Search

दाँच्छिन् लि चल्केर्जु मनाङय ब्वङकुठी

दाँच्छिन् लि चल्केर्जु मनाङय ब्वङकुठी

बाँपीझ्याला, मनाङ, रासस । कोरोना महामारी व्यथा व खोङौ जुयन् टियन् तय मनाडय ब्वङकुठी दाँच्छिन्लि चल्केये खँ सिदत ययन चोन । नाघ्य चिकौला दोन्के मुचापिस्त भर्ना काइत थालेङ कत्नङ कोरोना व्यथान् एसईई जाँच तु जाउदि मल्दन आमुन्ली कोरोनान् विश्वकु तु बाँमलकु ब्यथान् ट्वाप्चिर्जु, उतुङ कारण न २०७६ दँ ल्यान्नसि अझटुल्के जाउदियन् तय खेङ् ।
इन्टरनेट दउ ठाइँ व थउ थउ पहुँच थेङ्गु ठाइँ अनलाइनलान् आखर ब्वंकेर्सङ् मनाङ थिखन बेस्न खोँगौ ठाइँ मेबु कोरोना यत्ङ हतिइथि जुइ मजिउ जुयलागिन् आखर ब्वंकेइ मफये खँ आँकुये मिपिसन् हत्चु ।


फागुन हाखेन जुकुन् कोबिन खेन्नये ब्वङ कुठी चल्केय् दमु आमुङ सदरमुकाम नापये चामे व नार्सो गाउँपालिकाकु जुकुन् चल्के तये खेउँ । वंगु दँ न्हुलु शैक्षिकसत्र थालेरी मल्गु जु कोरोनान् यङन् जाउदि मल्येन्ली थापरे बात्चा हाखेन तु शुरु यङ खँ सिदत । पेगुर गाउँपालिका दउ मनाङ जिल्लाकु थाबिन खेन्नय ङिस्याङ व नार्पा भूमि हर्स फागुनय १५ ल्यान्नसि चल्केय् खँ सिदत ययन चोन ।


आमु ठाइँकु बेस्न खोंगौ जुयन् गत्केथें ब्वंगु विद्यार्थीपेन् थउ मि च्वँगु ठाइँ पोखरा व काठमाडौं वङन् च्वँगुतन आउ ब्वङकुठी चल्केय्न्ली पुलेन् यउ खँङ ताइदत । आमु ठाइँकु यल्पनु चिकौला ताक्कु च्वापा बेस्न यय्लागिन् च्वइँत ठाकउ जुर, आमु कारण न बेसिँ खेन्न वा शहर खेन्न वङन च्वनहिन् । आवासीय ब्वङ कुठी लोकप्रिय ब्वङकुठीकु २९२ म्ह ब्वंगु मुचापेन् दमु । आमु ब्वङ कुठीकु थापरेय् माघ ११ तिथी ल्यान्नसि जाँच काइदोङ खँङ सिदत ययन चोन ।


नार्सो गाउँपालिका वडा ल्याखाः –१ कु दउ भानु व्बङकुठी व वडा ल्याखाः ५ कु दउ थोचेंये प्रकाश ब्वङकुठीकु माघ २५ ल्यान्नसि ब्वंकेइरी ज्य खँ शुरु जु दमु हर्स मनाङय कोत खेन्न ब्वङकुठीपेन् चल्केय् खँ सिदत । शिक्षा विकास आले समन्वय ईकाईय ड्वाकुमि नारायण रेग्मीन् मेबु चल्केई लेङन चोन्गु ब्वङकुठीपेनुङ धमाधम चल्केय् खँ ताइदत । बेस्न तु खोंगौ ठाइँ जुयलागिन् थाबिन खेन्न सोंला कोबिन खेन्न निस्ला चिकौलाय छुट्टि बिईउरी नियम दमु थापरे कोरोना व मौसमय कारण न ब्वङ्गुपिस्त ब्वन्केउपिस्त बाँमल हङन शिक्षा विकास आले समन्वय ईकाईन थउ खँ पित हायन तरै ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!