Search

छिजिन् माताये खँ । थिगुर ईनागु मेला, गिवी मेवेय मिसा लुटेरी खोनई ।

छिजिन् माताये खँ । थिगुर ईनागु मेला, गिवी मेवेय मिसा लुटेरी खोनई ।

तायन तईलौं
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । म्वाङन् च्वइँमल संसारकु गुल्पनुङ् माताये खँङ न्येइदमु, मोखोङ खँपेन् खोइ दमु । उ दोखुनुङ् थन्केसिये प्रविधिये थिगुर सिरपाउ खेउँ । उ तुं प्रसङ्गकु थिता खँ यिनागु खोइँताइ दत । खँ रि पश्चिमी अफ्रिकाये बोदाब्बे हङ ठाईँये खेउँ । उ बोदाब्बे हङ ठाइँये थिगुर यिनागु ट्वाल दमु कि उ समुदाय दुपान च्वँगु वन्सामी पिसिन् मेबे कालात (मिसा) त म्वख्वन्के कैमुये मिखा छलेङन् सलेन् यङन् थउ कालात दकेइरी ज्य खँ यतहिन् । ईनागु ज्य खँ त नामजाउ परम्परा मानेङन् दोखुसेत आश्चर्य केङ खोइँदयन् च्वन ।


उपे परम्पराये ल्याखान् स्वर्न हाबिये ल्यासिमिसा (कुमारी) त थिगर छेंलान् राजीखुशीन् तु ब्याहा यङन् यनै आले आम्तु मिसा त लिबि मेबु वन्सामीन् सलेन् येइँमल्गु ज्य खँ अचम्म मखेरा !! गिनागु चलन ?

उ ठाइँकु ङाकेय् थिगुर नखत (मेला) पर्व गेरेवोल खेउँ । उ मेला ताक्कु ल्यास्मा मिपेन् ख्वालकु घत्केङ रङ दलेङन् यरहिन् आले मेबे कालात त हेकेरहिन्, इथि हेकेर्न हाबिये कैमुन् ख्वनै रा म्वखोङ्रा हङन् हतिईथि स्वरहिन् आले आमु मिसान् स्वीकृति बियन् राजी जुर हर्ष आमु मिसा त यङन् बियेन् वनहिन् ।


इथि येइँ दोन्केयन्ली आमुतु समुदायकु च्वँगु मिपिसिन् बिकेय् हाये मिसा व वन्सा त सामुदायिक ल्याखान् ब्याहा यङन् बिरहिन् यिनागु खाले ब्याहा त ’प्रेम ब्याहा’ य नाम बियन् छेँकु दुत काईरी चलन दउ जयन चोन । आले उ ज्य खँ अचम्मय मखेरा !! ?

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!