Search

म्वग्र ल्होङन् यर हर्स

म्वग्र ल्होङन् यर हर्स

म्वग्र यल्पनु ल्होङन् यर्न गुन्तङ जि मेबु स्वयेन् बेस्न बलदउ बाँलकु ड्वाकु जुयेन् यर्गी रा हङ घमण्ड दइ फरै, अझ जन प्याटा भातिचा पित यर हर्स मेबे हाखेन जि वरिष्ठतम् ड्वाक्कु तु खोइ दयउरा हङन् मनकु टोङन् चोंगुपेनुङ् दइ फरै । तर यिनागु घत्केङ् प्याटा म्वग्र ड्वाकउ मिपेन् खोन्न शायद ओल्तेचा मिपिस्त जुकुन् सहानुभूति दइफरै घत्केथेंन् प्याटा ड्वाकउ व म्वग्र ड्वाक्कु मिपिस्त स्वइ रसताउ खोइँमद । आम कारण न डाक्टर पिसिन् हतहिन् कि ल्होङन् यउ यक्कु खोइँदमु उ घत्के घत्के ल्होङन् यर्न घत्केङ खाले ब्यथापेन् पितयेइ फरै। व त गिथियङन् ताङ्केइरी ।

थन्केसि उ म्वग्र घत्केङ ड्वाकउपेन् गुनुङ् व्यायाम यत वनहिन्, गुनुङ् योगाये न्हुलुन्हुलु खँ ङेङन् गुलि आसनपेन् सेङन् यतहिन्, गुनुङ् ब्वाङन् चल्ति पितययउ आले म्वग्रये दाकु इङन्लि जिउ (म्वग्र) गाङन् वयङ् आले यँगयेउ हङन् लिङारहिन् । अझ गुन् गनान् वा म्वग्र ड्वाकयन् भद्दा खोइँदत हङन् प्याटा वात्के वात्के तु नइत घट्याङन् थउ म्वग्र लाहा टुटी तु गाङ्केइ म्वाले ज्येखँ यकुपेन् खोइँदमु । तर व्यायाम व योगा यङन् जिउ (म्वग्र) घट्यात्न जिउ यँगर, यलेङ् तिम्मुरि फरै, तुहे तुल हर्सङ् जुरुक्क डोइँफरै उ खँ बाँलकु तु खेङ् आले म्वग्र बेस्न तु ड्वाकर हङन् नये चीजबीज पेन् घट्यात्न थउ जिउ त मल्गु बल पितयउ तत्व तु मदयेन्लि आमु म्वग्र गाङ्केय् हातिङ् अर्थ मन्त ले मखेरा !

जीउ ड्वाकर मजिर हङन् नइमल्गु तत्त्वपेन् थिपुलं त्वार्तै मजि उन् यत्न, भिटामिन, प्रोटिन थिनागु पोष दउ चीज म्वयेन् मफउ जुयेन उइँ फरै । जा, बजी, थोंसी, वँगौ पाल्का, तुर्कन्, नाकन् व फाकन्पेन् आले पाँगौ चीजबिज नइ त्वार्तर्न छिजि जिउये तौल नापनापं दुबल तु म्वयेन् उइँ फरै, उ चीजबीज नइ तु त्वार्त जीउ (म्वग्र) गाङ्केइ स्वयेन् गु ब्यालाकु हाती नइरि गुलि नइरि , सुन्हि हाति नर्स जियेउ न्हिनस गिनागु नर्स बाँलकु जुयेउ हङन् खँ बाँलस्के थुयेन् थउ म्वग्र त सन्तुलनकु तर्स बाँलकु जुयेउ हङन् डाक्टर, वैद्य, स्वामी गुरुपिसिन् हङन् च्वनहिन् ।

