Search

दोवोना–दोवोना–दोवोना

दोवोना–दोवोना–दोवोना

प्रा. डा. श्याम जोशी
दोवोना, दोवोना, दोवोना,
छि वन्मुन हर्श जन्त दु:ख जुयौ,
मेबे मुचा पिसिन जन्त डायन लिययु २ ।

खोइ मटे हङन मान जन्त नित्तेङ हकुन जु २,
थनु थौ मिखाय मन्त छन खोबि हु ,
मेबिस्त हरि सजिलो , थनु छन्त सम्झयाकु गुन ।
छेङाना ३ ,
छि छे मोवन्स खोयन जिङ सिरि,
जन ख्वाल सौउ नत्र जिङ सिरि ।

मेसिन हत्चु हतङ तुङ हात्त पिर कारन छिन २,
छिन्तुङ हत्ले जन्त लौ छन्त हाति हत्कि जिन ,
सितातङ हकु ठाइ कु हात महरेउ छिजित ।
दोखोना ३,
छि ङिल्मुन हर्श नुगर य स्वन ह्वर,
छि खोर्मुन हर्श जन चित्त खोर ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!