Search

द्वाल्खा दुपानय मुचा म्ये

द्वाल्खा दुपानय मुचा म्ये

अमरकुमार प्रधान

छिजी द्वाल्खा नेपाल भाषाकु चोयन तय साफर पेन मदर्सङ मुचान्नसी ड्वाकुटुल्ले हलेन उइरी मे पेन मदौ मखे । ऊ पतिकुरी मुचापे मेय चर्चा यतगी । थौ मुचा (मीच जुर्सङ कय जुर्सङ) दाछी दयन्नी मान् थौ लाहान जुरुक जुरुक ल्वाप ठोङन हतैः

जुला जुला सोईं
फकुँ फकुँ सोईं
चुमा पित टीं
बाके दाम फोईं
माके तुतु पापा हाम्
(तुतु पापा हाय हत्ङ मुचाय निस्पा लाहा आमेते मुथुकु थेङकेरै ।)


दाँछी सोयन बाच्छा ड्वाकु मुचापेन ग्वारमुङन मण्डलकारकु चोङ्के लाहाकु लाहा जोङके तरै आले बाच्चा ड्वाकु मुचान् वा अभिभावकनतु हतैः
सलिङ्चा घ्वाईं घ्वाईं
बाबुचा तुत्तु तुल
नानीचा खोत्तु खोर
आमुनलि बाखन् लाइ मलः


सीमाकु थिमा जाँगल ययन् चोन, जीन लुङान कके स्यात्की । आकुलान्लि आम जाँङलत मीकु पोम्टु हो खप वाङन फारा फोरेङन् आती पितकायन् इर्ङ इर्ङ चट्ट बुत ।
(चट्ट बुत हङनरी निस्पा लाहान् निस्खन चोङ्गु मुचा पिस्त लिचल्के तुल्के बिमल ।)
मुचापेन् नाप नाप चोङन लाहा लाहाकु कुचिन टियन खप्ट्यारी धोन्के ऊ मे हलैः

चिचिरमति तिया तिया
गलस ठ्याङन छोइ
थाँबली कोबली अखुतला तई
(पालोपालो यङन् लाहा लिकार्स हलि मल)


मेबुरी मेकु निस्पा लाहान् साङतय लाहाकु खप्ट्याङ नारीकु जोङन् तयन् हलै ङामा मुचापेन हर्स झीपा लाहा जुर आमुन्लि हलिउरी मेः
झिपा बटुलाहा पाजु
झिपा बटुलाहा
नयन् चोङन् तोङन् चोङन्
टाक्कलाक टिक्लिक ट्वाक


(लाहा घटायर्स झापो खुपा पुनिसखुनु नेम्ला सोयन मुचापिसिन् हलैः
अ नेम्ला अ नेम्ला
जन मेकु कोछु यर
छन्त बच्छी जन्त बच्छी
झा
(झा हङन्री थौ मे पितकायन् केनहिन् )


औंसीय निस्पट्ट खिङउलाकु थाबी आकाश सोयन् मुचापिसिन् हलिउरी मे इनागु खेङः
नक्ती खोङ्ग सुइ सुरी
पाङ्ग्रे खिचान ङाई सुरी
बो पुरी सर गई
कुइ क्वाकुङ वियन् उई
मुचापेन ड्वाकयनी ड्वाकु मुचा हाखेन चोङन् माउरी खा जुर हर्स मेबुरी थौ दँ (उमेर) थे (अनुसार) ड्वाकु दान् चिचा टुल्ले लहरै लिखन् वास्तीकु जोङन टिकरेतै । ड्वाकु थिमारी माउरी खा जुय हाखेन टिकरेयन इमा जुयन हतै :
अ माउरी अ माउरी
थिमा चाउरी बिउ
नाप नाप यङन्
प्याखन सोर उई
माउरी जु मुचान हतैः
विय मविगी
थिमाङ मविगी
नाप यङन्
जितु उई


इमाजुन् निस्खन लान् लिरै, माउरी खाचाजुन् भरसक छलेतै । इमा थिय मुचा पितययन इमाय चाउरी जुर । आन्थितु मे हल्सङ लिर्ङ लिर्ङ दोखुनु खाचा इमाय चाउरी जुयनरी माउरी खाचाजु मुचात घेरेङन जोङन् ¥याम ¥याम यङन नयथे यतहिन् ।
पुनिस हो तोकौला ताक्कु बल्नी मुचापेन लाइन लगै जुयन् मे हलहिन्ः
सरस्वती सरस्वती
जिङ सरस्वती
छन हाती बाजा
पञ्चै बाजा
पञ्चै बाजा झ्याम् झ्याम्
धर्मय लुखा खोङन् बिऊ
पञ्चै बाजा झ्याम् झ्याम्
(ऊ हङन् निस्मा मुचा निस्खन टिकरेयन चोङन् लाहा जोङन निस्खन लुखा दके मेबु मुचापेन् आकुलान् स्वाक्टारहिन् ।


निस्मा ड्वाकु मुचापेन थौ थौ पिपा लाहा दके दात्तिकु चिचा मुचा त गके इथि हतहिनः
लुबरी देऊ
लुबरी देऊ
देऊ सोर उई
पारसी मद लङ्गी मद
हाती सोर उई ?
थनु केसिवा ऊ म्ये लुवन्के हकु मुचापेन् बाच्चा कम जुर हात्त हर्स टि.भी.सोइरी बानीन् यिनागु म्ये हलेन म्येथइरी चलन ताङन ओङ थे लगै जुर । आन्थितु छिजी मा खँय ऊ सम्पत्ति लुवन्के तइ मल ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!