Search

उ झीम्थीगुर नय चिजन प्रतिरोध क्षमता बढ्यातै

उ झीम्थीगुर नय चिजन प्रतिरोध क्षमता बढ्यातै

मिय जिउ त यल्पनु बाँलस्के हातिङ मफउ मजुयन् च्वइँय लागिन् नय चीजबीजपेन् बाँलरी मल, आमु चीज नर्न छिजि जिउकु दउ गुङ अङ्ग त हातिङ बाँमलकु म्वजुयन् थ्वचो हङन् नइत यल्पनु बिचार तै फइमल, बातिचा हातिङ नर्नसिनुङ् घुसना यर्स, देसान्न ज्वन्स, छाती स्यार्स भाइरल फ्लुलान् ज्वङन् समस्या पितकाइ फरै, आमुकारण न ब्यालाकु तु होस दके ज्य खँ यरि मल ।
उकु आनागु चिचा ब्यथान् नसि ड्वाकु ग्यारदउ व्यथा (रोग) त गिनागु पाँगु, तरकारी नर्स प्वनैले वय बारेकु सियन तईलौं हङन थपे लागिन् ब्वयन तरगु ।

पाँगौ व चाकौ पाँगु व स्वनपेनः
पाँगौ व चाकौ पाँगुकु भिटामिन सि यक्कु दयलागिन् उ चीज छिजि मियलागिन् बाँलकु खेउँ, भिटामिन सिन् त्वायौ हीःये कोष त यक्कु पित कारै आले यउता व्यथा बुकेउ तत्व त स्याङन् बिरै, यिनागु क्षमता पितकाउ पाँगुकु अंगुर, सुन्तला व कागती खेउँ, उकुलान् मिसामी पिसिन् न्हिच्छिन् ७५ मिलिग्राम वन्सामी पिसिन् ९० मिलिग्राम नापलतै ।

हेंगौ भेंडेखुर्सानी :
उ खुर्सानी त अंग्रेजीन् रेड क्याप्सिकर्न उङ् हतै । उकुलान् पाँगौ चीज (कागती, जमर्सी, लेंबु, अँबरे) कु दउ स्वयनुङ स्वँगुर गुना थात भिटामिन सी नापलतै, उकुलान् क्यारोटिनय मात्रा घत्केङ नापलतै, मिपे छेउरी क्यातकेइत व यल्पनु बलियो जुकेरै, आले मेबु ब्यथा त पितयेइ मबिउ ।

ब्रोकाउलीः
उ हङ छिजिन् कें दके नये काउलीये प्रजाति खेउँ, वत काँचीङ नर्सङ जिर, मोङन् ती त्वन्सङ् जिर, उकुलान् भिटामिन ए सी व इ नापलतै वय नाप नापं फाइवर आले तन्तु त बल पितकाउ तत्वं नापलतै ।

लावा (लसुन) :
लावा हङ चीज मिपे जिउ त मदके मजिउ चीज खेङ, छिजिन् उ लावा त घत्केङ् विधिलान् छ्यातगु, कें, मास्के, अँचार, थोंसी यउताकुं छ्याङन् मसलाय रुपन तरगु, उ लावा रहरन नइरी मखे कि तरिका दके नर्गु हर्स छिजि जिउ (शरीर) य लागिन् घत्केङ बाँलकु खेङ् उन् क्षयरोग (टिबि) क्यान्सर थिनागु ग्यार्दउ व्यथातं कोत्यालेन् बिरै । उ लावाकु जिङ्क हङ तत्व यक्कु दमु उन् हम्मेसि रोग लगैजुइ मबिउ, उन् हीः चलैजु नसापिस्त मुल चल्के बिरै, लावाकु एलिसिन हङ तत्वं दमु उन् रोगपिस्त प्वङन् बिरै ।

पालौ (अदुवा) :
लावा नाप नापतु मसला नाप छ्याङन् सात्के नइरी थौ ठाइँकु च्वन, जिउय मफउ तन्तुपिस्त यल्पनु बलियो यतै, काँठा स्यात्ङ, घुस्ना यर्ङ, देसानन ज्वन्ङ ओत दाके त्वङन्ली घत्केङ ग्वाहार बिरै, तर पाइल्स जुपिस्त उ पालौ घातककु् जुइफरै, आमकारण न पाइल्स दउ पिस्न मनर्स बाँलकु । उ पालौकु एन्टी इन्फ्लेमेन्ट्ररी व एन्टी वायरल हङ तत्व दये लागिन् दुबी व तु दउ पिस्त घत्केङ ज्ये बिरै ।

बदाम (भिटामिन ई) :
भिटामिन ई हङ शक्ति तत्व री बदामकु नापलतै, बदामकु चिकन्य मात्रा दमु, सास काइत ठाकर्न, नासलान् सास पित मायार्न बदामय चिकन् बातिचा तयन् बिर्सङ उन् ड्वाकु ज्य बिरै, छिजि हाबिय मिपिसिन् घुस्ना यर्ङ व देसान्न ज्वन्ङ बदाम नैमजि हतै तर आमु खँ मखे, आम्ताक्कु उन् झन् वासरय ज्ये क्यनै ।

वँगौ चिया (ग्रीन टी) :
वँगौ चिया व हाकौ चियान् मिय जिउ त अल्छी मोजुकेईत ड्वाकु ज्य बिरै, काँठा, प्याटा सफा यरि त वँगौ चियान् घत्केङ ग्वाहार बिरै, घत्के निर यउ पिस्तं उ थिगुर अचूक वासर खेङ्, उकुं एन्टी अक्सिडेन्ट हङ तत्व दयेलागिन् गुङ रोग त थात येइ मबियन् प्वङन् बिरै ।

हल्ली (बेसार) :
हल्ली त गिबिङ हल्दी गिबिङ हलु हङन् वँसिरै, ओय् ज्य रंग पितकाइ जुकुन् मखे कि छिजि मिय लागिन् घत्केङ ग्वाहार बिउ चिज खेउँ । प्याटा म्वङन् यर्न, टुटीय नसा स्याङन् यर्ङ देसान्न ज्वङन् घुस्ना यर्ङ, काठा घ्यार घ्यार् जुर्न हल्ली तयन् लोखु तोन्जु हर्स चाडं लाकेरै, उ हल्लिकु एन्टी इन्फ्लेमेन्ट्ररी एन्टी वायरल दयलागिन् हतपत हातिङ व्यथान् ज्वइँ मफउ । हल्लीकु दउ करक्युमिन हङ तत्वङ व्यथा पितकाउ रोगये लागिन् शत्रु तु खेङ ।

पालुङ्गो :
पालुङ्गो नउपिस्त हम्मेसि कब्जियत म्वजु, उन् नय चीज त चाडं गल्याङन् बिरै, नुगर व फोय समस्या दउ पिस्त घत्केङ् बाँलकु व भिंगु वासर खेउँ, अझ चिकन मतयन् म्वङन नर्स प्याटाकु फस थिखायन् मफउपिस्त ड्वमकु वासर खेउँ, उकुं एन्टी अक्सिडेन्ट व बिटा क्यारेटिन दये लागिन् रोग लगैजुइम्वाल्गु ठाइँ त प्वङन् बिरै । पालुङ्गो त यक्कु बुत्के दाकेइ मजि ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!