Search

कब्जियत हङ हाति ? उ ब्यथाकु हाति यरि जिर हाति यरि मजि सियन तईलौं ।

कब्जियत हङ हाति ? उ ब्यथाकु हाति यरि जिर हाति यरि मजि सियन तईलौं ।

प्याटा स्याङन् घडी घडी पाईखान उइँयउ जुर, तर पाईखानकु गुलि च्वन्सङ् खिः फारि मफउ, पितयेइ थें जुर आन्थिनुङ यउलि बल यर्सङ् खिः पित माया, प्याटा डुम्म जुयन् पित यउ खोइँदमु, गर्छिङ आानन्दन् च्वइँ मफउ व्यथा त कब्जियत हतै । अझ सरल ल्याखान् हरि मल्स छिजि प्याटा दुपानाय पाँचन प्रणाली पचै जुयनुङ् ज्य लगै मजु चीज त वाङन् छोइ ठाकउ प्रकृति त “कब्जियत” हतहिन् ।

कब्जियत् जुर्न लिखनय डुक्सर न कोत ज्वँ स्यारिउरि, जिउ टेनउ थिनागु जुयन् चल्ती भुस् भुस् न पित यैरि जुर, प्याटा स्याकु जाउमदिइङ् फरै । उ ताक्कु हाती यरिमल हङन् सियन तसिन् ।

१) प्याटा स्याङ कत्नङ वासर नै बानी यरिमजि, वासर न झन् मेब्ता व्यथा पितकाइ फरै,
२) काँची केरा नइमजी उन् उ व्यथा लगईजु व्यलाकु काँची केरान् झन् ठाक्के बिरै,
३) काँची अम्बाङ् नै मजि उन् नय चीज त पच्यारि त ग्वाहार वा बिरै आन्थिनु कब्जियत् जु त झन्
ठाककेरै,
४) दुधु, घ्येर नइमजि उकु दउ चिल्लोन् घत्केङ समस्या पितकारै,
५) चिकनकु दकेय् तारेङ, भुटेङ, वाले हातिङ चीजपेन् नइमजि,
६) उ ताक्कु चाकौ चीज, चकलेट चाकउ, जुल्फि मारी, सेलमारी नै मजि ,
७) आले काँची व हेंगौ थोंसीलान् दकेय् कचिला, छ्वेला, तिखौ व कलेमले भुटन् नइ मजि ।
थाबि च्वय् खँकु ध्यान बियन् वँगौ केँपेन् पाल्का, तुर्कन् कें पालौ मदकेयन् ती दके बात्चा घत्केङ्
नयन्, क्वाकु लोखु हाबिलिबि स्वयन् घत्के तोन्र्स उ कब्जियतलान् टायन् उइँ फरगु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!