Search

एैस्वर्य रायय मनत्याङकु पागल जुउतन उ ल्यास्मा अभिनेतापेन

एैस्वर्य रायय मनत्याङकु पागल जुउतन उ ल्यास्मा अभिनेतापेन

बाँपीझ्याला, येँ । टाहागउ व्यलाटुल्ले बलिउडकु राज यङनदिउ ल्यासीमिसा अभिनेत्री एैश्वर्या रायय सुन्दरताकु गत्केङ ल्यास्मा अभिनेता मनत्यात्केउपेन लतहिन् । आममध्यकु सलमान खान, विवेक ओबरोय, राजिव मूलचंदानी व अभिषेक बचन खेउ ।

सलमान खान :
बलिउडय नामजाउ ल्यास्मा अभिनेता सलमान खान ल्यासीमिसा अभिनेत्री एैस्वर्या रायय् पहिला मनत्याकु ल्यास्मा खेउ । गुनरी एैस्वर्याय मायाकु पागल जुयन चोन्गुजु । आमुन एैस्वर्याय मायाकु सिरीत टुल्ले तयार दमु हङ खँ पित हायन तउजु । आपे निस्म नापलङ सोङ्गुकिपा सेटकु खेउ । नाप नाप ज्य खँ यकु सलमान व एैस्वर्याय मायाकु गत्केङ पागल जुउजु तर निस्मय दातिकु तु ट्वाकडर ब्रेकअप जुर ।

विवेक ओबरोयः
थिगुर व्यला विवेक ओबरोय व एैस्वर्या राय थिम्हन निस्मय दातिकु गत्के गम्भीर जुउ खँ पित यउज । उ निस्मय सम्वन्धय बारेकु गत्केङ नाम पित ययन चोन्गुजु । सलमान नाप सम्बन्ध तासजुयन्ली एैस्वर्याय नाम बलिउडय मेवु ल्यास्मा अभिनेता विवेक ओबरोयना ट्वाकस्याकु खेउ । उ निस्म नाप लङ सोङ्गुकिपाय सेटकु तु खेउ ।

राजीव मुलचंदानी :
एैस्वर्याय मायाकु मोडल राजीव मूलचंदीङ पागल जुय खँ पित यउजु । उपे निस्मयङ नाप लङ सोङ्गुकिपाय सेटकुतु खेउ । तर उ निस्मय माया गत्के व्यला टुल्ले चलई जुई मफर्जु ।

अभिषेक बचनः
एैस्वर्या राय बच्चन् अभिषेक बच्चननाप मायाकु लङन्ली व्याहा यङ खेउ । थनुकेसी आमु थिम्ह मुचाय माङ जुई धोन्जु । अभिषेक व एैस्वर्यान् बाँलकु व भिङ्गु जिवन वित्याङन चोनहिन् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!