लुवन असारे पन्ध्र

लुवन असारे पन्ध्र
कल्पना श्रेष्ठ महर्जन

कल्पना श्रेष्ठ महर्जन
लुवन थनु जन्त दह्री व बजी नये,
लुवन यापिर्नसिन् हिलोकु मेथये,
वायर्न खप्टुकु कुसान् कुयेन् च्वङ,
भाखरी स्वात्न यापुया मुठा ज्वङ ।

असार १५ यर्नसिन् गुलि रसताउपे,
बुँकु ज्ये यरित यक्कु लाटा खाउपे,
म्ये हलेन् खँ लायेन् या पियेन् च्वङ,

भाति भाति ब्वठयेन् खायौ थों त्वङ ।
ब्वाराकु तु वङन् दह्री हायेन् यउपे,
हाँसाकु तयेन् झोर दस्कन्कें लेउपे,
लुवन निजा नइत दुधु काँकर म्वङ,
असारे पन्ध्र हङन् म्येङ् हलेन् च्वङ ।

आलु व म्वार् वालेन् सुनी कौला नउपे,
समैबजी नर्नसिन् थाकती जौला तउपे,
सगुन् काइत दोखुनु जाहान् नाप च्वङ,

रसतायेन् ऐराक्न कायेन् मफ मफ डोङ ।
लुवन चिसलतीकु च्वाकठ्यालेन् तुले,
ढंग मदौ हङन् बोल बियेन् वासर बुले,
लुवन साङतपिसिं बाखन् लायेन् च्वङ,
दह्रीबजी नाप नइत हेंगौ आलुङ् म्वङ ।

थउ माये ठाइँत बेस्न माया लगैजुर,
फये सये ग्वाहार बित मनुङ लगैजुर,
लुवन साङतपेन् आखर नाप ब्वङ,
यले वन्सङ् यले च्वन्सङ् नाप च्वङ ।
द्वाल्खाये नखत चखत यल्पनु म्वात्केइलौ,

गिथी यङन् बाँलकु जुयेउ उ खँ स्वात्केइलौ,
यिनागु सर्ग थिनागु ठाइ गिबिङ मद खोङ,
आमु चाकु बुयेन् यये आँकु तु मेथयेन् च्वङ ।

च्वङ ठाइँ : लाजिम्पाट, येँ,
बुये ठाइँ : द्वाल्खा माय् छेँ ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!