छन ख्वाल मोखोङ्के

छन ख्वाल मोखोङ्के

हरि श्रेष्ठ
थनुकेसि हात्त हात्त,
छन्त त्वार्तई मफर्गी।
छि विना हात्त हात्त,
याकार्चाङ् चोँई मफगी।

आकाशय नेम्ला सोयन्,
छन्त तु पियन् चोनगी।
उ जीवन हात्त हात्त,

छन्त तु साँचेङन् तरगी।
छन बाँलकु ख्वाल खोङन्
गर्छिङ् चोँई मफगी ।
छन्त नाप्लरी लागिन् जी,
देउ देउकु उयन् चोनगी ।

थनुकेसि हात्त हात्त,
माङस् जुकुन खोनगी।
छन ख्वाल मोखोङ्के,
गर्छिङ् चोँई मफगी।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!