Search

दाेखुताङ छिजि द्वाल्खाकु दमु

दाेखुताङ छिजि द्वाल्खाकु दमु
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”

घारकु तइत बनमारा दमु,
अँचार नइत नादौघाँस दमु,
पुलि स्यार्स (फोसिं ) धसिंगर दमु,
कच दकेइत जबरजाबा दमु ।

काँठाकु थार्स ट्वाङ स्वन दमु,
ठाइँ नासकेइत ल्वाङ स्वन दमु,
किंजपुजा यरित गोइ स्वन दमु,
यलेङ् छाइजिउ सिनारस्वन दमु ।

चथिल बनकु वन्स हाकुपाकु दमु,
सियौटाडा वन्स काँठापाँगु दमु,
सिंहबनकु थेन्स कर्वसीङ् दमु,
शितल बिउ सिमा वर्गसी दमु ।

कस्तिमा खाइत कस्ति पाखा दमु,
सुलेन् मेथइत फोप्सती पाखा दमु,
महनिं छें त्वायेकेइत टकचा दमु,
लुखा टियन् च्वइँत खर्गल्चा दमु ।

काँठाबरी मेथइत यक्कु पल्टपेन दमु,
काँकरम्वार छ्व सिइत वाल्टा दमु,
फ्याल्का लुरीत सिजलये खाँसी दमु,
अन्नपेन् सियेन् नइत चाये काँसी दमु ।

आखर च्वइ सेइंत सरङलुङा दमु,
बाखन् लायन् च्वँइत यक्कु लाङा दमु,
यल्पनु ल्वखु हाउ झोर छाँगा दमु,
चिकौलाकु फाइत सिमल फाँगा दमु ।

यल्पनु म्ये हल्गु जाँगलपेन् दमु,
सात्के कें नइत फाकनुङ दमु,
लाहा टुटी डुल्स नाकनुङ् दमु,
मि: छ्वकेइत छ्याकन् दमु ।

गिबिङ मदउ जात्रा द्वाल्खाकु दमु,
यले वन्सङ द्वाल्खा मिखाकु दमु,
द्येउ द्येउकुठा छिजि किपाकु दमु,
द्वाल्खाये माया नुगरकु थिखाउ दमु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!