Search

नेपाल भाषाय साफर पितहाईत ग्वाहार यकुपिस्त सुभाय्

नेपाल भाषाय साफर पितहाईत ग्वाहार यकुपिस्त सुभाय्

बाँपीझ्याला, येँ । चार्ड आखर सेन्स मा भाषा सेसिन् हङ मुल नारा तयन काठमाण्डौं महानगरपालीकान् थिगुर कलासन्नसी च्यागुर कलासटुल्लेय ब्वन्गु बिद्यार्थीपिस्त ब्वन्केईय लागिन् साफल पित कायन तरै । उ साफल थापरेय यउ दँन्नसीतु ब्वङकुठीकु शुरु यरीउरी दउ खँ सिदत ययन चोन ।

सर्छि व सुईनस्दँ दँ सोयन हाखेन उ ब्वकु पाईलान् टेक काय आले राणाकालिन शासनय खिगौं ताक्कु थउ मा भाषाय महत्वय बारेकु सर ल्वापठोङन शिक्षा क्षेत्रकु ग्वाहार यङनदिउ पिगुर खम्वा मध्ये थिम्ह माष्टर जगतसुन्दर मल्ल खेउ । गुनानरी संसारकुतु नामजाउ बाखनय साफर त नेपाल भाषाकु उल्था यङन “इसप दयेकातःगु बाख” पित कायन दिरहिन् । आमताक्कु माष्टर मल्लन ल्वापठोङ सर माङस थनु पुरा जुयन ओङन चोन्गु अभाष समाजन यङन चोन ।

आन्थीतु काठमाण्डु महानगरपालीकान् उतु दँनन्सी छ्यालीकु हाईय लागिन् थिगुर कलासन्नसी च्यागुर कलासटुल्ले ब्वङ साफर दकेय मध्यकु थिगुर कलासन्नसी पिगुर कलासटुल्ले ब्वङ साफरकु “येँ देय् म्हसीके” येँ ओसीलौं हङन पित हाय् गत्केङ बाँलकु खँ खेउ । उतु खुसीय व्यालाकु थउ थउ ठाँईलान् साफल पितकाईय लागिन् ग्वाहार यङनदिउ दोखुसेत नेवाः पत्रकारपे राष्ट्रिय खलक नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवु आभार प्रकट यङन सुभाय् वियन विज्ञप्ती पित काय खँ छ्याञ्जे भाजु निरपेन्द्रलाल श्रेष्ठन ईस्त सिके दिरहिन् ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवुय नाय् भाजु सुरजविर शाक्यन पित कायन्दिय आम विज्ञप्तीकु उ पत्रकार राष्ट्रिय दवुन आदीवासी जनजाती, आले मधेसी पत्रकारपे नाप ज्याङन तयन यय सर पहिला मातृभाषी पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यय पहिचान, संरक्षण आले च्वकेयकु राज्यय ध्यान म्वालेन ययन टुल्ले उ साफरपतीन ध्यान वियकु पत्रकार क्षेत्र उत्साहित जुयन चोन हङन आमु बिज्ञप्ती थउ खँ पित हायन तरै ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!