Search

ईनार हात्त चकलमुरा जुर ?

ईनार हात्त चकलमुरा जुर ?

छिजि दोखुनसेनुङ ईनार वा खोङन तरगु ज्यउ ? गुलीन वा ईनारलान् लोखुङ टुयन तरगु ज्यउ ? थनुकेसी गत्केयथे छेँ फरकु ईनार दकेरै । आन्थीतु थउ छेँकु ईनार मोखोओ जुर्सङ मेवुय छेँ वा खोङन तरगु ज्यउ ? तर थपसिन् आउटुल्ले गुलिङ ईनार खोङन तरगु आमु दोखुनु चकलमुरा खोङन तरगु । आन्थीतु पिकुनचिउ ईनार सायद दकेय जुई फरई थप्सीनुङ खोङ जुई फरई ।

तर गुल्पनुङ बिचार यङन तरगु रा ? हात्त ईनार चकलमुरा जुर हङन ? ईनार आन्थीङ चकलमुरा दकेय मखे ? वय लिखन बैज्ञानिक कारण दमु । ईनार चकलमुरा दकेय गत्केङ फाईदा दमु । उतु कारणन् त मध्यनजर यङन ईनार त चकलमुरा दकेर्रै ।


ईनार चकलमुरा दकेर्ङ गत्केङ बलियो जुर । वय कारण उ खेउ की लोखुय चाप पिखेन्न बराबर परई जुर । तर पिकुनचिउ ईनार दकेर्स लोखुय चाप पिगुर कुनकु परई जुउ जुयलागिन् ईनार चारङ नास जुई फरई हङ खँ दमु । ईथी जुयलागिन् ईनार टाक्कल तोके वाईकु हाईलागिन् चकलमुरा दकेरहिन् ।

ईथितु छिजिन हातिङ तरल पदार्थ भण्डार यतगु हर्स आमे चाँप भण्डार यङ चिज भित्ताकु परई जुर ओन । ईथि जुयलागिन् ईनार यत्पनुङ चकलमुरा दकेरहिन् । मेवु खँ पिकुनचिउ ईनार दकेर्ङ सोयन चकलमुरा ईनार दकेईतङ कत्छीन्गु जुयलागिन् ईथि दके सिदमु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!