Search

हिलोन् नये व्यथा (फंगल इन्फेक्शन) गिनागु ?

हिलोन् नये व्यथा (फंगल इन्फेक्शन) गिनागु ?

ताप्ला ताक्कु हिलोन् नये व्यथा ’फंगल इन्फेक्शन’ घत्केतङ थिउ खोइँदमु । उ थिगुर ड्वाकु समस्या मजुर्सङ् ब्यालाकु मोसोर्स लिबि ग्यार्दके ड्वाकयन फिजई जुई फरै । उ थिता ढुसीये कारण नं जुर, छिजि म्वग्रये काप दुन्दु थायन् च्वंगु खितिये व चल्तीय कारण न यिनागु इन्फेक्शन् जु खोइँदमु । टुटी ल्हाहाये काप, खलिये कापफ योकये कापकु चल्ती येयेन् हातिङ् धुलो किङन् टाँसैजुयेन्ली मसिलेन् व म्वाच्वालेन तर्गु हर्स यिनागु ब्यथा पितयर ।

गुलिङ् मिपे जिउकु उ व्यथा नाप संवेदनशील जुइफरै । चिनी व्यथा दउपिस्त उन् घत्केङ समस्या पितकाइफरै आले चाडङ् जिउ दोखुनुकु थिखाइ फरै, मेबु घत्केङ ड्वाकु जिउ दउ मिपिस्तङ उन् ज्वङन् असर यरिफरै ।

उ व्यथान् घत्के थें पुलिस व आर्मीकु ज्ये यकु पिस्त ज्वइँ फरै हात्त हर्स आप्सिन् ख्वातौ लंगी, ख्वातौ लाक्मा व मुजा न्हिच्छि न्हिच्छि तु फियेन् मोटोयन च्वइँमले लागिन् चल्तिन् छेउरी क्यातकेय् लागिन् आमु छेउरी टुयेन् यिनागु व्यथा पित येइरी गत्केङ सम्भावना दमु ।

छिजी् उ व्यथा त बर्खा चाउ हतगु तर आमु मखे । वर्खा ताक्कु बुँ स्वाँराकु ज्ये यत्न लाङ्टा टुटी हिलो दुपान् गाडैजुर, आन्थी जुर्न छेउरी व थोंसी क्यातयेन्लि ब्वारब्वार दार, आले पिपानये छेउरि ब्वालेन् उ व्यथा पितयउ खोइँदमु । इथि जुयेन तु छिजिन् उ व्यथा त ’हिलोन् नये’ हतगु । उ व्यथा वर्खाकु जुकुन् मखे यल्पनु लोखुकु च्वङन् ज्ये यकुपिस्त चिकौलानुङ् जुइफरै ।

उ व्यथा लगैजु खेङ् हङन् गिथि यङन् सिकेइरीले ?

  • जिउये करिकाप दुन्दु चसर हर्स,
  • हेंगौ फ्वाकापेन् खोइँदत हर्स,
  • टुटीये कुचिरि ख्वातयेन् म्वासर हर्स उ व्यथा खेउँ हङन् सिईमल ।

उ व्यथालान् गिथि टायन् जुइरिले ?

  • गुलिं उ व्यथा थिमालान् मेपिस्के सरैजुङ् खोइँदमु, इथि जुये लागिन् साङतपे वास्ति हिलेन् मफिर्स बाँलकु,
  • वासर पसललान् हायेन् तये यउताङ मलम बुलि मजि,
  • वास्ति व लाक्मा भातिचा ड्वाकउ फस छ्यालि जिउ फिर्स बाँलकु,
  • जिउकु चल्ती थाके मतयन् लोखुङ मथाके च्वन्स बाँलकु,
  • गु ठाइँकु असर खोइँदमु आम्त गाङ्के तर्स बाँलकु,
  • चसयन च्वन्ङ झन् घत्केङ् बामलस्के फिजईजुई फरै, उ ताक्कु छेउरी डाक्टरये खँ ङेङन् वासर यर्स बाँलकु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!