मीन नसि मि टुल्के !

मीन नसि मि टुल्के !
कल्पना श्रेष्ठ महर्जन्

मिः जुयेन्लि मि हङ ओँसिमल,
मीन मिपिस्त स्वइङ् फकेइमल ।

स्वर्न मिपेन् वा दोखुनुङ् थिगुर,
च्वर्न खँपेनुङ् दोखुताङ् थिगुर,
खाली मिपे व्यहोरा तु ब्यागल,
जाली मिपे खँ ङेइ तु माबाल ।

मिन नसि मि टुल्के सिकेइमल,
मि जुयेन्लि नुगर त थुकेइमल ।

हुक्न उइँरा उक्न म्वालेन् लिङाउ,
ढ्याबाये लागिन् प्वालेन् लिङाउ,
सिद्धान्त बोङ्गुपेन कुठा दुपान्,
कुम्लो बुपिसिन् नुरै छेरये देपान् ।

मीन नसि मिपिस्त ओँसिकेइमल,
गुरि भिंगु दांगु थउ तु थुकेइमल ।

यलेङ् जुर्सङ नुगर –क्वाटके तइरी,
थउलागिन् जुकुन् फाइदा म्वस्वइरी,
थउ भिंकेर्स दोखुसेनुं हरेउ बाँलकु,
लिबि सिङन् उइँमल थिगुर मुलकु ।

मि जुयेन् मिपिस्त ग्वाहारुं बिमल,
हातिङ् जुर्स लिबि आमुतु मिंमल ।

भातिचाङ् कोत जुपिस्त हेपेरि मटे,
दउ व मदउ हङन् ब्यागल यरि मटे,
दउ जुपेन् जुकुन् सर्गकु थेङ्गु मखे,
मदउपेन् उ धर्तीकु च्वङन् च्वंगु मखे ।

मिपेन् यउङ थ्वजु थिगुर जुकेइमल,
गुनान् गुन्तङ थातकोत मयेत्केइमल ।

२०७८/०४/२९
लाजिम्पाट, काठमाडौं ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!