Search

तउल कोत काईत न्हियन्ही चुकन्दर व स्याउय ति

तउल कोत काईत न्हियन्ही चुकन्दर व स्याउय ति

बाँपीझ्याला, एजेन्सी । शरिर त सन्तुलनकु तईय लागिन् मोटई जुईलान् कोत काई मल्गु जरुरी दमु । शरिर त मोटई जुईलान् बच्याङन तईत थि थि उपायपेन यतहिन् । तर गत्केथेन गत्के बढई जुउ तउत घट्यारी मफहिन् । डाईटिङ यरी मफहिन् ईथि डाईटिङ यरी मफर्स चुकुन्दर व स्याउ य ति तोन्सङ उन गत्केङ बाँलकु यतै । फलफुलकु भिटामिन व प्रोटिन दमु । गुरी शरिरय आवश्यकता पूर्ति यरीयलागिन् फाईदातु यतै । आमेलागिन् चुकन्दर व स्याउ य ति तोई फरगु ।


चुकुन्दर व स्याउय गत्केथे भिटामिन व खनिज नापलतै । गुनानरी शरिरय आवश्यकता पूर्ती यतै । स्याउकु फाइबर, भिटामिन सी, नाइट्रेस व फोलेट नापलतै । गुनानरी पाचन प्रक्रिया त बलियो यतै । वय नाप नापङ तउल कम यतै ।


चुकन्दर व स्याउय ति दकेईय लागिन् ३ चुकन्दर, २ स्याउ कायन छाईरी आले उकु कागतीय तिकु थिगुर चम्चा कस्ती, सोपत नादउ घाँसय लप्ती व ओल्तेचा गुड कायन तयार यरी मल व वत सुनी नर्स बाँलकु यतै ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!