Search

मुक्तक प्रेमी बालकृष्ण पासाय पेगर मुक्तक

मुक्तक प्रेमी बालकृष्ण पासाय पेगर मुक्तक


ट्वाङ स्वन ह्वउ ठाइँये मिपेन खेउँ छिजि,
ल्वाङ स्वन नासौ ठाइँये मिपेन् खेउँ छिजि,
नाकन्न पुत्केय् थें मपुत्केइलौ गुन्तङ् उकु,
लुँबरी स्वन दउ–ठाइँये मिपेन खेउँ छिजि ।

नानापती, जबरजाबा जडिबुटीये छें छिजि,
बारपाङ, काँठापाङ व बनस्पतिये छें छिजि,
च्वाकन्न कुये थेँ नुगरकु मकुकेइलौना गुन्तङ्,
तुर्कन, मुकन व दस्कनकेँ दउ ओलीछेँ छिजि ।

लुङाये खानी लोखुये खानी दउ ठाइँ छिजि,
च्वापा छेँये मुड्याकु सर्ग थिनागु ठाइँ छिजि,
छ्याकन्ये चल थाउ थें गुन्तङ माथाकेइलौ,
भीमसेन द्येउन भिंङ्केयेन् तये ठाइँ छिजि ।

सियौटाडालान् कोत स्वर्न यँचौ खो खोनगु,
घुमटाडालान् थात स्वर्न वँगौ सिमा खोनगु,
दोखुताङ् भरिपूर्ण जु छिजि उ धर्ती दुपान,
हनुमन्तेडाँडालान् स्वर्न मिखाकु छेँ खोनगु ।

२०७८/०४/०५
जोरपाटी, काठमाडौं ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!