । उ थालाकु नये चीज क्वात्केरी बुत्केरी झन सुरक्षित व बाँलकु ज्ये खेउँ ।

छिजिन् नइत दकेय् चीजबीजकु रेडियोधर्मी हङ तत्व मद, पोषणविद पिसिन् हङ थें तु उ माइक्रोवेभ हङ थालाकु माइक्रोवेभ रेडियो विकिरण दये लागिन् नये चीज क्वात्केइत ग्वाहार बिरै ।

उन् नये भोजन क्वात्केर्न क्वाहाये लोखु त तु क्वात्केयेन् भोजन त कवाकु यतै ।माइक्रोवेभकु केकये वस्तु व बिस्कुट दके नर्न घत्केङ फाइदा दमु, हात्त हर्स उकु दकेय् व क्वात्के नर्नसिन् नये चीजकु दउ प्रोटिन इलेक्ट्रो्न ताङन् म्ववँ, उकु नये भोजन दकेर्न क्वात्केर्न घडी ब्यालाङ् घत्के लगैमजु । माइक्रोवेभकु भोजन क्वात्केर्न भरसक सिसाये थालाभाँडा छ्यालिलौ, आले उकु नये चीज क्वात्केर्न टाँसैमजुइकेइत चल्याङन् च्वइँमल आले टाक्कलटुल्के क्वाङन् च्वयङ् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!