Search

आपाङ न गिनागु ज्य बिरै ?

आपाङ न गिनागु ज्य बिरै ?

छिजिन् ब्यला ब्यलाकु सिउ दउ पाङ नरगु । पाङ नर्न गर्छि मुथु व म्ये त साङत दके सात्के, पालके व पाङके स्वात कायन् कायन् म्ये ङाके नरगु, आम्ताक्कु गर्छिय रसताइरी ज्य जुर मन्त । तर गुरि पाङ नर्न छिजि जिउ त हाति ज्य बिरै, हाति फाइदा जुर हङन् घत्केथें मिपिसिन् ल्याखाः मतहिन्, गिथि हर्स कागतीन् हिय ल्याखाः त बढ्यातै, लेंबुन् पच्यारि त ग्वाहार बिरै, जमर्सिन् मिखाय तेज थात कारै, भोगटेन् क्वछु यउ त लाकेरै हङन् घत्के थें मिपिसन् मसिहिन् ।

आन्थितु छिजिन् आँप नरगु, आपाङय दुपानय मुनी जुकुन् मखे कि आँपय कुला, लप्ती, पुया व सिं दोखुनु छिजि मिपे लागिन् घत्केङ् ज्य लगैजुर । छिजिन् हातिङ पूजाय ज्य यत्न आँपय लप्ती तरगु उ हात्तले ? बार्मुन् ज्य मदयन् तकेय् मखे कि आमु लप्तीलान् वर्गसीय लप्तीन् थें तु अक्सिजनय मात्रा बिरै । आले मेबु छिजिन् च्याङ धुपासय कुँलान् पित यउ तत्व त थउ खेन्न सलेन् कारै उ खँ वनस्पति शास्त्र हङ साफरकु केङन् तरै । आन्थितु आपाङय कुलान् छिजि त घत्केङ् ज्ये बिरै । छिजिन् आमु कुलाय महत्व मसियन् मुनि नयन् कुला वाङन् छोरगु, थनु आमु आपाङ पाङय कुलान् हाती ज्य बिरै हङन् सिकेइलौ ।

आपाङय कुला :
पाङये जुजु हङ तु आँप खेङ, उ आँप नइ लागिनुङ् गुल्प ताप्ला ययउ हङन् मिपिसिन् ताप्जु सह्येरि मफर्सङ् पियेन् च्वङ खोइँदमु । आँप न जिउ क्वाङन् च्वँगुत खोङके बिरै, आले दुपान आँतीकु थायेन च्वँगु कस्सर त ग्वार्मुङन् सफा यङन् बिरै ।
आपाङय मुनि नयन कुला वाङन् छोरगु, तर उ कुलान् हाती ज्य बिरै हङन् मथुगु । आउ थुके तैलौ, आपाङय् कुलान् घत्केङ ज्य बिरै, जिउ यङके तइलागिन् ताकत (पौष्टिक) बिरै । उन् जिउ दुपान जुकुन् मखे जिउ पिपानय छेउरी सुचके बाँलकु खोइँ दकेइतङ् ग्वाहार बिरै । बनस्पति शास्त्र वैज्ञानिक न हङथेँ गिनागु दमले आँपलान् फाइदा..

आपाङकु एन्टिअक्सिडेन्ट यक्कु :
आपाङय कुलाकु उ एन्टीअक्सिडेन्ट हङ तत्व दयलागिन्, ख्वाटा, क्वछु पित येइम्वाल्गु तत्व त पोङन् पितयइ मबिउ । छिजि जिउकु घत्केथें ठाइँकु रेडिकल्स दयलागिन् ओप्तेचान् नसि ड्वाकु फ्वाका पितयइ म्वालैहर्स उ त पोइँलागिन् आपाङय कुलान् ज्य बिरै । उ दिकेईत कुला दाके तोइँरी खेउँ । फर्स काँचीतु नर्स झन् बाँलकु । व त नुच्चके नियेन् छेउरी कु बुलेनुङ् ताङ्केइ फरगु ।

छेउरि सइकुङ्गु तङ् उ कुलान् घत्केङ् ज्य बिरै । सइकुइँ दोङ्गु छेउरीतरि बात्चा ठाकउ जुइफरै, सइकुइँ टेङ ताक्कु व त छ्याल्जुहर्स थाकेबिरै, छेउरीकु चहक दक यँचकेइ लागिन् आपाङय कुला त निभारकु पायन् गाङ्केयन्लि टुङन् जिर रा नियन् जिररा, नुच्चकेयन् बातिचा क्वाकुलोखु तयन् वालेन् मलम थें दके ख्वाल आले छेउरिकु बुलेन् १५ मिनेट तेक तयन् सिलिमल ।

इथितु दके डण्डीफोर थिनागु खत दउ क्वछुङ लाके तान्केइजिर । यिनागु तरिकान् यत्न ख्वालकु दउ टि दागुङ ताङन् वन । आन्थितु टुटीलाहाकु दउ पहलाय ख्वाटापेन् छ्वइत कुलाय दुपानय भागन बुलेन्लि भातिचा लिखन् दह्री आले नौनी घ्यर न बुलेन् दलेर्र्स ताङन् उइँ फरै । आँपय कुलाकु भिटामिन सि दमु ।

आपाङय कुला जुकुन् मखे दुपानय पुया टुल्के वाङन् छोइमजि । आपाङकु भिटामिन ए, बिसिक्स् व सी नापं फाइबर कपर फोलेट हङ तत्व दये लागिन् ज्य लगैम्वजु हङन् वाङन् छोइरी मखे कि भाति भाति नास्जु नैमज्यु आँप त ओप्ते ओप्ते यङन् डेङन् फस दुत म्वङ्गु बाल्टिन् या डस्टपिन थिनागु भाँडाकु तयन् भातिचा आले आमे परिमाण स्वयन् लोखु ४÷१ ए ल्याखाःकु तैमल । आले पोचा तयन् फस म्वङ्के तैध्वन्के चच्छि व न्हिच्छिन् लिबि थिपुल पुल्के बिमल । लितङ २४ घण्टा तयेन्लि आँकु दउ लोखु पितकायेन् पल्टकु छानेङन् काइमल । आले आमु लोखुकु मेबु लोखु तयन् भातिचा छ्वालके नक्क पिय सिमाचा पुलकु (बोटबिरुवा) तयन् स्वइलौ नतिजा थउ तु खोइ दयउ ।
आमु कारण न नय चिजपिस्त घत्के जुयन् मसियन् मथुयन् वाङन् छोइरी मखे कि सदुपयोग यरि सेइँलो ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!