छिजि म्वग्रये दोखुनु अंग काँचामाचा त हाति नर्स जियेउ हङन् सिके काके, पन्छायो प्याटा त बुझ्यारि सइमल । मिखान् खोंक्कुं नइयर हङन् काँठालान् क्वत म्ववन्सङ् चिङन् चिङन् नइ नकेइ मजि, बरु ब्याला मिल्याङन् थउ यङन् च्वङ ज्ये त म्वपोङ्केइरी ल्याखान् भाति भाति नयेन् च्वन हर्स छिजि म्वग्र यल्पनु तन्दुरुस्ती जुयेन् च्वयेङ । हातिङ नर्नसिन् उ रि जन मुथु व प्याटाये लागिन् जुकुन् मखे दोखुनुं म्वग्रये लागि खेउँ हङन् नईतोइँ ज्ये यरिमल ।

नये चीजबीज घत्केथें स्वस्थकर व पोष लगैजु जुइमल, बासी सडैजुपेन् नइमजि, घत्केथें वँगौपाँगौ, गेडागुडी ( म्वार्टुलि, कर्गुल, चाना, मस्याङ) पेन् फयेन टुलियके नर्जु हर्ष बेस्न बाँलकु खेङ् । छिजि पहाडखेन्न च्वँगु घत्केथेंन् वँगौ सलाद हङ चीज नये बानी मद, उ खँ त दोखुसेतं थुकेइ मल कि यिनागु गुं चिज काँची तु नर्न थउ स्वास्थ त गुली बाँलकु ज्ये वीर हङन् ।

गु ब्यालाकु हाती सिर, हातिउरि नइदमु आम्त तरिका पुर्याङन् नइरी नकेइरी ज्ये यरि,सइमल । सुन्हिये जा नइ सोयेन् हाखेन नास्ता नर्नसिन्, हातखुन्हु फयेन्तये गेडागुडी व म्वङ आलु व खेँज नर्स बाँलकु, भरसक खेँज खाली प्याटाकु नहे मनर्स बाँलकु । आले खाली प्याटा जुर्न दुधु दउ च्या म्वतोन्स झन् बाँलकु । जा नइ दोन्केयन्लि काँची लेन, गाजर, टुसी, कागतीये सलाद नर्स बाँलकु । यिनागु नर्नसिन् म्वग्र ड्वाकयेउ हङन् मग्यार्स जिर, छिजि गाउँबस्ती दुन्धु टुसी, फर्सी पाकइ मजुट्टुल्के तरगु तर पुया त बाहेक आन्थि मतर्स बाँलकु , गुली ताकत बिउ पोष वँगौ कु दमु आम्लि घत्के बुकु व थउ तु पाकैजुकु मद ।

छिजि बानी गिनागु हर्स न्हिनस बेस्न ताप्जुर हर्स टन्न खुर्सानी नियेन् टुसी, अँबरे, पासी, नास्पाती तिङन् या वालेन् नरगु उरि गर्छि मुथुये स्वाद जुकुन् खेउँ, घत्के चि व खुर्सानीन् छिजि स्वास्थ त बाँलकु मयेत । यउता चीजबीज नर्नसिनुङ् ब्याला व अवस्था स्वयेन् नर्गु हर्स थउ म्वग्र त यल्पनु थउ ठाइँकु सन्तोषजनकन तइ फयउ ।

नये चीजबीजकु घत्के थें ठोस तु नइमल हङ मद, गुलि ती मदौ नरगु आमुये सोंगुर भाग घत्के ती दउ नैतोइँ यर्स झने बाँलकु । घत्के थें लोखु तोइँ फइमल, आलेन्लि जूस, मोही, दह्रि तोन्स बाँलकु । आले हातिङ यालिमल्गु चीज नर्गु हर्स ठाकउ माचायेन् वान् यालेन् नुचके जुकुन् प्याटाकु थ्यन्केर्स बाँलकु जुयेउ । यिथि दोखुनु ज्ये खँ मिल्याङन्, ब्याला स्वयेन् , नइ तोइंकु घत्केङ् ख्याल यरि फर्गु हर्स म्वग्र ड्वाकयेउ, झ्यातयेउ हङन् धन्दा सूर्ता कायेन् च्वइँ माबालेउ ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!