Search

पचली भैरव देगल दुपानय पार्टीय लितदकेईय लागिन् मेयर विद्या सुन्दर शाक्यज्यू न जग तयन दिरहिन्

पचली भैरव देगल दुपानय पार्टीय लितदकेईय लागिन् मेयर विद्या सुन्दर शाक्यज्यू न जग तयन दिरहिन्

बाँपीझ्याला, येँ । दिल्लागा एकादशी नेपाल सम्वत् ११४१, २० साउन थनु बुधबार येँय पचली भैरव देगल दुपानाय पार्टी लितङ दकेईय लागिन् येँय मेयर भाजु विद्यासुन्दर शाक्यन् जग तयन दिरहिन् । येँ महानगरपालीकाय सम्पदा आले पर्यटन विभाग दुपानाय ज्यखँकु लत्के लितङ दकेई टेङ आमु पाटी दकेईरी ज्यय लागिन् २०७८ दँ अषाढ ला ८ तिथीकु दाक्षि दुपान दकेईरी शर्तकु चोङन सम्झौता यङन तय खँ सिदत ययन चोन । आउ यउ जेष्ठ मसान्त दुपान दकेई धोन्केई मल्गु आमु ज्यखँ ७८ लाख ५५ दोल ३०० शर १५ ङाटाका व ७७ गर भ्याट दुपान चोङन ज्य खँ यरीय लागिन् नमो बुद्ध विल्डर्स प्रा.लि. न ज्य खँ जिम्मा कार्य खँ सिदत ययन चोन ।

जग तयन्ली येँय मेयर भाजु विद्या सुन्दर शाक्यन हाखेन हङन दिरहिन् । पचली भैरव जात्रा लगई जुउ मध्ये येँ ड्वाकु व महत्वपूर्ण देगल खेउ । आमु जुयलागिन् वय संरक्षण आले विकासय लागिन हाखेनय दँँकु तु साढेदुई करोडय बजेट तयन तउपे तर आमताक्कु बाँलस्के दोखुसेनाप सल्लाह यरी मफय लागिन् ज्य खँ यरी मफर्गु ।

आमु जुयलागिन् दास्पतीय लागिन् चरणबद्धय रुपन ज्य खँ ययन ययन चोनगु । आमे नाप नापङ उकुय गुठीयारपेन व सम्वन्धीत दाजुकिंज, ताताकेहेपे नाप सल्लाह जुयन्ली थापरे निस्गुर पार्टी दकेई टेनगु हङन् थुके दिरहिन् ।

आन्थीतु गुङ पार्टी पौवा, देउ देगलपेन मेह्ग गुनान दकेर्जु हङ सोयनुङ आउ गुनान संरक्षण यङन चोन आमु महत्वपूर्ण खँ जुर । आन्थीतु दकेय देउ, देगल आले पार्टी पौवापेन दोखुन सरकारन स्थानिय तहन तके विर्सङन वय संरक्षण यरीउरी ज्य खँ री येँ दुपानाय नाप ज्याकु गुठीयार व वासिन्दापे खेङ आमु जुयलागिन् आप्सीन् जिम्मा काई मल हङन थउ खँ प्वन्के दिरहिन् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!