Search

प्याटा प्वङ्ला ताक्कु उ चिजपेन नईमजि …

प्याटा प्वङ्ला ताक्कु उ चिजपेन नईमजि …

सुन्हि डोङन घत्केथें मिपिसिन् च्या, कफि व कउला यत्नसिन् पांगुपिंगु नइ चलन दमु, आले यिनागु नइ तोइँ ज्येलान् छिजि जिउ (म्वग्र) त गुलिटुल्के बाँलकु जुर, मिपे जिउये लागि फाइदा दमु ले ?
न्हिच्छि ज्ये यरि त ताकत दकेइ लागिंन् सुन्हि कउला यरि मल, उ जरुरी दमु , कउला यत्नसिन् पोष दउ चीजबीज नइमल । आन्थिनु यिनागु खँ सियेन् मसियन् नइ मज्यु चीजपेन् नरहिन् । उ कारण न प्याटान् पच्यारि मफयेन् मफउ जुइफरै । उये लागिन् तु सुन्हि हाति नइजिर नइमजि हङ खँये बारेकु उ खँ दके ङेङ्केइ टेङ दमु ।

च्या व कफि :
उकु दउ घत्केथें मिपिसिन् न्हिनेस जुइस्वयेन् हाखेन् च्या व कफि तोङ बानी यङ दमु, खास हरिमल्स उ यिनागु ज्ये खँ बाँलकु मखे । हात्त हर्स च्या व कफिन् प्याटाकु गानो पितकारै, गु त रि थन्केसि ’ ग्यास्टिक हतगु, अझ दुधुकु दकेय् च्या वा झन् हे मजि । आमकारण बरु फर्स क्वाकु लोखु नाप बिस्कुट व पाउरोटी नर्स बाँलरेउ ।

पांगौ पांगु (फल) :
पांगु मिपे जिउ (म्वग्र) ये लागिन् ज्ये बिउ चीजबीज खेउँ, आन्थिनु नाप्लत्कि हङन् तु पोङ्ला प्याटाकु आनागु पांगुपेन् नइमजि गु पांगुन् यत्न प्याटाकु एसिड ग्वार्मुन, उ पांगुकु फाइबर व ’फ्रुक्टोज’ हङ तत्व दये लागिन् प्याटान् पच्यारी त ठाकयेन्लि जिउ कु समस्या पितयइ फरै ।

काँची कें अथवा अचार :
मेबु नये चीजबीज हातिङ मनयेन् काँची आले अचारये ल्याखाःन् नर्जु हर्सङ् छिजि म्वग्र त घत्केङ वीकारपेन् पितकाइफरै, हात्त हर्स यिनागु काँची कें नये चीजकु फाइवर तत्व यक्कु दये लागिन् नये चीज पच्यारि त ठाकयेन्लि मफउ जुइत घत्केङ सम्भावना जुर ।

केरा :
प्याटा पोङ्ला जुर्नसिन् वा सुन्हि ताक्कु केराङ् नइमजि, उ केरा दुपान् म्याग्न्सियम् हङ तत्व दकेबिरै गुरि मिपे प्याटा त मजिउ चीज खेउँ । उ कारण न केरा नयेन्लि प्याटा ढुम्म जुयेन् उकुसमुकुस जुर आले मेबु ब्यथाङ् पितकाइफरै, इथि जुयेलागिन् प्याटा पोङ्ला ताक्कु केरा नइ मजि ।

खोङौ तोङ चीज :
प्याटा पोङ्ला जुर्न खोङौ चीजबीज तोइँ बानी यरि मजि, उ मेबु स्वयेनु ग्यारदउ नयेतोङ चीज खेउँ, उन् छिजि म्युकेस मेम्ब्रेन त नासेङन् बियेन्लि पाचनये ज्ये यकु अंगये गति गसान गसान घटैजुयेन ययेन्लि प्याटा त हतिइथि सोङ्केइ ठाककेरै, आम्कारण न सुन्हि प्याटा पोङ्ला ताक्कु खोङौ स्वयेन् क्वाकु लोखु जुकुन् तोडेर स घत्केङ बाँलकु जुयउ ।

बारपाङ (गोलभेंडा) :
थन्केसि बारपाङये यक्कु विकास जुयेन्च्वन, बुँ स्वाँराकु न्हुलु प्रणालीन् ज्ये यङन् चाडङ् पाकैजुकेरहिन् आले आमु बारपाङ बजारकु मीत हारहिन्, मिपिसन् भातिचा बाँलकु खोइँदइव ङ्याङन् नइत हतार चारहिन् , उ बारपाङ हङ चीज स्वास्थये लागिन् बाँलकु व भिंगुङ् खेङ् आन्थिनु प्याटा पोङ्लाकु बारपाङ नइरी बाँलकु ज्येरि मखे, उ बारपाङकु ’साइट्स एसिड’ हङ तत्व दमु, उन् मिपे प्याटा दुपान् दउ ग्यास्ट्रो इन्स्टेन्टाइल नाप मिलैजुयन् प्याटा स्यात्केइ फरै, आम कारण्न स्वर्नसिन् बाँलकु व साकु हङन् बारपाङ प्याटा पोङ्लाकु नइमजि हङ दमु ।

दह्री :
दह्री मिपे जिउये लागिन् घत्केङ बाँलकु व भिंगु नये चीज खेउँ, आन्थिनुङ् सुन्हि प्याटा पोङ्लाकु मनइ तु बाँलकु, हात्त हर्स प्याटा खाली जुर्न पाचन प्रणालीकु असर जुयेन् नुक्सान यरिफरै, वये लागिन् हाखेन मेबु मसला दउ चीजपेन नयेन् जुकुन् दह्री नर्स बाँलकु । उतु कारण न नेवार जातीपे भोस नर्न दोखुताङ नइदोन्केयन्लि लिखन दह्री हायेन बिउरि चलन दमु ।

आउ प्याटा पोङ्ला जुर्न हाति नइरिले ?
सुन्हि थिगिलास लोखुकु थि चम्चा कस्ति तयेन् तोन्स बाँलकु खेङ्, उन् प्याटा बाँलस्के सफा यङन् बिरै, उ कस्तिलान् मिनिरल, भिटामिन, फ्लेवनाइट व एन्जाइम हङ तत्व बिरै गुरि प्याटा सफा यरित व मिपे वजन कोतकाइत ज्ये बिरै ।

एलोबेरा जुस (घ्युकुमारी रस)
हातिङ जुयेन् छिजि प्याटाये समस्या यउता यङनुङ् मालार हर्स हातिङ गरेकालाई ग्यारि माबाल, प्याटा पोङ्लाकु उ घ्युकुमारीये कुला दुपान च्वंगु लेदो थिनागु ती लिकायेन् आन्थिङ नर्सङ् जिर, या भातिचा क्वाकु लोखुनाप फिटेङन् त्वन्सङ् जिर, उन् प्याटाङ् सफा यङन् बिरै हर्स कब्जियत् जुतं लाकेइत ग्वाहार बिरै ।
छिजिन् उ खँ त बाँलस्के थुइलौ, दोखुसेतं थुकेइलौ ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!