Search

मिसान् थउ कैमु तहल्यारेउरी तरीका

मिसान् थउ कैमु तहल्यारेउरी तरीका

उ ब्रमहाण्डकु गिनागु वन्सा मिसामि पेनुङ दउजिन, खँ तार्न अचम्म ताइदयन् यर । थउ छें दुपानय मिन् छेंय् मि त ख्याल मयत्चु हर्स ल्याखाः मतर्जु हर्स आमु मि त सम्झ्याङन् बुझ्याङन् छें स्वइत व बाँलकु व्यवहार यत्केइत मुथुन् हङ खँ वा यक्कु ताय दमु । तर थउ कैमु त सुलेन् सुलेन् वासर तु नके तह ल्याङ खँ हर्स ताय मदनि जुइफरै यिनागु तु थिगुर रोचक आले अचम्मय खँ चीनकु दउजिन हङन् ताइदत ।

चीनये घत्केथें मिसा पिसिन् कैमुन् थउ त वास्ता मयङन् धोका मबियन् थ्वच्वँ हङन थिता न्हुलु तरिका पितकायेन आमु तरिका त छ्यालिधोङ खँ पित ययेन् च्वन । आमु गिनागु तरिका हर्स आमु वासर नकेयन्ली कैमु जु वन्सामीन् पिपाना मेबु मिसा तइ मफउ अवस्था पित यर । वासरय असर न यिनागु ज्य यङन् बिरै कि पिपानय मिसामि पिसिन् घृणाये ल्याखान् स्वयन् दुत तु माकाउ अवस्था पित यउजिन, उ वासर न आमु वन्सामिय जिउय ताकत तु पुरा गल्याङन् बिरै, इथि जुयन्ली ल्यासिमिसा म्वालेन् लिङाइ तु त्वार्तैत बाध्य जुरहिन् ।

ग्लोबल टाइम्स हङ थिगुर पतिन् पितकाय सर्वेक्षणकु केङन् तय खँ स्वर्न चीनय थिमा मिसामिन् थउ कैमुन् म्वखोङ्के डायगाइल स्टिल बेस्ट्रोल नाम दउ वासर त नय या तोङ चीजकु तयन् घत्केङ माया केङन् नके बियन्लि आमु कैमु हाबिलिबि थे शक्तिवान जुइमफउ, उ वासर न दुपानय बल व नसा त शिथिल यङन् बिरै जिन । उ खँ थन्केसि चिनियाँ प्रान्तकु भाइरल जुयन् वङ्गु खँ ताइदत ।

भिच्याटकु पितयउ खँ थे अनलाइन सेवालान् वासर फोङन् थउ कैमुन् मसिके म्वखोङ्के नकेयन्लि छेंय मिसा त वास्ता मतयन पिपान मिसा म्वालेन् लिङाउपेन् ताङन् वङ्गु खँ सिदयन् यर । आमु च्वय खँकु केङ थे आमु वासर न मसिके गसान गसान थउ असर केङन् हारै आले वन्सामिपेन् थउ तु कजैजुयन् यउ खोइँदत हँ । उ तु वासर त विश्व स्वास्थ्य संगठन्न कार्सिनोजन नाम तयन् बिय दमु ।

उ खँय बारेकु थिमा मिसामि त न्येन्ङ, उ वासर न जिम्निस्नु जिम्पेनुकु तु वासर न थउ ज्य केनै इथि जुयन्लि थउ कैमु पित उइँ त्वार्तयन छेँकु तु च्वङन् बाँलकु व्यवहार केनै हङन तय दमु । उ वासरय खँ गसान गसान पितययन् दोखुसेनुङ् सियेन्लि आमु वासर तु पित काई त्वार्तय खँ सिदत । गुलि ठाइँकु म्वाल्नसिनुङ उ वासर नापमलङन्लि चीनय मिपेन् अचम्म तायन् च्वनहिन् ।

नियाक्सिआंग हेराल्ड नाम दउ थिमा मिय भनाइ स्वर्न अझङ् सुलेन् सुलेन् त्वायौ पाउडर थिनागु वासर मियन् च्वँगु ताइदमु । उ वासर नामद, लोखुकु चाडङ् विलैजुर उ वासर नङ आमु तु ज्य बिरै थिनुन् सर्छिम्ह मि स्वयन् घत्केन् ङ्यात यर हङ खँकु दाबी यङन् तरै ।


उ वासर न असर केङन्लि वन्सामि पेन् थउ छेंलान् पित म्ववङन् बानी सपारेरि धोन्केयलि जाउ दिर्स हाबीय थें तु तन्दुरुस्त जुइफरै हङ खँ सिदत । यिनागु ज्य व्यावहारिक ल्याखाःन् छें दुपान् बाँलकु जुयन् यर्सङ् गिबिलानुङ कैमु मिय जिउ थातकोत जुयन् नास्जुर हर्स या कैमुय ज्यान तु हातिङ जुर हर्स आमे दोखुनुङ जिम्मेवार कायन् बिमल्गु खँ चीनय कानुनी विशेषज्ञन् चेतावनी बियन् तय खँ सिदत ययन चोन । उ ज्यखँलान् यउ घटनाय हककु वासर दकेउ व मिउ त नापं अपराधी ठहर्याङन् लाइसेन्स तु बदर यङन् बियउ हङन तरै ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!